×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

FAPTELE APOSTOLILOR

Capitolul 5

Ananiia şi Sapfira, muiarea lui, vânzându-şi ţarina, ş-au ţinut şie o parte din preţ şi, întrebându-i Petru pentru acest lucru, ei au tăgăduit. Pentru care lucru, la cuvântul lui Petru, amândoi cu moarte năpraznică au murit. Prin apostoli, mai vârtos prin Petru, multe minuni să fac. Şi din temniţă, unde era ei închişi, i-au scos îngerul. Şi după aceaea, iarăşi fiind prinşi, nu voiesc să înceteaze a propovedui numele lui Hristos. Şi din sfatul lui Gamaliil, bătuţi, să slobod. Iară ei să bucură, căci s-au învrednicit a să bate pentru numele lui Hristos, pre Carele pururea Îl propoveduiesc.

1 Iară un bărbat oarecarele, anume Ananiia, cu Sapfira, muiarea sa, ş-au vândut ţarina.

2 Şi au ascuns din preţ, ştiind şi muiarea lui, şi, aducând o parte oarecarea, o au pus la picioarele apostolilor.

3 Iară Iară Petru au zis: „Ananiia, pentru ce au umplut satana inima ta, să minţi tu Duhului Sfânt şi să ascunzi din preţul ţarinii?

4 Au nu, rămâind, ţie rămânea? Şi, după ce o ai vândut, întru a ta puteare era? Căci ai pus în inima ta lucrul acesta. Nu ai minţit oamenilor, ci lui Dumnezeu”.

5 Iară Ananiia, auzind cuvintele aceastea, căzind au murit şi s-au făcut frică mare preste toţi cei ce auzea aceastea.

6 Şi, sculându-să tinerii, l-au luat pre el şi, scoţindu-l, l-au îngropat.

7 Şi au fost ca după ce ar fi trecut trei ceasuri, şi muiarea lui, neştiind ce s-au făcut, au întrat.

8 Iară Petru au zis ei: „Spune mie de aţi vândut cu atâta ţarina?” Iară ea au zis: „Aşea, cu atâta”.

9 Iară Petru au zis cătră ea: „Căci v-aţi vorbit între voi a ispiti Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pre bărbatul tău la uşă şi te vor scoate şi pre tine”.

10 Şi au căzut îndată la picioarele lui şi au murit. Şi întrând tinerii o au aflat moartă; şi scoţându-o, o au îngropat lângă bărbatul ei.

11 Şi s-au făcut frică mare preste toată adunarea şi preste toţi cei ce auzea aceastea.

12 Iară prin mâinile apostolilor să făcea seamne şi minuni multe în norod; şi era toţi împreună în foişorul lui Solomon.

13 Iară din ceialalţi, nimene nu cuteza a să lipi de ei, ci mărea pre ei norodul.

14 Şi mai mulţi să adăogea cei ce credea în Domnul, mulţime de bărbaţi şi de muieri.

15 Aşea cât la uliţă scotea pre cei bolnavi şi îi punea pre paturi şi pre năsilii, ca, viind Petru, măcar umbra lui să umbrească pre vreunul dintre ei.

16 Iară să aduna şi mulţimea cetăţilor, celor de primprejur, în Ierusalim. Aducând pre cei bolnavi şi pre cei chinuiţi de duhuri necurate, carii să tămăduia toţi.

17 Şi sculându-să arhiereul şi toţi cei ce era cu el, care easte eresul saducheilor, s-au umplut de râvnă.

18 Şi au aruncat mâinile sale asupra apostolilor, şi i-au pus pre ei în paze de obşte.

19 Iară îngerul Domnului, noaptea, au deşchis uşile temniţii şi, scoţindu-i pre ei afară, au zis:

20 „Duceţi-vă şi, stând, grăiţi în besearică poporului toate cuvintele vieţii aceştiia”.

21 Şi auzind, au întrat de dimineaţă în besearică şi învăţa. Iară venind arhiereul şi cei ce era cu el, au adunat săborul şi toată bătrânimea fiilor lui Israil şi au trimis la temniţă să-i aducă pre ei.

22 Iară slugile, mergând, nu i-au găsit pre ei în temniţă şi, întorcându-să, au spus,

23 Zicând că: „Temniţa o am găsit încuiată cu toată întărirea şi pre străjeari stând înaintea uşilor; iară deschizând, înlăuntru pre nime n-am aflat”.

24 Şi deacă auziră cuvintele aceastea, preotul şi căpitanul besearicii şi arhiereii să mira de ei, ce ar fi aceasta.

25 Şi venind oarecine, le-au spus lor, zicând că: „Iată, bărbaţii pre carii aţi pus în pază sânt în besearică, stând şi învăţând norodul”.

26 Atunci, ducându-să căpitanul cu slugile, i-au adus pre ei, nu cu sâla, că să temea de norod să nu-i ucigă cu pietri.

27 Şi, aducându-i pre ei, i-au pus în săbor şi i-au întrebat arhiereul,

28 Zicând: „Au nu cu poruncă am poruncit voao să nu învăţaţi în numele acesta? Şi, iată, aţi umplut Ierusalimul de învăţătura voastră şi veţi să aduceţi asupra noastră sângele Omului Acestuia!”

29 Iară răspunzind Petru şi apostolii, au zis: „Trebuie a asculta pre Dumnezeu mai mult decât pre oameni.

30 Dumnezeul părinţilor noştri au sculat pre Iisus, pre Carele voi L-aţi omorât, spânzurându-L pe lemn.

31 Pre Acesta, Dumnezeu Începătoriu şi Mântuitoriu L-au înălţat cu dreapta Sa, să dea pocăinţă lui Israil şi iertare păcatelor.

32 Şi noi sântem Lui mărturii de cuvintele aceastea şi Duhul Sfânt, pre Carele L-au dat Dumnezeu celor ce ascultă de Dânsul”.

33 Iară ei, auzind, foarte s-au întărâtat şi au sfătuit să-i omoară pre dânşii.

34 Şi sculându-să oarecarele în săbor, fariseu, anume Gamaliil, învăţătoriu de leage, cinstit la tot norodul, au poruncit ca să fie apostolii puţin ceva afară.

35 Şi au zis cătră ei: „Bărbaţi israilteani, luaţi-vă aminte voao de oamenii aceştia. Ce veţi să faceţi?

36 Că mai înainte de zilele aceastea s-au sculat Teodas, cum că el easte oarecare mare, lângă care s-au lipit număr de bărbaţi ca la patru sute, carele s-au omorât; şi toţi cei ce ascultaa de el s-au răsipit şi s-au făcut nimica.

37 După acesta s-au sculat Iuda Galileul, în zilele scrisorii, şi au întors norod mult după sine; şi acela au perit şi toţi câţi au ascultat de el s-au râsipit.

38 Şi acum zic voao: Opriţi-vă de la oamenii aceştia şi-i lăsaţi pre ei; că de va fi din oameni sfatul acesta au lucrul acesta, să va răsipi;

39 Iară de easte de la Dumnezeu, nu-l veţi putea râsipi, ca nu cumva şi lui Dumnezeu împotrivitori să vă aflaţi”.

40 Şi au ascultat de el şi, chemând pre apostoli, bătându-i, le-au poruncit să nu grăiască de numele lui Iisus şi i-au slobozit pre ei.

41 Iară ei să ducea de la faţa săborului, bucurându-să că s-au învrednicit, pentru numele lui Iisus, a răbda ocară.

42 Şi toată zioa, în besearică şi prin căsi, nu înceta a învăţa şi bine a vesti pre Iisus Hristos.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.