×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ ROMANI

Capitolul 16

Zice Apostolul cătră romani, unora pentru oarecare vrednicii numite ale lor, să li să închine; iară de unii îndeamnă a să feri şi de alţii a spune că să închină romanilor.

1 Iară vă comânda voao pre Fivi, sora noastră, carea easte slujitoare besearicii din Chenhrees,

2 Ca să o priimiţi pre ea întru Domnul după vredniciia sfinţilor şi să fiţi ajutători ei întru tot lucrul, orice ar pofti de la voi, că şi ea ajutătoare au fost multora şi mie însumi.

3 Spuneţi închinăciune Prischilii şi Achilii, celor împreună cu mine lucrători întru Hristos Iisus,

4 (Carii pentru sufletul mieu şi-au supus grumazii săi, cărora nu numai eu sângur mulţămesc, ci şi toate besearicile neamurilor),

5 Şi adunării căsii lor. Spuneţi închinăciune lui Epenet, iubitului mieu, carele easte pârga Ahaii întru Hristos.

6 Spuneţi închinăciune Mariei, carea mult s-au ostenit pentru noi.

7 Spuneţi închinăciune lui Andronic şi lui Iunie, rudelor meale şi soţiilor meale în robie, carii sânt vestiţi între apostoli, carii şi mai înainte de mine au fost întru Hristos.

8 Spuneţi închinăciune lui Amplie, iubitului mieu în Domnul.

9 Spuneţi închinăciune lui Urvan, celui împreună cu noi lucrătoriu în Hristos, şi lui Stahie, iubitului mieu.

10 Spuneţi închinăciune lui Apeli, celui ales întru Hristos. Spuneţi închinăciune celor ce sânt de ai lui Aristovul.

11 Spuneţi închinăciune lui Irodion, rudei meale. Spuneţi închinăciune celor ce sânt de ai lui Narchis, carii sânt în Domnul.

12 Spuneţi închinăciune lui Trifenii şi Trifesiei, care s-au ostenit în Domnul. Spuneţi închinăciune Pearsidiei, iubitei, carea mult s-au ostenit în Domnul.

13 Spuneţi închinăciune lui Ruf, alesului întru Domnul, şi mumei lui şi ai meale.

14 Spuneţi închinăciune lui Asingrit, lui Flegont, lui Erma, lui Patrovai, lui Ermin şi fraţilor celor ce sânt cu ei.

15 Spuneţi închinăciune lui Filolog şi Iuliei şi lui Nereu şi sororii lui şi lui Olimpan şi tuturor sfinţilor, carii sânt cu ei.

16 Închinaţi-vă unul altuia cu sărutare sfântă. Închină-să voao besearicile lui Hristos.

17 Iară vă rog pre voi, fraţilor, păziţi-vă de cei ce fac împărecheri şi sminteale împrotiva învăţăturii, carea voi v-aţi învăţat, şi vă feriţi de ei.

18 Că unii ca aceia Domnului nostru Iisus Hristos nu slujesc, ci pântecelui său, şi prin cuvinte blânde şi prin blagoslovenii înşeală inimile celor fără de răutate.

19 Că ascultarea voastră la toţi au ajuns. Şi mă bucur, drept aceaea, de voi, şi voiesc să fiţi înţălepţi spre bine şi proşti spre rău.

20 Iară Dumnezeul păcii va zdrobi pre sătana supt picioarele voastre curând. Darul Domnului nostru Iisus Hristos cu voi. Amin!

21 Închină-să voao Timoteiu, cel împreună cu mine lucrătoriu, şi Luchie şi Iason şi Sosipatr, rudele meale.

22 Închină-să voao şi eu, Tertie, carele am scris cartea întru Domnul.

23 Închină-să voao Gaie, gazda mea şi a toată adunarea. Închină-să voao Erast, deregătoriul cetăţii, şi Cvart, fratele.

24 Darul Domnului Nostru Iisus Hristos cu voi, cu toţi. Amin!

25 Iară celui ce poate să vă întărească pre voi după Bunăvestirea mea şi după propoveduirea lui Iisus Hristos, după descoperirea tainei ceii tăcute din anii veacilor.

26 Iară acum, arătate, prin scrisorile prorocilor, după porunca Dumnezeului celui Veacinic, spre ascultarea credinţei, carea s-au cunoscut întru toate neamurile.

27 Unuia, Preaînălţatului Dumnezeu, prin Iisus Hristos, mărire în veaci. Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.