×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ ROMANI

Capitolul 12

Învaţă pre romani ca, depărtându-să de deşărtăciunea veacului, cu totul să se dea lui Dumnezeu, netrudin-du-să pentru primitele daruri, nici a acelora hotară trecând, ci în chipul mădulărilor aceluiaşi trup, toate spre folosul deaproapelui rânduindu-le şi nepriiatinilor bine să facă.

1 Rogu-vă, dară, pre voi, fraţilor, pentru milele lui Dumnezeu, să vă puneţi înainte trupurile voastre jertvă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, slujba voastră cuvântătoare.

2 Şi să nu vă închinaţi veacului acestuia, ci să vă prefaceţi întru înnoirea minţii voastre, ca să adeveriţi voi carea easte voia lui Dumnezeu cea bună şi plăcută şi deplină.

3 Că zic, prin darul ce mi s-au dat mie, tuturor celor ce sânt întră voi, să nu să facă înţălepţi mai mult decât li să cade a fi înţelepţi, ci să se înţelepţască a fi cu mintea întreagă, precum fieştecăruia au împărţit Dumnezeu măsura credinţii.

4 Că, precum întru un trup multe mădulări avem, şi mădulările nu au toate o lucrare,

5 Aşea mulţi un trup sântem în Hristos, şi fieştecarele unul altuia, mădulare.

6 Iară având daruri de multe fealiuri, după darul care e dat noao, ori prorocie după măsura credinţii;

7 Ori slujbă întru slujire, ori cel ce învaţă întru învăţătură;

8 Ori cel ce îndeamnă întru îndemnare, ori cel ce dăruiaşte întru nevicleşug, cel ce easte ispravnic întru purtare de grije, cel ce miluiaşte întru bunavoinţă!

9 Dragostea, nefăţarnică fiind, urând răul şi lipindu-vă de lucru bun.

10 Cu dragoste frăţască unul pre altul iubind, unul pre altul cu cinstea întrecând.

11 Întru nevoinţă neleaneşi, cu duhul arzind, Domnului slujind;

12 Întru nădeajde bucurându-vă, în năcazuri răbdători, întru rugăciune petrecând,

13 Împărtăşind trebuinţelor sfinţilor, iubirea de străini urmând.

14 Binecuvântaţi pre cei ce vă gonesc pre voi, binecuvântaţi şi nu-i blăstămaţi.

15 Bucuraţi-vă cu cei ce să bucură şi plângeţi cu cei ce plâng.

16 Una între voi gândind, nu ceale înalte gândind, ci de ceale smerite lipindu-vă; nu fiţi înţelepţi întru voi înşivă.

17 Nimănui rău pentru rău răsplătind, mai înainte gândind ceale bune înaintea tuturor oamenilor.

18 De easte cu putinţă (încât easte întru voi), cu toţi oamenii pace având.

19 Nu vă izbândiţi singuri voao, iubiţilor, ci daţi loc măniei, că scris easte: „A Mea easte izbânda, Eu voiu răsplăti”, zice Domnul.

20 De flămânzeaşte, dară, vrăjmaşul tău, dă-i lui de mâncat. Şi de însătoşează, adapă-l, că, aceastea făcând, cărbuni de foc grămădeşti pre capul lui.

21 Nu fii biruit de rău, ci biruiaşte cu binele pre rău.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.