×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

FAPTELE APOSTOLILOR

Capitolul 24

Pârându-să Pavel înaintea lui Felix, deregătoriul, de Terturie, vornicul jidovilor, răspunde tăgăduind faptele ce-i arunca, însă mărturisindu-să a fi creştin şi a fi zis că să judecă de înviiarea morţilor. Felix şi Drusila, muiarea lui jidoveancă, aud pre Pavel de credinţa creştinească. Iară nedobândind de la Pavel bani, l-au lăsat legat următoriului său, Portie Feast.

1 Iară după cinci zile s-au pogorât arhiereul Ananiia cu bătrânii şi cu un retor, Tertul, oarecare, au mers la deregătoriu asupra lui Pavel.

2 Şi chemându-l pre el, au început pre Pavel a-l pârî Tertul zicând:

3 „De vreame ce multă pace avem prin tine şi multă îndreptare neamului acestuia s-au făcut prin purtarea ta de grije, totdeauna, şi pretutindenea luom, prea-bunule Felix, cu toată mulţămiia.

4 Iară ca nu prea mult să te ostenesc, mă rog pre scurt după blândeaţăle tale,

5 Că aflând pre acest om pierzătoriu, care turbură pre toţi jidovii în toată lumea şi e începătoriu eresului nazarineanilor,

6 Carele şi besearica au cercat să o spurce, pre carele l-am şi prins şi după leagea noastră am vrut să-l judecăm.

7 Iară venind Lisa, căpitanul, cu multă silă l-au scos din mâinile noastre şi l-au trimis la tine,

8 Poruncind şi pârâtorilor lui să vină, de la carele vei putea, însuţi judecând, de toate aceastea a cunoaşte, de carele noi pârâm pre el”.

9 Şi împreună adeverea şi jidovii, zicând că aceastea aşea sânt.

10 Iară Pavel au răspuns, făcându-i sămn deregătoriul să grăiască: „Ştiindu-te că de mulţi ani eşti judecătoriu neamului acestuia, mai cu bună inimă pentru mine voiu răspunde,

11 Că poţi cunoaşte că nu sânt mai mult decât doaosprăzeace zile de când m-am suit să mă închin în Ierusalim.

12 Şi nici în besearică nu m-au aflat pre mine cu cineva pricindu-mă, au turburare făcând gloatei, nici în sinagoguri, nici în cetate,

13 Nici pot adeveri de care acum mă pârăsc.

14 Şi mărturisesc aceasta ţie după calea carea ei o zic eres, aşea slujesc Dumnezeului părintesc, crezând toate ceale scrisă în Leage şi în proroci,

15 Nădeajde având în Dumnezeu, carea şi aceştia însuşi aşteaptă, că va fi înviiarea morţilor: şi a drepţilor şi nedrepţilor.

16 Şi-ntru aceasta mă nevoiesc ca neîmpiedecată să am cunoştinţa cătră Dumnezeu şi cătră oameni, totdeauna.

17 Şi după mulţi ani, am venit ca să fac milostenii cu neamul mieu şi aduceri.

18 Întru care m-au aflat pre mine curăţit în besearică, nu cu gloată, nici cu gâlceavă, nişte jidovi din Asia,

19 Care să cădea să stea înaintea ta de faţă şi să pârască de au ceva asupra mea.

20 Sau aceştia, însuşi, să spuie ei de au aflat în mine ceva nedrept, până stau eu în săbor;

21 Au pentru unul, acest cuvânt cu care am strigat, stând între ei, că pentru înviiarea morţilor mă judec eu astăzi de la voi”.

22 Iară auzind aceastea Felix, i-au lăsat pre ei ca mai pre amăruntul să cunoască de calea aceasta, zicând: „Când să va pogorî Lisiia, căpitanul, voiu cunoaşte ceale pentru voi”.

23 Şi poruncind sutaşului să păzască pre Pavel şi să aibă odihnă, şi pre nimenea de ai lui să nu oprească ca să nu-i slujească sau să nu vină la el.

24 Iară după vro câteva zile, venind Felix cu Drusila, muiarea sa, carea era jidovoaică, au chemat pre Pavel şi l-au auzit pre el de credinţa cea întru Hristos Iisus.

25 Şi grăind el de dreptate şi de curăţenie şi de judecata ce va să fie, înfricoşindu-să Felix, au răspuns: „Acum, te du şi, aflând vreame, te voiu chema”.

26 Împreună şi nădăjduind că să vor da lui de la Pavel bani, ca să-l dezleage, pentru aceaea şi de multe ori chemându-l, vorbea cu el.

27 Şi după ce au plinit doi ani, în locul lui Felix s-au pus Portie Fest; şi vrând Felix să facă după plăcearea jidovilor, au lăsat pre Pavel legat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.