×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

FAPTELE APOSTOLILOR

Capitolul 8

În izgonire să răsipesc toţi, afară de apostoli. Saul jefuind besearica. Filip mulţi întorcea în Samariia şi, între aceştia, botează pre Simon, vrăjitoriul. Petru şi Ioan, cei trimişi de la apostoli, cu rugăciunea şi cu punerea mâinilor, dobândesc Duhul Sfânt samari-neanilor celor ce credea. Iară Simon, vrând a cumpăra cu bani darea Duhului Sfânt, greu să ceartă de Petru. Filip să trimite de la înger la famen, pre carele, crezând, deacă l-au botezat, răpindu-să de Duhul Sfânt, să duce în Azot.

1 Iară Saul era binevoind spre uciderea lui şi s-au făcut în zioa aceaea goană mare asupra besearicii ceii din Ierusalim. Şi toţi s-au răsipit prin ţările Iudeii şi a Samariei, afară de apostoli.

2 Şi au au îngropat pre Stefan bărbaţi cucear-nici şi au făcut plângere mare preste el.

3 Iară Saul bătea besearica, prin case întrând şi, trăgând pre bărbaţi şi pre muieri, le da la temniţă.

4 Deci, ei, răsipindu-să, trecea binevestind cuvântul lui Dumnezeu.

5 Iară Filip, pogorându-să în cetatea Samariei, propoveduia lor pre Hristos.

6 Iară gloatele luoa aminte cu o inimă ceale ce să grăia de la Filip, auzind şi văzind seamnele care le făcea.

7 Pentru că mulţi din cei ce avea duhuri necurate, strigând cu glas mare, ieşiia, şi mulţi neputincioşi şi şchiopi s-au tămăduit.

8 Şi s-au făcut bucurie mare în cetatea aceaea.

9 Iară un bărbat oarecarele, anume Simon, care era mai înainte în cetate vrăjind şi amăgind neamul Samariei, zicând cum că el easte oarecine mare,

10 Pre carele asculta toţi, de la cel mic până la cel mare, zicând: „Acesta easte putearea lui Dumnezeu cea mare”.

11 Şi asculta pre el, pentru că de multă vreame, cu vrăjile, i-au fost amăgit pre ei.

12 Iară deacă au crezut lui Filip, carele propoveduia de împărăţiia lui Dumnezeu şi de numele lui Iisus Hristos, s-au botezat şi bărbaţi şi muieri.

13 Atunci şi Simon au crezut şi, botezându-să, petrecea cu Filip; şi văzind făcân-du-să puteri mari şi seamne, spăimântându-să, să mira.

14 Iară auzind apostolii cei din Ierusalim cum că au priimit Samariia cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pre Petru şi pre Ioan,

15 Carii, pogorându-să, s-au rugat pentru ei, ca să ia Duh Sfânt.

16 Că încă preste nici unul dintre ei nu Să pogorâsă, ci numai botezaţi era în numele Domnului Iisus.

17 Atuncea, punea mâinile preste ei şi luoa Duh Sfânt.

18 Iară Simon, văzind că prin punerea mâinilor apostolilor Să dă Duhul Sfânt, au adus lor bani,

19 Zicând: „Daţi şi mie putearea aceasta, ca ori pre carele voiu pune mâinile să ia Duh Sfânt”.

20 Iară Petru au zis cătră el: „Argintul tău să fie cu tine spre perire, căci ai socotit cum că darul lui Dumnezeu cu bani să agoniseaşte.

21 Nu easte ţie parte, nici soarte între cuvântul acesta, pentru că inima ta nu easte dreaptă înaintea lui Dumnezeu.

22 Pocăiaşte-te, drept aceaea, de răutatea ta aceasta, şi te roagă lui Dumnezeu, ca doară s-ar ierta ţie cugetul inimii tale.

23 Că în fiiarea amărăciunii şi în legătura nedreptăţii te văz că eşti”.

24 Şi răspunzind Simon, au zis: „Rugaţi-vă voi pentru mine cătră Domnul, ca nimica dintru aceastea ce aţi zis să nu vie preste mine”.

25 Iară ei, mărturisind şi grăind cuvântul Domnului, s-au întors în Ierusalim şi multor sate de ale samarineanilor au propoveduit.

26 Iară îngerul Domnului au grăit cătră Filip, zicând: „Scoală şi mergi spre amiiazăzi, la calea carea să pogoară din Ierusalim în Gaza; aceasta easte pustie”.

27 Şi sculându-să, s-au dus. Şi iată, un bărbat arap, famen putearnic al Candachiei, împărăteasei arapilor, carele era preste toate vistieriile ei, carele venisă să se închine în Ierusalim.

28 Şi era întorcându-să şi şezând în căruţa sa, cetea pre prorocul Isaiia.

29 Iară Duhul au zis lui Filip: „Apropie-te şi te lipeaşte de căruţa aceasta”.

30 Şi alergând Filip, l-au auzit pre el cetind pre prorocul Isaiia şi au zis: „Oare înţălegi ce ceteşti?”

31 Iară el au zis: „Cum aş putea, de nu mă va povăţui cineva?” Şi au rugat pre Filip de s-au suit şi au şezut cu el.

32 Iară locul Scripturii carea o cetea era acesta: „Ca o oaie la junghiiare s-au adus şi ca un miel înaintea celui ce-l tunde pre el, fără de glas, aşa nu ş-au deschis gura sa.

33 Întru smereniia Lui judecata Lui s-au râdicat şi neamul Lui cine-l va spune? Că să va luoa de pre pământ viiaţa Lui”.

34 Şi răspunzind famenul lui Filip, au zis: „Rogu-te, de cine zice prorocul aceasta, de sâne au de altcineva?”

35 Iară Filip, deschizând gura sa şi începând de la scriptura aceasta, au binevestit lui pre Iisus.

36 Şi mergând ei pre cale, au venit la oarecarea apă şi au zis famenul: „Iată, apa.Ce mă opreaşte ca să nu mă botez?”

37 Iară Filip au zis lui: „De crezi din toată inima, slobod easte”. Şi el, răspunzind, au zis: „Crez că Fiiul lui Dumnezeu easte Iisus Hristos”.

38 Şi au poruncit să stea căruţa şi s-au pogorât amândoi în apă, şi Filip şi famenul, şi l-au botezat pre el.

39 Iară deacă au ieşit din apă, Duhul Domnului au răpit pre Filip şi nu l-au mai văzut pre el famenul, că mergea în calea sa, bucurându-să.

40 Iară Filip s-au aflat în Azot şi, trecând, binevestea tuturor, până ce au venit el în Chesariia.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.