×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

FAPTELE APOSTOLILOR

Capitolul 25

Fest nu ascultă de jidovii cei ce cu vicleşug cerea pre Pavel să-l ducă în Ierusalim. Ci în Chesariia aude pre pârâşii lui şi răspunsul lui Pavel, care întrebându-să de Fest au vreare-ar de aceastea a să judeca în Ierusalim, chiiamă chesariul. Fest spune împăratului Agripa pricina lui Pavel, carele pofteaşte a-l auzi. Şi a doao zi, poruncind Fest, să aduce înaintea lui Agripa şi a lui Vearnic.

1 Deci, Fest întrând în deregătorie, după trei zile s-au suit în Ierusalim de la Chesariia.

2 Şi au mers la el aehiereul şi cei mai de frunte a jidovilor asupra lui Pavel, şi-l ruga pre el.

3 Cerând har asupra lui ca să-l aducă pre el în Ierusalim, făcând pândituri ca să-l omoară pre el pre cale.

4 Iară Fest au răspuns că Pavel să păzeaşte în Chesariia şi el să grăbeaşte să să ducă.

5 Deci, dară (zice): „Cei ce pot între voi împreună pogorându-să, de easte ceva rău în bărbatul acesta, pârască-l pre el”.

6 Şi nerămâind la ei mai mult decât zeace zile, s-au pogorât în Chesariia şi, a doao zi, şezând la divan, au poruncit să aducă şi pre Pavel.

7 Şi venind el, au stătut împrejurul lui jidovii cei veniţi de la Ierusalim, multe şi greale vini aducând asupra lui Pavel, care nu le putea adeveri.

8 Răspunzind el că: „Nici împrotiva legii jidovilor, nici împrotiva besearicii, nici împrotiva chesariului am greşit”.

9 Iară Fest, vrând să facă plăceare jidovilor, răspunzând lui Pavel, au zis: „Vreai să te sui în Ierusalim şi acolo de aceaste să te judeci de la mine?”

10 Iară Pavel au zis: „La divanul chesariului stau, acolo să cade mie să mă judec. Jidovilor nimica n-am stricat, precum şi tu mai bine ştii.

11 Că de am stricat sau am făcut ceva vreadnic de moarte, nu mă feresc de moarte. Iară de nu easte nimica din ceale ce aceştia mă pârăsc, nime nu mă poate pre mine dărui lor. Pre chesariul chem”.

12 Atunci Fest, grăind cu sfatul, au răspuns: „Pre chesariul ai chemat, la chesariul vei mearge”.

13 Şi trecând vro câteva zile, Agripa, craiul, şi Vearnic s-au pogorât în Chesariia ca să se închine lui Fest.

14 Şi zăbovindu-să zile multe acolo, Fest au spus craiului de Pavel, zicând: „Un bărbat oarecarele easte lăsat de Felix legat,

15 De carele, fiind eu în Ierusalim, venit-au înaintea mea arhiereii şi bătrânii jidovilor, cerând asupra lui judecată.

16 Cătră carii am răspuns că nu easte la romani obiceaiu să dea pre cineva la pierzare, mai înainte până ce nu are de faţă cel pârât pre pârâşii săi şi loc de răspuns să-şi ia la ceale ce să pâraşte.

17 Deci, aducându-să aici ei, nici o zăbavă făcând, a doao zi şezând la judecată, am poruncit să aducă pre bărbatul,

18 Pentru care, stând împrejur pârâşii, nici o pricină nu aducea, de care prepuneam eu,

19 Ci numai nişte întrebări pentru a lor credinţă avea asupra lui, şi de un Iisus mort, pre Carele-L zicea Pavel că easte viu.

20 Şi, îndoindu-mă eu de acest fealiu de întrebare, ziceam de ar vrea să meargă în Ierusalim şi acolo să se judece pentru aceastea.

21 Iară Pavel poftind să se ţie la judecata împăratului, am poruncit să se ţână el în pază până ce-l voiu trimite la chesariul”.

22 Iară Agripa au zis cătră Fest: „Vreare-aş şi eu să auz pre omul”. Iară el au zis: „Mâne-l vei auzi pre el”.

23 Deci, în ceaealaltă zi, venind Agripa şi Vernic cu multă fală şi întrând în casa cea de ascultare, împreună cu căpitanii şi cu bărbaţii cei mai de frunte a cetăţii, şi poruncind Fest, s-au adus Pavel.

24 Şi au zis Fest: „Agripo, craiule, şi toţi bărbaţii carii staţi împreună cu noi, vedeţi pre acesta pentru carele toată mulţimea jidovilor m-au rugat, şi în Ierusalim şi aici, strigând că nu să cade să trăiască el mai mult.

25 Iară eu, aflând cum că nimica vreadnic de moarte n-au făcut şi el chemând pre împăratul, am judecat să-l trimit.

26 De carele n-am ce să scriu ceva ade-vărat domnului. Pentru aceaea l-am adus pre el la voi şi mai vârtos la tine, craiule Agripo, ca, făcând întrebare, să am ce să scriu.

27 Că fără de cuviinţă mi să pare să-l trimiţ legat şi pricinile lui să nu le însămnez”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.