×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

FAPTELE APOSTOLILOR

Capitolul 9

Minunata întoarcere a lui Saul, gonitoriului. Arătându-Să Domnul şi Ananie trimiţându-să la El, de la Carele botezându-să, au început în Damasc foarte cu deadinsul a mărturisi pre Iisus a fi Hristos. Iară ucenicii îl slobod preste zid, pentru leşuirea jidovilor, pre carele îl duce Varnava în Ierusalim la apostoli, de unde iarăşi pentru leşuiri să sloboade în Tars. Petru, în Lida, vindecă pre Enea, slăbănogul, şi în Iopi pre Tavita înviiază.

1 Iară Saul, încă suflând cu îngroziri şi cu ucideri asupra ucenicilor Domnului, mergând la arhiereul,

2 Au cerut de la el cărţi în Damasc la sinagoguri, ca, de ar afla pre unii carii să fie dintru această cale, şi pre bărbaţi şi pre muieri, legaţi să-i aducă în Ierusalim.

3 Şi mergând, au fost când s-au apropiiat el de Damasc şi degrabă au strălucit preste el lumină din ceriu.

4 Şi căzind pre pământ, au auzit glas, zicând lui: Saule, Saule, ce Mă goneşti?”

5 Şi el au zis: Cine eşti, Doamne?” Iară Domnul au zis: Eu sânt Iisus, pre Carele tu goneşti. Cu greu easte ţie a te împrotivi boldului”.

6 Şi trămurând şi spăriiat fiind, au zis: „Doamne, ce vreai să fac eu?” Şi Domnul cătră el: „Scoală-te şi întră în cetate, şi să va spune ţie ce trebuie să faci tu”.

7 Iară bărbaţii, carii mergea pre cale cu el, sta încremeniţi auzind glasul şi pre nimenea văzând.

8 Şi s-au sculat Saul de pre pământ şi, deschizându-şi ochii săi, pre nimenea nu vedea. Şi, ducându-l de mâini, l-au băgat în Damasc.

9 Şi era trei zile nevăzând, şi nici au mâncat, nici au beut.

10 Şi era un ucenic în Damasc, anume Anania. Şi au zis cătră el Domnul, în vedenie: „Ananie!” Iară el: „Iată eu, Doamne”.

11 Iară Domnul cătră el: „Sculându-te, mergi în uliţa ce să cheamă Direaptă şi caută în casa lui Iuda pre Saul, anume Tarseanul, că, iată, face rugăciune.

12 Şi au văzut în vedenie pre un bărbat, anume Anania, întrând şi puind pre sine mâna, ca iară să vază”.

13 Iară Anania au răspuns: „Doamne, am auzit de la mulţi de bărbatul acesta, câte reale au făcut sfinţilor Tăi în Ierusalim.

14 Încă şi aici are puteare de la arhierei a lega pre toţi, carii chiiamă numele Tău”.

15 Iară Domnul au zis cătră el: „Mergi, că vas ales easte Mie acesta, ca să poarte numele Mieu înaintea neamurilor şi a împăraţilor şi a fiilor lui Israil;

16 Că Eu voiu arăta lui câte trebuie să paţă el pentru numele Mieu”.

17 Şi au mers Anania şi au întrat în casă şi, puindu-şi pre el mâinile, au zis: „Saule, frate, Domnul Iisus, Cel ce S-au arătat ţie pre calea carea vineai, m-au trimis ca să vezi şi să te umpli de Duhul Sfânt”.

18 Şi îndată au căzut de la ochii lui ca nişte solzi şi au văzut îndată şi, sculându-să, s-au botezat.

19 Şi luând mâncare, s-au întărit şi au fost Saul cu ucenicii cei din Damasc câteva zile.

20 Şi îndată în adunări propoveduia pre Hristos, că Acesta easte Fiiul lui Dumnezeu.

21 Şi să mira toţi cei ce auzea şi zicea: „Au nu acesta easte cel ce au prădat în Ierusalim pre cei ce chema numele acesta? Şi aici pentru aceaea au venit, ca legaţi pre ei să-i ducă la arhierei?”

22 Iară Saul mai mult să întărea şi ruşina pre jidovii cei ce lăcuia în Damasc, arătând că Acesta easte Hristos.

23 Iară după ce s-au plinit zile multe, s-au sfătuit jidovii să-l omoară pre el.

24 Iară lui Saul s-au făcut cunoscut vicleşugul lor şi păzea porţile zioa şi noaptea, cum l-ar omorî pre el.

25 Şi, luându-l pre el ucenicii noaptea, l-au zlobozit pre el preste zid, lăsându-l într-o coşniţă.

26 Şi, venind Saul în Ierusalim, cerca a să lipi de ucenici şi toţi să temea de el, necrezând că easte ucenic.

27 Iară Varnava, luându-l pre el, l-au dus la apostoli şi le-au spus lor cum în cale au văzut pre Domnul şi că au grăit lui, şi cum în Damasc cu îndrăzneală au grăit în numele lui Iisus.

28 Şi era cu ei întrând în Ierusalim şi cu îndrăzneală vorbind în numele Domnului Iisus.

29 Şi grăia şi să întreba cu elinii, iară ei căuta să-l omoară pre el.

30 Şi înţălegând fraţii, l-au dus pre el în Chesariia şi l-au trimis în Tars.

31 Iară besearicile prin toată Iudeea şi Galileea şi Samariia avea pace, zidindu-să şi umblând întru frica Domnului, şi să umplea de mângăiarea Sfântului Duh.

32 Şi au fost Petru trecând pre la toţi, au venit şi la sfinţii carii lăcuia în Lida.

33 Şi au aflat acolo pre un om oarecarele, anume Enea, de opt ani zăcând în pat, carele era slăbănog.

34 Şi au zis Petru lui: „Enea, vindece-te Iisus Hristos. Scoală-te şi-ţi aştearne ţie”. Şi îndată s-au sculat.

35 Şi l-au văzut pre el toţi cei ce lăcuia în Lida şi în Sarona, carii s-au întors la Domnul.

36 Iară în Iopi era o uceniţă, anume Tavita, carea tălmăcindu-să să zice Căprioară. Aceasta era plină de fapte bune şi de milostenii ce făcea.

37 Şi au fost în zilele acealea, bolnăvin-du-să ea, au murit; şi scăldându-o, o au pus în foişor.

38 Şi aproape fiind Lida de Iopi, ucenicii auzind că Petru easte în ea, au trimis pre doi bărbaţi la dânsul, rugându-l să nu să lenevească a treace până la ei.

39 Şi sculându-să Petru, au mers împreună cu ei, pre carele, venind, l-au dus în foişor; şi au stătut înaintea lui toate văduvele plângând şi arătând hainele şi îmbrăcămintele care le făcea, fiind cu eale Căprioara.

40 Şi scoţind afară Petru pre toţi, îngenunchind, s-au rugat şi, întorcându-să cătră trup, au zis: „Tavita, scoală!” Iară ea au deschis ochii săi şi, văzind pre Petru, au şezut.

41 Şi dându-i ei mâna, o au rădicat pre ea şi, chemând pre sfinţi şi pre văduve, o au dat pre ea vie.

42 Şi s-au făcut cunoscut prin toată Iopi şi mulţi au crezut în Domnul.

43 Şi s-au făcut de au rămas zile multe în Iopi, la un Simon oarecarele, curălariu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.