×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ ROMANI

Capitolul 1

Luând Pavel evangheliceasca sa chemare pentru râvna cea mare a propovedui Evangheliia, dorea a vedea pre romani, arătând pre păgâni, carii pre Dumnezeu din făpturi cunoscând cinstea lui de la sineşi o lăpădase, cinstind chipurile făpturilor, după vrednicie a fi fost părăsiţi de la Dumnezeu, şi pentru aceaeaşi pedeapsă în urâte răutăţi, care aici să numără, a fi căzut.

1 Pavel, sluga lui Iisus Hristos, chematul apostol, alesul spre Bunăvestirea lui Dumnezeu,

2 Carea o făgăduisă mai înainte, prin prorocii Săi, întru Sfintele Scripturi,

3 De Fiiul Său, Cel ce S-au născut din sămânţa lui David, după trup,

4 Carele mai înainte S-au rânduit Fiiu lui Dumnezeu întru puteare, după Duhul sfinţeniei, dintru înviiarea din morţi a lui Iisus Hristos, Domnului nostrum,

5 Prin Carele am luat darul şi apostoliia, spre ascultarea credinţei întru toate neamurile, pentru numele Lui,

6 Întru care sânteţi şi voi chemaţii lui Iisus Hristos,

7 Tuturor celor din Roma, iubiţilor celor chemaţi sfinţi: dar voao şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos!

8 Întâiu, drept aceaea, mulţămesc Dumnezeului mieu, prin Iisus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa voastră să vesteaşte în toată lumea.

9 Că mărturie mie easte Dumnezeu, Căruia slujesc cu duhul mieu, întru Bunăvestiea Fiiului Lui, că neîncetat fac pomenire de voi,

10 Totdeauna în rugăciunile meale ru gându-mă ca doară cândva bine mi s-ar întâmpla, cu voia lui Dumnezeu, ca să viu la voi.

11 Că doresc să vă văz pre voi, ca să vă dau voao vreun dar duhovnicesc, spre întărirea voastră.

12 Adecă, ca să mă mângăiu împreună cu voi, prin credinţa cea dimpreună a voastră şi a mea.

13 Şi nu voiu să nu ştiţi voi, fraţilor, că de multe ori am gândit ca să viu la voi şi am fost oprit până acum, ca să am ceva rod întru voi, ca şi întru alte neamuri.

14 Că elinilor şi barbarilor, înţelepţilor şi neînţelepţilor, deatoriu sânt,

15 Aşijderea, cât easte după a mea nevoinţă, şi voao, celor din Roma, a vă propovedui,

16 Că nu mă ruşinez de Evangheliia lui Hristos, că putearea lui Dumnezeu easte spre mântuire tot celui ce creade, jidovului mai întâiu şi elinului.

17 Că dreptatea lui Dumnezeu întru dânsa să arată din credinţă în credinţă, precum easte scris: „Iară dreptul din credinţă va fi viu”.

18 Ca să descopere măniia lui Dumnezeu din ceriu preste toată păgânătatea şi nedreptatea oamenilor, carii ţin adevărul întru nedreptate.

19 Pentru că ce easte cunoscut a lui Dumnezeu arătat easte întru dânşii, că Dumnezeu le-au arătat lor.

20 Că ceale nevăzute ale Lui de la zidirea lumii, din făpturi fiind cunoscute, să văd, şi veacinică putearea Lui şi dumnezeirea, ca să nu poată ei avea ce să răspunză,

21 De vreame ce, cunoscând pre Dum-nezeu, nu ca pre Dumnezeu L-au mărit, nici I-au mulţămit, ci s-au făcut înzădarnici întru cugetele sale şi s-au întunecat neînţelegătoare inima lor.

22 Zicându-să pre sine a fi înţălepţi, au nebunit.

23 Şi au mutat mărirea lui Dumnezeu, Celui nestricăcios, întru asemănarea chipului omului celui stricăcios şi al paserilor şi a celor cu patru picioare şi a celor ce să târăsc.

24 Pentru aceaea, i-au şi dat Dumnezeu pre ei întru poftele inimilor lor, în necurăţie, ca să se pângărească trupurile lor întru ei singuri,

25 Carii au mutat adevărul lui Dumnezeu întru minciună şi au cinstit şi au slujit făpturii mai vârtos decât Făcătoriului, Cel ce easte binecuvâtat în veaci, amin!

26 Pentru aceaea, i-au dat pre ei Dumnezeu întru patimă de ocară, că şi muierile lor şi-au schimbat treaba cea firească întru ceaea ce easte împrotiva firii.

27 Aşijderea,şi bărbaţii, lăsind treaba firii părţii muiereşti, s-au aprins întru pofta sa unul spre altul, bărbaţi cu bărbaţi ruşine făcând şi plata ce li să cădea a înşelăciunii sale întru sine luându-şi.

28 Şi precum nu au adeverit a avea pre Dumnezeu în cunoştinţă, i-au dat pre ei Dumnezeu întru minte nepricepută a face ceale ce nu să cade.

29 Plini a fi de toată nedreptatea, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de sfadă, de înşelăciune, de năravuri reale, şoptitori a fi,

30 Grăitori de rău, urâtori de Dumnezeu, ocărâtori, măreţi, trufaşi, aflători de reale, de părinţi neascultători,

31 Făr’ de minte, neîmpăcăcioşi, făr’ de dragoste, neţiitori de jurământ, nemilostivi

32 Carii, dreptatea lui Dumnezeu ştiind (cum că cei ce fac unele ca aceastea vreadnici sânt morţii), nu numai aceastea fac, ci şi celor ce fac le părtinesc.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.