×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ ROMANI

Capitolul 15

Cei mai tari trebuie să poarte neputinţăle celor mai slabi, nu al său, ci al deaproapelui lor bine căutând; Hristos, după făgăduinţăle ceale făcute părinţilor, au propoveduit jidovilor. Iară limbilor, apostolii din milă, nu după făgă-duinţă. Să mântuiaşte Pavel, căci mai cu îndrăznire au scris romanilor ca Apostolul limbilor, arătând că cum şi-au făcut această slujbă, zicând că va veni şi la ei după ce va împărţi besearicii Ierusalimului mila cea dată din Machidoniia, rugându-i ca să se roage pentru el.

1 Iară deatori sântem noi, cei tari, să purtăm slăbiciunile celor neputincioşi, şi nu noao să plăcem.

2 Ci fieştecarele din noi să facă spre plăceare vecinului întru bine, spre zidire, nu şieşi însuşi.

3 Că şi Hristos, nu Şieşi Însuşi au făcut spre plăceare, ci precum easte scris: „Ocările celor ce Te ocărăsc pre Tine au căzut asupra Mea”.

4 Căci câte s-au scris mai înainte spre învăţătura noastră s-au scris, ca, prin răbdarea şi mângâiarea Scripturilor, nădeajde să avem.

5 Iară Dumnezeul răbdării şi a măngâierii să dea voao una să gândiţi între voi după Iisus Hristos.

6 Ca toţi dimpreună cu o gură să măriţi pre Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos.

7 Deci, dară, priimiţi unii pre alţii, cum şi Hristos v-au priimit pre voi întru mărirea lui Dumnezeu.

8 Iară eu zic că Iisus Hristos au fost slujitoriu tăierii împrejur pentru adevărul lui Dumnezeu, ca să întărească făgăduinţăle părinţilor.

9 Iară neamurile după milă să mărească pre Dumnezeu, precum easte scris: „Pentru aceasta Mă voiu mărturisi Ţie întru neamuri, Doamne, şi numelui Tău voiu cânta”.

10 Şi iară zice: „Veseliţi-vă, neamuri, cu norodul Lui”.

11 Şi iară: „Lăudaţi pre Domnul toate neamurile şi-L înălţaţi pre Dânsul toate noroadele”.

12 Şi Isaiia încă zice: „Fi-va rădăcina lui Iesei şi Cel ce Să va scula să stăpânească pre neamuri, întru Acela neamurile vor nădăjdui”.

13 Iară Dumnezeul nădejdii să vă umplă pre voi de toată bucuriia şi pacea, când veţi creade, ca să prisosiţi voi în nădeajde cu putearea Duhului Sfânt.

14 Bine ştiu şi eu însumi, fraţii miei, de voi, că şi voi plini sânteţi de bunătate, plini de toată ştiinţa, şi puteţi şi unii pre alţii a vă învăţa.

15 Iară mai cu îndrăzneală am scris voao, fraţilor, despre o parte, ca cum v-aş mai aduce aminte voao prin darul ce mi s-au dat mie de la Dumnezeu,

16 Ca să fiu eu slujitoriu lui Iisus Hristos întru neamuri, slujind cu sfinţinie Evangheliia lui Dumnezeu, ca să fie jertva cea din neamuri bine priimită, sfinţită întru Duhul Sfânt.

17 Iară am laudă întru Hristos Iisus, întru ceale ce sânt cătră Dumnezeu.

18 Că nu cutez a zice ceva din ceale ce nu au lucrat Hristos prin mine, spre ascultarea neamurilor, cu cuvântul şi cu fapta.

19 Întru putearea seamnelor şi a minunilor cu putearea Duhului lui Dumnezeu; aşea cât din Ierusalim şi împrejur, până la Iliric, am plinit Evangheliia lui Hristos,

20 Şi aşa de cu dragoste m-am nevoit a binevesti, nu unde S-au numit Hristos, ca să nu zidesc pre temelie străină,

21 Ci precum easte scris: „Cărora nu s-au vestit despre Dânsul, vedea-vor; şi carii nu au auzit vor înţăleage”.

22 Pentru aceaea, m-am şi împiedecat de multe ori a veni la voi.

23 Iară acum, nemaiavând loc întru aceaste părţi şi având dor a veni cătră voi de mulţi ani,

24 Când voiu mearge în Işpaniia, voiu veni la voi, că am nădeajde, trecând pre acolea, să văz pre voi şi voi să mă duceţi acolo, după ce mai întâiu despre o parte mă voiu sătura de voi.

25 Iară acum, merg în Ierusalim slujind sfinţilor.

26 Că bine au voit Machidoniia şi Ahaiia a face o împărtăşire la săracii sfinţilor, carii sânt în Ierusalim.

27 Că bine au voit şi deatoriu le sânt lor, că, de vreame ce întru ceale duhovniceşti ale lor s-au împărtăşit neamurile, deatori sânt şi întru ceale trupeşti a le sluji lor.

28 Aceasta, dară, sfârşind, şi dând lor roada aceasta, mearge-voiu pre la voi în Işpaniia.

29 Şi ştiu că, venind la voi, întru plinirea blagosloveniei Evangheliei lui Hristos voiu veni.

30 Iară vă rog pre voi, fraţilor, pentru Domnul nostru Iisus Hristos şi dragostea Duhului, ca împreună cu mine să vă nevoiţi întru rugăciuni pentru mine, cătră Dumnezeu,

31 Ca să mă izbăvesc de cei necredincioşi în Iudeea şi ca să fie slujba mea în Ierusalim bine priimită sfinţilor,

32 Ca cu bucurie să viu la voi cu voia lui Dumnezeu şi să mă odihnesc împreună cu voi.

33 Iară Dumnezeul păcii cu voi, cu toţi. Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.