×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

FAPTELE APOSTOLILOR

Capitolul 7

Stefan, dându-să slobozenie a răspunde, multe aduce despre legătura lui Dumnezeu cu Avraam şi cu rămăşiţele lui; de Moisi şi de ieşirea lui Israil din Eghipet; de cortul mărturiei şi de besearica cea zidită de Solomon; pre jidovi probozind cum că ei şi părinţii lor pururea s-au împotrivit Duhului Sfânt. Iară zicând că vedea pre Iisus de-a dreapta lui Dumnezeu, să ucide cu pietri, martorii puindu-şi veşmintele la picioarele lui Saul. Şi să roagă pentru cei ce-l ucid cu pietri.

1 Şi au zis arhiereul: „Dar aceastea aşa sânt?”

2 Iară el au zis: „Bărbaţi fraţi şi părinţi, ascultaţi, că Dumnezeul mărirei S-au arătat părintelui nostrum, lui Avraam, când era în Mesopotamiia, mai înainte până a lăcui el în Haran.

3 Şi au zis cătră dânsul: «Ieşi din pământul tău şi din rudeniia ta şi vino în pământul care voiu arăta ţie».

4 Atunci, ieşind din pământul haldeilor, au lăcuit în Haran. Şi de acolo, după ce au murit tatăl său, l-au mutat în pământul acesta, în care voi acum lăcuiţi.

5 Şi nu au dat lui moştenire într-însul nici un pas de picior, ci au făgăduit că-l va da lui spre moştenire şi seminţiei lui după dânsul, nefiind lui fiiu.

6 Şi au grăit aşea Dumnezeu, că: «Va fi sămânţa lui nimearnică în pământ strein şi o vor supune slujbii pre ea şi o vor năcăji patru sute de ani.

7 Şi pre neamul căruia vor sluji voiu judeca Eu, au zis Dumnezeu, şi după aceastea vor ieşi şi vor sluji Mie în locul acesta».

8 Şi i-au dat aşezământula tăierii împrejur; şi aşa au născut pre Isaac şi l-au tăiat împrejur pre el a opta zi; şi Isaac pre Iacov şi Iacov pre cei doisprăzeace patriiarşi.

9 Şi patriiarşii, pizmuindb lui Iosiv, l-au vândut în Eghipet şi era Dumnezeu cu el.

10 Şi l-au scos pre el din toate necazurile lui şi i-au dat lui dar şi înţălepciune înaintea lui Faraon, împăratul Eghipetului; şi l-au pus pre el mai-mare preste Eghipet şi preste toată casa sa.

11 Şi au venit foamete preste tot pământul Eghiptului şi al Hanaanului; şi năcaz mare, şi nu afla bucate părinţii noştri.

12 Iară auzind Iacov că sânt bucate în Eghipet, au trimis pre părinţii noştri, întâiu.

13 Şi a doao oară s-au cunoscut Iosiv fraţilor săi şi arătat s-au făcut lui Faraon neamul lui Iosiv.

14 Iară Iosiv, trimiţind, au chemat pre tatăl său, Iacov, şi toată rudeniia sa cuc şaptezeci şi cinci de suflete.

15 Şi s-au pogorât Iacov în Eghipet, şi au murit el şi părinţii noştri.

16 Şi s-au mutat la Sihem şi s-au pus în mormântul care au cumpărat Avraam, cu preţ de argint de la fiii lui Emor, a lui Sihem.

17 Iară cum să apropiia vreamea făgăduinţii, carea au jurat Dumnezeu lui Avraam, au crescut poporul şi s-au înmulţit în Egipet,

18 Până ce s-au sculat alt împărat, carele nu ştiia pre Iosif.

19 Acesta, meşteşuguind, au năcăjit pre părinţii noştri, ca să lapede pruncii săi, să nu viiaze.

20 Întru carea vreame s-au născut Moisi, şi au fost plăcut lui Dumnezeu, carele s-au hrănit trei luni în casa tătâne-său.

21 Şi fiind el lăpădat, l-au luat fata lui Faraon şi l-au crescut şie fecior.

22 Şi au învăţat Moisi toată înţălepciunea eghipteanilor, şi era putearnic în cuvintele şi în faptele sale.

23 Iară când să plinea lui patruzeci de ani, s-au suit în inima lui ca să cerceteaze pre fraţii săi, fiii lui Israil.

24 Şi văzând pre oarecarele păţind strâmbătate, l-au apărat şi au făcut izbândă celui asuprit, ucizând pre eghiptean.

25 Şi socotea cum că pricep fraţii săi că Dumnezeu, prin mâna lui, le-ar da lor mântuire; iară ei n-au priceput.

26 Şi a doao zi s-au arătat lor când să sfădead şi i-au îndemnat pre ei spre pace, zicând: «Bărbaţi fraţi sânteţi voi, pentru ce faceţi strâmbătate unul altuia?»

27 Iară cel ce făcea strâmbătate de-aproapelui l-au împins pre el, zicând: «Cine te-au pus pre tine domn şi judecătoriu preste noi?

28 Au vreai să mă omori tu pre mine, precum ai omorât ieri pre eghipteanul?»

29 Şi au fugit Moisi, pentru cuvântul acesta, şi s-au făcut nemearnic în pământul lui Madiiam, unde au născut doi fii.

30 Şi după ce s-au plinit patruzeci de ani, s-au arătat lui, în pustiiul Muntelui Sinai, îngerul Domnului în flacăra focului rugului.

31 Iară Moisi, văzând, s-au minunat de vedenie şi, apropiindu-să el să ia aminte, s-au făcut cătră el glasul Domnului:

32 «Eu sânt Dumnezeul părinţilor tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov». Şi, tremurând, Moisi nu cuteza să se uite.

33 Şi au zis lui Domnul: «Dezleagă încălţă-mintea picioarelor tale, că locul în carele stai pământ sfânt easte.

34 Văzând, am văzut năcazul poporului Mieu, celui din Eghipet, şi suspinul lor l-am auzit şi M-am pogorât să-i scoţ pre ei; şi acum, vino, să te trimit pre tine în Eghipet».

35 Pre acest Moisi, de carele s-au lăpădat, zicând: «Cine te-au pus pre tine domn şi judecătoriu?», pre acesta Dumnezeu domn şi răscumpărătoriu l-au trimis prin mâna îngerului celui ce s-au arătat lui în rug.

36 Acesta i-au scos pre ei făcând minuni şi seamne în pământul Eghipetului şi în Marea Roşie şi în pustie, ani patruzeci.

37 Acesta easte Moisi, cel ce au zis fiilor lui Israil: «Proroc va rădica voao Domnul Dumnezeul vostru, dintru fraţii voştri, ca pre mine, pre El veţi asculta».

38 Acesta easte cel ce au fost în adunare, în pustie cu îngerul, carele grăia lui în Muntele Sinaii, şi cu părinţii noştri; cel ce au luoat cuvânte vii, să ne dea noao.

39 De carele nu au vrut a asculta părinţii noştri, ci l-au lăpădat şi s-au întors cu inimile sale în Eghipet,

40 Zicând cătră Aaron: «Fă noao dumnezei carii să meargă înaintea noastră, că Moisi acesta, carele ne-au scos pre noi din pământul Eghipetului, nu ştim ce s-au făcut lui».

41 Şi au făcut viţel, în zilele acealea, şi au adus jărtvă idolului şi să desfăta întru lucrurile mâinilor sale.

42 Iară Dumnezeu au întors şi i-au dat pre ei să slujască oştii ceriului, precum easte scris în cartea prorocilor: «Au junghieri şi jertve aţi adus Mie patruzeci de ani în pustie, casa lui Israil?

43 Şi aţi luat cortul lui Monoh şi steaoa dumnezeului vostru, Refan, chipurile care le-aţi făcut, să vă închinaţi lor! Şi voiu muta pre voi dincolo de Vavilon».

44 Cortul mărturiei era întru părinţii noştri în pustie, precum au rânduit Cel ce grăia lui Moisi, să-i facă după asemănarea carea au văzut;

45 Care l-au şi adus, luându-l părinţii noştri cu Iisus spre moştenirea neamurilor pre care le-au gonit Dumnezeu di naintea feaţii părinţilor noştri, până în zilele lui David,

46 Care au aflat har înaintea lui Dumnezeu şi au cerut să afle lăcaşul Dumnezeu-lui lui Iacov.

47 Iară Solomon I-au zidit Lui casă.

48 Iară Cel Înalt nu lăcuiaşte în besearici de mâini făcute, precum zice prorocul:

49 «Ceriul easte Mie scaon şi pământul razim picioarelor Meale. Ce casă veţi zidi Mie?, zice Domnul, sau care e locul odihnei Meale?

50 Au nu mâna Mea au făcut aceastea toate?»

51 Tari cu cerbicea şi netăiaţi împrejur, cu inima şi cu urechile, voi pururea Duhului Sfânt staţi împrotivă; precum e părinţii voştri, şi voi!

52 Pre carele din proroci n-au gonit părinţii voştri? Şi au omorât pre cei ce mai înainte vestea de venirea Celui Drept, a Căruia, acum, voi vânzători şi ucigători v-aţi făcut,

53 Carii aţi luoat leagea întru rânduiala îngerilor şi nu o aţi păzit!”

54 Şi auzind ei aceastea, crepa în inimile sale şi scârşniia cu dinţii asupra lui.

55 Şi fiind plin de Duhul Sfânt, căutând la ceriu, au văzut mărirea lui Dumnezeu şi pre Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu.

56 Şi au zis: „Iată, văz ceriurile deschise şi pre Fiiul Omenesc stând de-a dreapta lui Dumnezeu!”

57 Iară ei, strigând cu glas mare, ş-au astupat urechile sale şi au năvălit cu o inimă asupra lui.

58 Şi scoţindu-l afară din cetate, îl ucidea cu pietri. Şi mărturiile au pus hainele sale lângă picioarele unui tinăr, ce să chema Saul.

59 Şi ucidea cu pietri pre Stefan, carele să ruga şi zicea: „Doamne, Iisuse, priimeaş-te sufletul mieu”.

60 Şi îngenunchind, au strigat cu glas mare: „Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta!” Şi aceasta zicând, au adormit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.