×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ ROMANI

Capitolul 3

Încât va să socotesc mai înainte jidovii, pentru făgăduin-ţele ceale făcute lor de la Dumnezeu, carele să vor plini, macar că unii dintr-înşii au fost necredincioşi. Iară toţi, şi jidovii şi limbile, sânt vinovaţi păcatului, de carele nu mântuiaşte leagea, ci credinţa cea întru Hristos Mântuitoriul, ca să nu fie nimănui a să lăuda din lucrurile legii.

1 Ce e, dar, mai mult jidovului şi care easte folosul tăierii împrejur?

2 Mult în tot chipul, întâiu, căci lor s-au încredinţat cuvintele lui Dumnezeu.

3 Că ce easte deaca nu au crezut unii? Au doară necredinţa lor va face netreabnică pre credinţa lui Dumnezeu?

4 Să nu fie! Ci să fie Dumnezeu adevărat, şi tot omul mincinos, precum easte scris: „Ca să Te îndreptezi întru cuvintele Tale şi să biruieşti când vei judeca Tu”.

5 Şi de vreame ce nedreptatea noastră adeverează pre dreptatea lui Dumnezeu, ce vom zice? Au, doară, nedrept easte Dumnezeu, Carele adduce mâniia? (Ca un om grăiesc).

6 Să nu fie! Că în ce chip va judeca Dumnezeu lumea?

7 Că, de vreame ce adevărul lui Dumnezeu întru a mea minciună au prisosit, spre mărirea Lui, drept ce încă şi eu ca un păcătos mă judec?

8 Şi nu (precum sântem huliţi şi precum zic unii că grăim noi) că facem reale ca să vie ceale bune, a cărora osândă dreaptă easte.

9 Ce easte, dară? Au, doară, întreace-i-vom pre ei? Nicicum, pentru că mai înainte am vinuit şi pre jidovi şi pre elini, că toţi supt păcat sânt.

10 Precum easte scris: „Că nu easte drept nici unul,

11 Nu easte cine să înţăleagă şi nu easte cine să caute pre Dumnezeu;

12 Toţi s-au abătut, împreună netreabnici s-au făcut. Nu easte cel ce face bine, nu easte până la unul;

13 Mormânt deşchis gâtlejul lor, cu limbile sale au viclenit, venin de aspidă supt buzele lor;

14 A cărora gură de blăstăm şi de amărăciune easte plină;

15 Grabnice sânt picioarele lor a vărsa sânge;

16 Sfărâmare şi nevoie întru căile lor;

17 Şi calea păcii nu au cunoscut;

18 Nu easte frica lui Dumnezeu înaintea ochilor lor”.

19 Iară ştim că câte zice leagea, celor ce sânt în leage, zice, ca toată gura să se astupe şi să supuie toată lumea lui Dumnezeu.

20 Pentru că din faptele legii nu să va îndrepta nici un trup înaintea Lui, că prin leage easte cunoştinţa păcatului.

21 Iară acum, afară de leage dreptatea lui Dumnezeu s-au arătat, fiind mărturisită de leage şi de proroci.

22 Iară dreptatea lui Dumnezeu prin credinţa lui Iisus Hristos întru toţi şi preste toţi cei ce cred, că nu easte osăbire.

23 Că toţi au păcătuit şi s-au lipsit de mărirea lui Dumnezeu;

24 Carii să îndreptează în har cu darul Lui, prin răscumpărarea carea easte în Hristos Iisus,

25 Pre Carele L-au rânduit Dumnezeu curăţire prin credinţă întru sângele Lui, spre arătarea dreptăţii Sale,prin iertarea păcatelor celor mai înainte făcute,

26 Întru multă răbdarea lui Dumnezeu, spre arătarea dreptăţii Lui în vreamea de acum, ca să fie El drept şi îndreptând pre cel ce easte din credinţa lui Iisus.

27 Unde easte lauda? S-au scos afară. Prin care leage? A faptelor? Ci prin leagea credinţăi.

28 Socotim că cu credinţa să va îndrepta omul, făr’ de faptele legii.

29 Au, doară, Dumnezeu easte al jidovilor numai, iară nu şi al păgânilor? Adevărat, şi al păgânilor.

30 Căci Unul easte Dumnezeu, Carele va îndrepta tăiarea împrejur din credinţă şi netăiarea împrejur prin credinţă.

31 Deci, au, doară, stricăm leagea prin credinţă? Să nu fie! Ci întărim leagea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.