×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ ROMANI

Capitolul 5

Din credinţă, zice, îndreptaţi fiind, nu numai cu nădeajde ne lăudăm, ci şi întru supărări. Că, de au murit Iisus pentru noi încă păcătoşi fiind, cu mult mai vărtos ne va mântui acum, îndreptaţi fiind prin sângele Lui. Şi, precum prin o neascultare a lui Adam toţi am păcătuit şi am murit, aşa, prin ascultarea Unuia, Hristos, din multe greşeale ne îndreptăm spre viiaţă.

1 Îndreptaţi, dară, fiind din credinţă, pace avem cătră Dumnezeu, prin Domnul nostrum Iisus Hristos,

2 Prin Carele şi apropiiare am avut, prin credinţă, la acest dar în care stăm şi ne lăudăm întru nădeajdea mărirei lui Dumnezeu.

3 Şi nu numai, ci ne şi lăudăm întru necazuri, ştiind că năcazul răbdare lucrează,

4 Iară răbdarea,probă, iară proba,nădeajde.

5 Iară nădeajdea nu să ruşinează că dragostea lui Dumnezeu s-au vărsat întru inimile noastre prin Duhul Sfânt, Carele S-au dat noao.

6 Pentru că Hristos, fiind noi neputincioşi, în vreamea Sa, pentru cei necredincioşi au murit.

7 Că abiia va muri cineva pentru cel drept, că pentru cel bun poate şi îndrăzni cineva a muri.

8 Şi-Şi arată Dumnezeu dragostea Sa spre noi, că,de vreame ce păcătoşi fiind noi, Hristos pentru noi au murit.

9 Cu cât mai mult, dară, acum, îndreptaţi fiind întru sângele Lui, ne vom mântui printr-Însul de mănie.

10 Că, de vreame ce fiind noi vrăjmaşi, ne-am împăcat cu Dumnezeu prin moartea Fiiului Lui, cu mult mai vârtos, fiind împăcaţi, ne vom mântui întru viiaţa Lui.

11 Şi nu numai, ci ne şi lăudăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin Carele acum împăcare am luat.

12 Pentru aceaea, precum printr-un om au întrat păcatul în lume, şi prin păcat moartea, aşea întru toţi oamenii moartea au întrat, întru carele toţi au păcătuit.

13 Că până la leage păcatul era în lume, şi păcatul nu să socoteaşte, nefiind leage.

14 Ci au împărăţit moartea de la Adam până la Moisi şi preste cei ce nu păcătuiesc, după asemănarea greşalei lui Adam, carele era chipul Celui viitoriu.

15 Ci nu precum greşala, aşea şi darul, căci, de au murit prin greşeala unuia mulţi, cu cât mai mult mila lui Dumnezeu şi darul, prin darul unui Om, Iisus Hristos, întru mulţi s-au înmulţit.

16 Şi nu precum prin unul carele au păcătuit easte darul, că judecata dintru unul easte spre osândire, iară darul din multe greşeale spre îndreptare.

17 Că, de vreame ce, pentru greşeala unuia, moartea au împărăţit prin unul, cu mult mai vârtos cei ce iau prisosinţa bunătăţii şi a darului dreptăţii vor împărăţi în viiaţă prin Unul Iisus Hristos.

18 Pentru aceaea, dară, precum prin greşeala unuia întru toţi oamenii au întrat osândirea, aşea şi prin îndreptarea Unuia întru toţi oamenii au întrat îndreptarea vieţii.

19 Că, precum pentru neascultarea unui om au fost mulţi păcătoşi, aşa şi pentru ascultarea Unuia mulţi vor fi drepţi.

20 Însă leagea au întrat ca să se înmulţească greşala, şi unde s-au înmulţit păcatul, acolo au prisosit darul.

21 Că precum au împărăţit păcatul spre moarte, aşea şi darul să împărăţască prin dreptate, spre viiaţa de veaci,prin Iisus Hristos, Domnul nostru.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.