×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ ROMANI

Capitolul 10

Să roagă Apostolul pentru jidovi, pre carii zice că au râvna lui Dumnezeu şi a Legii, nu după cunoştinţă. Că neştiind pre Hristos sfârşitul Legii, din faptele Legii căuta dreptatea. De deschilinirea dreptăţii ceii din faptele legii, de cătră ceaea ce e din credinţă, carea şi jidovului şi grecului, ce cred în Hristos, de obşte easte. Iară în toată lumea s-au propoveduit credinţa lui Hristos, carea, lăpădându-o jidovii, o au priimit păgânii.

1 Fraţilor, bunăvoinţa inimii meale şi rugăciunea cătră Dumnezeu pentru Israil easte spre mântuire.

2 Că mărturisesc lor că râvna lui Dumnezeu au, ci nu după ştiinţă.

3 Că neştiind de dreptatea lui Dumnezeu şi căutând să-şi puie dreptatea sa, dreptăţii lui Dumnezeu nu s-au supus.

4 Că sfârşitul Legii easte Hristos, spre îndreptare tot celui ce creade.

5 Că Moisi scrie de dreptatea, carea easte din Leage, că: „Omul, carele face acealea, viu va fi într-însele”.

6 Iară dreptatea, carea e din credinţă, aşea zice: „Să nu zici întru inima ta: Cine să va sui în Ceriu?” Adecă, să pogoară pre Hristos.

7 Sau: „Cine să va pogorî întru adânc?” Adecă, să râdice pre Hristos din morţi.

8 Dară ce zice: „Aproape easte de tine cuvântul în gura ta şi întru inima ta”, adecă cuvântul credinţii, care-l propoveduim.

9 Că de vei mărturisi cu gura ta pre Domnul Iisus şi de vei creade întru inima ta că Dumnezeu L-au înviiat pre El din morţi, te vei mântui.

10 Că cu inima să creade spre dreptate; iară cu gura să mărturiseaşte spre mântuire.

11 Că zice Scriptura că: „Tot cel ce creade întru El nu să va ruşina”.

12 Că nu easte osebire jidovului şi elinului, pentru că acelaşi easte Domnul tuturor, Carele îmbogăţeaşte pre toţi cei ce-L chiiamă pre El.

13 Că: „Tot oricarele va chema numele Domnului să va mântui”.

14 Cum, dară, vor chema întru Carele nu au crezut şi cum vor creade Aceluia de Carele nu au auzit şi cum vor auzi fără de propoveduitoriu?

15 Şi cum vor propovedui, de nu să vor trimite, precum easte scris: „Cât sânt de frumoase picioarele celor ce binevestesc pacea, ale celor ce binevestesc ceale bune!”

16 Şi nu toţi au ascultat propoveduirea, că Isaiia zice: „Doamne, cine au crezut auzului nostru?”

17 Drept aceaea, credinţa easte din auz, iară auzul prin cuvântul lui Dumnezeu.

18 Ci zic: Au, doară, nu au auzit? Că: „În tot pământul au ieşit vestirea lor, şi la marginile lumii, cuvintele lor”.

19 Ci zic: Au nu au cunoscut Israil? Întâiu, Moisi zice: „Eu voiu întărâta pre voi întru cel ce nu e neam, întru neamul cel neînţălegătoriu voiu mâniia pre voi”.

20 Iară Isaiia îndrăzneaşte şi zice: „Aflatu-M-am celor ce nu Mă caută pre Mine, arătatu-M-am celor ce nu întreabă de Mine”.

21 Iară cătră Israil zice: „Toată zioa am întins mâinile Meale cătră norodul cel necredincios şi împrotivă grăitoriu”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.