×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ ROMANI

Capitolul 8

Învaţă că cei ce sânt însămnaţi lui Hristos prin botez de toată osânda sânt slobozi, carii nu urmează după trup, ci după Duhul care au luat, Duhul, adecă, făgăduinţii ca să fie fii lui Dumnezeu şi slavei ceii viitoare, cu Hristos împreună moşteani, spre a cării slave descoperirea nu numai toată făptura, acum deşertăciunii supusă, doreaşte, ci şi cei ce au priimit pârga Duhului, pre aceaea cu neîndoită nădeajde aşteaptă, întărindu-i Duhul şi învăţindu-i ce trebuie a să ruga. Vesteaşte şi dragostea lui Dumnezeu cea neasemănată şi prin Hristos la ai săi dăruită, zicând că nimica nu-i poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu, carea easte în Hristos Iisus.

1 Nici o pedeapsă, drept aceaea, nu easte celor ce sânt în Hristos Iisus, carii nu umblă după trup, ci după duh.

2 Că leagea duhului vieţii întru Hristos Iisus m-au izbăvit de leagea păcatului şi a morţii.

3 Pentru că ce era cu neputinţă legii, întru carea era slabă prin trup, Dumnezeu, pre Fiiul Său trimiţind, întru asemănarea trupului păcatului au săvârşit şi de păcat au osândit păcatul în trup,

4 Că îndreptarea legii să se plinească întru noi, carii nu umblăm după trup, ci după duh.

5 Că cei ce sânt după trup ceale trupeşti gândesc, iară cei ce sânt după Duh, ceale duhovniceşti.

6 Că înţelepciunea trupului moarte easte, iară înţelepciunea Duhului viiaţă şi pace,

7 De vreame ce înţelepciunea trupului vrăjmaşe easte lui Dumnezeu, că legii lui Dumnezeu nu să supune, că nici poate.

8 Şi cei ce sânt trup lui Dumnezeu a plăcea nu pot.

9 Iară voi nu sânteţi în trup, ci în Duh, că Duhul lui Dumnezeu lăcuiaşte întru voi. Iară de nu are cineva Duhul lui Hristos, acela nu easte al Lui.

10 Şi de easte Hristos întru voi, trupul, dară, easte mort pentru păcat; iară Duhul viiază pentru dreptate.

11 Iară de lăcuiaşte întru voi Duhul Celui ce au sculat pre Iisus din morţi, Cel ce au sculat pre Hristos din morţi înviia-va şi trupurile voastre ceale muritoare, pentru Duhul Lui, Carele lăcuiaşte întru voi.

12 Drept aceaea, fraţilor, deatori sântem nu trupului, ca să vieţuim după trup.

13 Că de veţi vieţui după trup, veţi muri, iară de veţi omorî, cu Duhul, faptele trupului, veţi fi vii.

14 Că oricâţi cu Duhul lui Dumnezeu să poartă, aceştia sânt fiii lui Dumnezeu.

15 Că nu aţi luat iarăşi duhul robiei, spre teamere, ci aţi luat Duhul priimirii de fii, întru carele strigăm: „Ava, Părinte!”

16 Însuşi Duhul mărturiseaşte dimpreună duhului nostru că sântem fiii lui Dumnezeu.

17 Iară de sântem fii, sântem, dară, şi moşteani, adecă moşteani lui Dumnezeu şi împreună moşteani lui Hristos, de vreame ce pătimim împreună cu Dânsul, ca împreună să ne şi mărim.

18 Că socotesc că nu sânt vreadnice patimile vremii de acum spre mărirea ce va să se arate întru noi.

19 Că dorirea făpturii descoperirea fiilor lui Dumnezeu aşteaptă.

20 Că deşertăciunii s-au supus făptura, nu de voie, ci pentru cel ce o au supus,

21 Cu nădeajde, că şi însuşi făptura să va slobozi din robiia stricăciunii, spre slobozeniia măririi fiilor lui Dumnezeu.

22 Că ştim că toată făptura împreună suspină şi împreună are dureare până acum.

23 Şi nu numai aceaea, ci şi carii avem pârga Duhului, şi noi singuri între noi suspinăm, aşteptând moştenirea fiiască, izbăvirea trupului nostru.

24 Că prin nădeajde ne-am mântuit; însă nădeajdea carea să veade nu easte nădeajde. Că, ceaea ce veade cineva, pentru ce o şi nădăjduiaşte?

25 Iară deaca nădăjduim ceaea ce nu vedem, prin răbdare aşteptăm.

26 Aseamenea şi Duhul împreună ajutorează noao întru slăbiciunile noastre. Că de ce ne vom ruga precum să cade nu ştim, ci singur Duhul Să roagă pentru noi cu suspinuri negrăite.

27 Iară Cel ce cearcă inimile ştie ce gândeaşte Duhul, că dumnezeiaşte Săroagă pentru sfinţi.

28 Şi ştim că celor ce iubesc pre Dumnezeu toate li să lucrează spre bine, acelora, adecă, carii sânt chemaţi după ştiinţa cea mai dinainte;

29 Că pre carii mai înainte i-au ştiut, pre aceia mai înainte i-au şi rânduit să fie aseamenea chipului Fiiului Său, ca să fie El întâiu născut între mulţi fraţi.

30 Iară pre carii mai înainte i-au rânduit, pre aceia i-au şi chemat; şi pre carii i-au chemat, pre aceia i-au şi îndreptat, iară pre carii i-au îndreptat, pre aceia i-au şi proslăvit.

31 Ce vom zice, dară, la aceastea? De easte Dumnezeu pentru noi, cine e împrotiva noastră?

32 Că Cel ce nu au pătimit Fiiului Său, ci pentru noi toţi L-au dat pre Dânsul, cum nu ne-ar fi şi dăruit împreună cu El toate?

33 Cine va pârî împrotiva aleşilor lui Dum-nezeu? Dumnezeu easte Cel ce îndreptează.

34 Cine easte Cel ce judecă spre pierzare? Iisus Hristos, Carele au murit, şi mai ales Carele au şi înviiat, Cel ce easte de-a dreapta lui Dumnezeu, Carele Să şi roagă pentru noi.

35 Cine ne va despărţi pre noi de dragostea lui Dumnezeu? Necazul?Au îmbulzala? Augoana? Au foametea? Au golătatea? Au perirea? Au sabiia?

36 Precum easte scris că: „Pentru Tine sântem omorâţi toată zioa, socotitu-ne-am ca nişte oi de junghiiare”.

37 Ci întru toate aceastea biruim, pentru Cel ce ne-au iubit pre noi.

38 Pentru că tare crez eu că nici moartea, nici viiaţa, nici îngerii, nici căpeteniile, nici puterile, nici ceale ce sânt acum, nici ceale viitoare,

39 Nici înălţimea, nici adâncul, nici orice altă făptură nu poate să ne osibească pre noi de la dragostea lui Dumnezeu, carea easte în Hristos Iisus, Domnul nostru.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.