×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ ROMANI

Capitolul 6

Întru Hristos ne-am botezat, ca, murind păcatului, de acum întru înnoirea vieţii să umblăm, precum Hristos, odată murind şi îngropându-Să, spre viiaţă noao au înviiat, ca să nu mai moară. Să nu mai ascultăm, dară, de păcat au de pofte, ci, dezlegaţi fiind de leage şi sloboziţi prin darul lui Hristos de păcat şi slugi făcuţi dreptăţii, să dăm mădulările noastre spre slujba dreptăţii, cătră viiaţă, ceale ce mai înainte le dedeasem necurăţiei, cătră moarte.

1 Ce vom zice, dară? Rămânea-vom în păcat, ca să se înmulţească darurile?

2 Să nu fie. Căci carii am murit păcatului, în ce chip încă vom fi vii întru dânsul?

3 Au nu ştiţi că, oricâţi în Iisus Hristos ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat?

4 Că ne-am îngropat cu El dimpreună prin botez, spre moarte, ca, precum S-au sculat Hristos din morţi prin mărirea Tatălui, aşea şi noi întru înnoirea vieţii să umblăm;

5 Că, de sântem împreună altuiţi după asemănarea morţii Lui, deci şi învierii Lui vom fi părtaşi.

6 Aceasta ştiind, că omul nostru cel vechiu cu Dânsul împreună s-au răstignit, ca să se strâce trupul păcatului, ca să nu mai slujim noi păcatului.

7 Că Cel ce au murit S-au îndreptat de păcat.

8 Că, de am murit cu Hristos, creadem că vom şi viia cu Dânsul,

9 Ştiind că Hristos, Carele S-au sculat din morţi, nu va mai muri. Că moartea pre Dânsul nu-L mai stăpâneaşte,

10 Că cel ce au murit păcatului au murit odată, iară cel ce viiază lui Dumnezeu viiază.

11 Aşea şi voi, socotiţi-vă pre voi morţi a fi păcatului şi vii lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, Domnul nostru.

12 Să nu împărăţască, dară, păcatul în trupul vostru cel muritoriu, ca să-l ascultaţi pre el întru poftele lui,

13 Nici să vă faceţi mădulările voastre arme de nedreptate păcatului, ci vă puneţi pre voi înaintea lui Dumnezeu, ca din morţi, vii, şi mădulările voastre, arme de dreptate lui Dumnezeu.

14 Că păcatul pe voi nu va stăpâni, că nu sânteţi supt leage, ci supt dar.

15 Ce e, dară, păcătui-vom, căci nu sântem supt leage, ci supt dar? Să nu fie!

16 Au nu ştiţi că celui ce vă daţi pre voi slugi spre ascultare, robi sânteţi aceluia pre carele ascultaţi: sau păcatului spre moarte, sau ascultării spre dreptate?

17 Iară mulţămim lui Dumnezeu că aţi fost slugi păcatului, dară aţi ascultat din inimă după forma învăţăturii la carea v-aţi dat.

18 Iară slobozindu-vă de păcat, v-aţi făcut slugi dreptăţii.

19 Ca un om zic, pentru slăbiciunea trupului vostru. Că, precum v-aţi făcut mădulările voastre slugi necurăţiei şi fărdelegii spre fărdeleage, aşea acum faceţi-vă mădulările voastre slugi dreptăţii, spre sfinţire.

20 Căci, când eraţi slugi păcatului, eraţi slobozi de dreptate.

21 Ce rod, dară, aţi avut atunci întru acealea de care acum vă ruşinaţi? Că sfârşitul acelora easte moartea.

22 Iară acum, slobozindu-vă din păcat şi făcându-vă slugi lui Dumnezeu, aveţi roada voastră spre sfinţire, iară sfârşitul, viiaţa veacinică.

23 Că plata păcatului easte moartea, iară darul lui Dumnezeu, viiaţa veacinică întru Hristos Iisus, Domnul nostru.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.