×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

FAPTELE APOSTOLILOR

Capitolul 3

Petru cu Ioan însinătoşează pre cel din pântecele mumă-sa şchiop. Şi învaţă cum că ei aceasta au făcut prin credinţa numelui lui Hristos, pre Carele arată cum că easte Mesiia, Cel făgăduit prin Moisi şi prin proroci, şi lui Avraam.

1 Iară odată Petru şi Ioan să suia în besearică, la ceasul rugăciunei al noalea.

2 Şi un bărbat oarecarele, şchiop fiind din pântecele maicii sale, să purta, pre carele punea în toate zilele la uşea besearicii, carea să zicea Frumoasă, ca să ceară milă de la cei ce întra în besearică,

3 Carele, văzând pre Petru şi pre Ioan vrând să între în besearică, cerea milă.

4 Iară Petru cu Ioan, căutând la el, au zis: „Uită-te la noi”.

5 Iară el să uita la ei, aşteptând să ia ceva de la ei.

6 Iară Petru au zis: „Argint şi aur nu easte mie. Iară ce am, aceaea îţi dau; în numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, scoală şi umblă!”

7 Şi, apucându-l pre el de mâna cea dreap-tă, l-au rădicat şi îndată s-au întărit talpele lui şi fluierile.

8 Şi sărind, au stătut şi umbla, şi au întrat cu ei în besearică, umblând şi săltând şi lăudând pre Dumnezeu.

9 Şi l-au văzut pre el tot norodul, umblând şi lăudând pre Dumnezeu.

10 Şi-l cunoştea pre el, că el era cel ce şedea pentru milostenie la Uşea cea Frumoasă a besearicii, şi s-au umplut de spaimă şi de mirare pentru ce s-au întâmplat lui.

11 Şi încă ţiindu-să şchiopul cel vindecat de Petru şi de Ioan, au alergat la dânşii tot norodul spăimântat, în foişorul ce să chiiamă a lui Solomon.

12 Iară Petru, văzând, au răspuns cătră norod: „Bărbaţi israilteani, ce vă miraţi de aceasta, sau ce vă uitaţi la noi ca cum cu a noastră puteare sau cucernicie l-am fi făcut pre el să umble?

13 Dumnezeul lui Avraam şi a lui Isaac şi a lui Iacov, Dumnezeul părinţilor noştri au mărit pre Fiiul Său, pre Iisus, pre Carele voi L-aţi dat şi v-aţi lepădat de El înaintea feaţii lui Pilat, judecând el să Se sloboază.

14 Iară voi de Cel Sfânt şi Drept v-aţi lăpădat şi aţi cerut pre bărbatul cel ucigaş, să se dăruiască voao.

15 Iară pre Începătoriul vieţii L-aţi omorât, pre Carele Dumnezeu L-au înviiat din morţi, a Căruia noi mărturii sântem.

16 Şi întru credinţa numelui Lui, pre acesta, Ioan pre carele îl vedeţi şi-l cunoaşteţi, l-au întărit numele Lui şi credinţa cea printr-Însul i-au dat lui întreagă sănătatea aceasta, înaintea voastră, tuturor.

17 Şi acum, fraţilor, ştiu că prin neştiinţă aţi făcut ca şi domnii voştri.

18 Ci Dumnezeu ceale ce mai nainte au vestit prin gura tuturor prorocilor Săi, că va pătimi Hristos, au plinit aşea.

19 Dreapt aceaea, pocăiţi-vă şi vă întoarceţi, ca să se şteargă păcatele voastre, când vor veni vremile răcorealei de la faţa Domnului.

20 Şi va trimite pre Cel mai înainte spus voao, pre Iisus Hristos,

21 Pre Carele trebuie ceriul să-L priimească, până la vremile aşezării tuturor, care au grăit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din veac.

22 Că Moisi cătră părinţi au zis că: «Proroc va rădica voao Domnul Dumnezeul vostru dintre fraţii voştri, ca şi pre mine. Pre El să-L ascultaţi întru toate, oricâte va zice cătră voi.

23 Şi va fi tot sufletul carele nu va ascul-ta pre Prorocul Acela să va piiarde dintră norod».

24 Şi toţi prorocii, de la Samoil şi, după aceaea, oricâţi au grăit şi mai înainte au vestit şi zilele aceastea.

25 Voi sânteţi fiii prorocilor şi a legăturii carea au pus Dumnezeu cătră părinţii noştri, zicând cătră Avraam: «Şi întru sămânţa ta bine să vor cuvânta toate neamurilea pământului».

26 Voao întâiu Dumnezeu, înviind pre Pruncul Său, Iisus, L-au trimis pre El să vă binecuvinteaze, ca să se întoarcă fieştecarele din răutăţile sale”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.