×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ ROMANI

Capitolul 2

Vădeaşte pre jidovi, carii, din leagea ce li s-au dat, pre limbi osindea, acealeaşi ei făcând. Că Dumnezeu fieştecăruia va răsplăti după faptele sale, aşa cât şi limbile, cu luminarea firii făcând ceale ce sânt ale legii, în loc de tăiaţi împrejur să vor socoti şi vor judeca pre cei ce cu sângură cunoştinţa legii şi cu tăiarea trupului împrejur să fălesc, împotriva legii lucrând.

1 Pentru aceaea, nu ai ce să răspunzi, o, omule, tot cel ce judeci, că, întru ce judeci pre altul, pre tine însuţi te osândeşti, căci acealeaşi faci cel ce judeci.

2 Iară ştim că judecata a lui Dumnezeu easte după adevăr asupra celor ce fac unele ca aceastea.

3 Şi oare socoteşti aceasta, o, omule, carele judeci pre cei ce fac unele ca aceastea, şi tu însuţi faci acealea, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu?

4 Sau au nu bagi samă de bogăţiile bunătăţii Lui şi de îngăduinţa şi de îndelungă răbdarea Lui, necunoscând că bunătatea Lui te aduce la pocăinţă?

5 Ci după împietrirea ta şi nepocăita inimă îţi agoniseşti mânie în zioa mâniei şi a descoperirei dreaptei judecăţi a lui Dumnezeu,

6 Carele va răsplăti fieştecui după faptele lui.

7 Adecă, celor ce prin răbdarea faptei bune caută mărire şi cinste şi nestricăciune, viiaţa veacinică,

8 Iară celor prigonitori, carii să pun împrotiva adevărului şi să supun nedreptăţii, mânie şi urgie.

9 Năcaz şi îmbulzală preste tot sufletul omului făcătoriu de rău, al jidovului, mai întâiu, şi al elinului;

10 Mărirea şi cinstea şi pacea tot celui ce face binele: jidovului, mai întâiu, şi elinului.

11 Că nu easte făţărie la Dumnezeu.

12 Căci câţi fără de leage au greşit fără de leage vor şi peri, şi câţi în leage au greşit prin leage să vor judeca.

13 Că nu auzitorii legii sânt drepţi la Dumnezeu, ci făcătorii legii să vor îndrepta.

14 Căci, când păgânii cei ce nu au leage din fire fac ale legii, aceia leage neavând, ei singuri îşi sânt leage.

15 Carii arată fapta legii scrisă întru inimile sale, împreună mărturisindu-le lor cunoştinţa lor şi cugetele lor între sineşi pârându-să sau apărându-să,

16 În zioa când va judeca Dumnezeu tainele oamenilor, după Bunăvestirea mea, prin Iisus Hristos.

17 Iată, tu te chemi jidov şi te odihneşti în leage şi te lauzi în Dumnezeu,

18 Şi cunoşti voia Lui şi a legii ceale mai bune, fiind învăţat din leage,

19 Şi te nădăjduiaşti a fi povaţă orbilor, lumină celor dintru întunearec,

20 Îndreptătoriu celor neştiuţi, învăţătoriu pruncilor, având îndreptariul ştiinţii şi al adevărului în leage,

21 Drept aceaea, tu, cel ce înveţi pre altul, pre tine căci nu te înveţi? Cel ce propoveduieşti să nu fure, căci furi?

22 Cel ce zici să nu curvească, căci curveşti? Cel ce urăşti idolii, tu furi ceale sfinte?

23 Cel ce te lauzi în leage, cu călcarea de leage pre Dumnezeu necinsteşti?

24 „Că numele lui Dumnezeu prin voi să huleaşte între neamuri”, precum easte scris.

25 Că tăiarea împrejur foloseaşte deacă păzeşti leagea, iară deacă eşti călcătoriu de leage, tăiarea ta împrejur să face netăiare împrejur.

26 Drept aceaea, de va păzi cel netăiat îm-prejur îndreptările legii, au nu să va socoti netăiarea lui împrejur în loc de tăiare împrejur?

27 Şi va judeca netăiarea împrejur cea din fire, carea plineaşte leagea, pre tine, carele, cu cartea şi cu tăiarea împrejur, eşti călcătoriu de leage.

28 Că nu cel din afară arătat easte jidov, nici cea din afară arătată în trup easte tăiare împrejur,

29 Ci cel dintru ascuns, acela easte jidov, şi tăiare împrejur a inimii întru duhul, iară nu prin scriptură, a căruia nu easte lauda de oameni, ci de la Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.