×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

FAPTELE APOSTOLILOR

Capitolul 28

Pavel şi ceialalţi soţi ai lui cu omenie să cuprind de varvari în ostrovul Melit, în care, fiind Pavel muşcat de viperă, nici un rău nu pătimeaşte; şi pre tatăl lui Publie, mai-marelui ostrovului, îl tămăduiaşte şi pre alţii mulţi vindecă. Şi dintr-acel loc vânslând, mai pe urmă au ajuns în Roma, unde Pavel, chemând pre cei mai întâiu a jidovilor, le spune pentru ce pricină au chemat la chesariul. Şi în zi de la ei rânduită, propoveduiaşte de Hristos. Cuvintelor lui mulţi nu cred, care Pavel arată a fi fost de la Isaiia prorocit. Şi în doi ani, tuturor celor ce vin la el propoveduiaşte de credinţa în Hristos.

1 Şi deacă au ieşit atunci, cu cunoscut că să chiiamă ostrovul Melit. Iară varvarii ne-au făcut nu puţină omenie noao.

2 Că, făcând foc, ne-au priimit pre noi, pre toţi, pentru ploaia şi frigul ce era.

3 Şi strângând Pavel găteaje multe şi puindu-le în foc, ieşind o viperă din căldură, s-au apucat de mâna lui.

4 Şi deaca au văzut varvarii spânzurând vipera de mâna lui, zicea unul cătră altul: „Cu adevărat omul acesta easte ucigaş, carele, mântuindu-să din mare, judecata lui Dumnezeu nu l-au lăsat să trăiască”.

5 Iară el, scuturând vipera în foc nici un rău n-au pătimit.

6 Iară ei aştepta să se umfle el sau să cază de pripă mort şi, aşteptând ei mult şi văzind că nu se făcuse nici un rău întru el, întorcându-să, îi zicea că Dumnezeu easte.

7 Şi împrejurul locului aceluia era satele a mai-marelui ostrovului, anume Poplie, carele, priimind pre noi, trei zile cu omenie ne-au ospătat.

8 Şi s-au întâmplat de zăcea tatăl lui Poplie, fiind cuprins de friguri şi de urdinare cu sânge, cătră carele întrând Pavel şi rugându-se, puindu-şi mâinile pre el, l-au vindecat.

9 Şi aceasta făcându-se, şi alţii carii avea boale în ostrovul acela vinea şi să vindeca.

10 Carii şi cu multă cinste ne-au cinstit pre noi. Şi când am purces noi, ne-au pus ceale ce era de treabă.

11 Şi după trei luni, am purces cu o corabie alixandrinească, ce iernasă în ostrov, carea era cu sămnul Dioscorilor.

12 Şi sosind în Siracusi, ne-am zăbovit acolo trei zile.

13 Şi de acolo, încunjurând, am venit în Righiia, şi preste o zi, suflând austrul, a doao zi am venit în Potiol,

14 Unde găsind fraţii, ne-au rugat de ne-am zăbovit la ei şapte zile; şi aşa am venit în Roma.

15 Şi de acolea, auzind fraţii de noi, au ieşit întru întâmpinarea noastră până la Târgul lui Apie şi până la Trei Cârcime, pre carii, văzindu-i Pavel şi mulţămind lui Dumnezeu, au luat îndrăzneală.

16 Iară deacă am venit în Roma, sutaşul au dat pre cei legaţi voivodului oştii, iară lui Pavel i-au îngăduit să petreacă deosebi cu ostaşul ce-l păziia pre el.

17 Şi după trei zile, au chemat Pavel pre mai-marii jidovilor şi, adunându-se ei, au zis către dânşii: „Bărbaţi fraţi, eu nimica împrotiva norodului făcând sau obiceaiurilor părinteşti, legat fiind în Ierusalim, m-am dat în mâinile râmleanilor,

18 Carii, judecându-mă, vrea să mă slobozească, pentru că nici o pricină de moarte nu era în mine.

19 Iară grăindu-mi jidovii împrotivă, mi-au căutat a numi pre chesariul, nu că aş avea întru ceva a pârî pre neamul mieu.

20 Deci, pentru această pricină v-am chemat pre voi să vă văz şi să vorbesc cu voi, că pentru nădeajdea lui Israil cu aceaste obezi sânt legat”.

21 Iară ei au zis cătră el: „Noi nici cărţi pentru tine am luat din Iudeea, nici venind cineva din fraţi ne-au spus sau au grăit pentru tine ceva rău.

22 Ci ne rugăm să auzim de la tine de ceale ce crezi, că de eresul acesta ştim noi, că pretutindinea i să zice împrotivă”.

23 Şi puindu-i lui zi, au venit la dânsul la gazdă mai mulţi, cărora, mărturisând, le spunea împărăţiia lui Dumnezeu, dovedindu-le lor de Iisus din Leagea lui Moisi şi din proroci, de dimineaţa până seara.

24 Şi unii credea ceaea ce zicea, iară alţii nu credea.

25 Şi neunindu-să ei unul cu altul, s-au dus, zicând Pavel un cuvânt, că: „Bine au grăit Duhul Sfânt prin prorocul Isaiia cătră părinţii voştri,

26 Zicând: «Mergi la norodul acesta şi zi: ‚Cu auzul veţi auzi şi nu veţi înţăleage, şi căutând veţi privi şi nu veţi vedea.

27 Că s-au îngroşat inima norodului acestuia şi cu urechile greu au auzit şi ochii săi greu ş-au închis ca nu cumva să vază cu ochii şi cu urechile să auză şi cu inima să înţăleagă şi să se întoarcă şi să-i vindec pre ei’».

28 În ştire, drept aceaea, să fie voao că păgânilor s-au trimis mântuirea lui Dumnezeu şi ei vor auzi”.

29 Şi aceastea zicând el, au ieşit jidovii, multă prigonire având între sine.

30 Şi au petrecut Pavel doi ani deplin cu a sa cheltuială şi priimiia pre toţi carii vinea la el,

31 Propoveduind împărăţiia lui Dumnezeu şi învăţind ceale ce sânt de Domnul Iisus Hristos, cu toată îndrăzneala, fără opreală.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.