×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

FAPTELE APOSTOLILOR

Capitolul 26

Pavel mântuiaşte pricina sa înaintea Agripei. Povestind curgerea întoarcerii sale cătră Hristos şi jidovilor şi elinilor subt dumnezeiasca acoperire a fi propoveduit. Arătând şi lui Fest, care-i zice că din prea multă ştiinţă nebuneaşte, îi răspunde şi pre toţi îi pofteaşte a fi creştini. Agripa zice că s-ar fi putut slobozi de n-ar fi chemat la chesariul.

1 Iară Agripa au zis cătră Pavel: „Să lasă ţie a grăi pentru tine însuţi”. Atunci Pavel, întinzând mâna, au răspuns.:

2 „De toate ceale ce mă pârăsc jidovii, o, craiule Agripo, mă socotesc pre mine fericit pentru că înaintea ta pociu să răspunz pentru mine astăzi.

3 Mai vârtos fiind că tu ştii toate ceale ce sânt la jidovi şi obiceaiurile şi întrebările, pentru aceaea te rog ca cu îngăduinţă să mă auzi.

4 Că viiaţa mea cea din tinereaţe, carea de la început s-au făcut în neamul mieu în Ierusalim, o ştiu toţi jidovii.

5 Mai dinainte ştiindu-mă (de vor vrea să mărturisească) cum că după eresul cel prea adevărat al legii noastre am trăit fariseu.

6 Şi acum, pentru nădeajdea făgăduinţei ceii făcute de la Dumnezeu cătră părinţii noştri, stau să mă judec.

7 La carea ceale doaosprezeace neamuri ale noastre, neîncetat noaptea şi zioa slujind, nă-dăjduiesc că vor ajunge. Pentru carea nădeajde mă pârăsc de la jidovi, o, craiule Agripo?

8 Ce? Au lucru necrezut să judecă la voi, de învie Dumnezeu pre morţi?

9 Că mie cu adevărat mi să vedea cum că multe împrotiviri trebuia să fac asupra numelui lui Iisus Nazarineanul;

10 Care am şi făcut în Ierusalim şi pre mulţi din sfinţi eu în temniţă i-am închis, de la arhierei luând puteare, şi, când să ucidea ei, eu împreună am judecat.

11 Şi pre toate sinagoghele, adeaseori năcăjindu-i pre ei, îi sileam să hulească şi mult nebunindu-mă asupra lor îi goneam până şi în cetăţile ceale din afară;

12 Care şi mergând în Damasc cu puteare şi cu rânduială de la arhierei,

13 La amiiazăzi, pre cale am văzut, o, craiule, din ceriu, mai mult decât strălucirea soarelui, lumină încunjurându-mă pre mine şi pre cei ce mergea cu mine.

14 Şi căzând noi toţi la pământ, am auzit eu glas grăind cătră mine şi zicând jidoveaşte: «Saule, Saule, ce Mă goneşti? Cu greu easte ţie a lovi cu piciorul în bolduri».

15 Iară eu am zis: «Cine eşti, Doamne?» Iară El au zis: «Eu sânt Iisus, pre Carele tu goneşti.

16 Ci te scoală şi stăi pre picioarele tale, că pentru aceasta M-am arătat ţie, ca să te aleg pre tine slugă şi mărturie şi celor ce ai văzut şi celor ce-ţi voiu arăta ţie.

17 Scoţindu-te pre tine de la norodul şi de la neamurile la care Eu te trimit pre tine,

18 Ca să deşchizi ochii lor, să se întoarcă de la întunearec la lumină şi de la putearea satanei la Dumnezeu, ca să iai iertare păcatelor şi soarte întru cei sfinţi cu credinţa cea întru Mine».

19 Pentru aceaea, craiule Agripo, n-am fost necrezătoriu cereştii vedenii.

20 Ci celor din Damasc, întâiu, şi din Ierusalim şi din toată ţara jidovilor şi neamurilor vesteam să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu, făcând lucruri vreadnice de pocăinţă.

21 Pentru aceastea, jidovii prinzindu-mă în besearică, să ispitea să mă omoară.

22 Iară dobândind ajutoriu de la Dumnezeu, până în zioa aceasta stau mărturisind şi celui mic şi celui mare, nimica grăind afară de ceale ce şi prorocii au grăit că vor să fie, şi Moisi:

23 Că va pătimi Hristos, că El întâiu din înviiarea morţilor lumină va vesti norodului şi neamurilor”.

24 Şi răspunzând el aceastea, Fest cu mare glas au zis: „Nebuneşti, Pavele, învăţătura ta cea multă la nebunie te întoarce”.

25 Iară el: „Nu nebunesc, zice, preabunule Feste, ci cuvintele adevărului şi ale înţelepciunii grăiesc.

26 Că ştie de aceastea craiul, cătră carele şi cu îndrăzneală grăiesc, că nu socotesc a fi ceva neştiut lui dintre aceastea, căci nu în unghiu s-au făcut aceastea.

27 Crezi, craiule Agripo? Prorocilor ştiu că crezi”.

28 Iară Agripa au zis cătră Pavel: „Cu puţin de nu-i să faci să fiu creştin”.

29 Iară Pavel au zis: „Aş pofti de la Dumnezeu, şi cu puţin şi cu mult, nu numai pre tine, ci şi pre toţi cei ce mă aud pre mine astăzi să fie de aceştia precum sânt eu, afară de legăturile aceastea”.

30 Şi zicând el aceastea, s-au sculat craiul şi deregătoriul şi Vernic şi cei ce şedea cu ei.

31 Şi depărtându-să, grăia unul cătră altul, zicând că: „Nimica vreadnic de moarte au de legături face omul acesta”.

32 Iară Agripa au zis lui Fest: „Să putea slobozi omul acesta, de nu ar fi chemat pe chesariu”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.