×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

FAPTELE APOSTOLILOR

Capitolul 23

Pavel înaintea preoţilor şi a toată adunarea, arhiereului celui mare, care poruncisă să-l bată, îi zice că-i păreate înălbit, ci să mântuiaşte că nu au ştiut a fi arhiereu şi zicându-să a fi fariseu, şi cum că pentru înviiarea morţilor să judecă. S-au făcut întră saduchei şi farisei mare împărechiiare. Căpitanul întăreaşte pre Pavel noaptea, zicând că şi în Roma va mărturisi de el, descoperindu-se jurarea împreună a multora ce vrea să omoară pre Pavel. Tribunul îl trimite cu ostaşi în Chesariia, la Felix Voivodul, scriindu-i carte, care să însămnează aici.

1 Şi căutând Pavel spre adunare, au zis: „Bărbaţi fraţi, eu cu toată cunoştinţa bună am petrecut, credincios înaintea lui Dumnezeu, până întru aceasta zi”.

2 Iară arhiereul Ananiia au poruncit celor ce sta lângă el să-l bată preste gură.

3 Atunci, Pavel au zis cătră el: „Bate-te-va Dumnezeu, păreate albit, şi tu şezi judecându-mă pre mine după Leage şi împrotiva Legii porunceşti să mă bată?”

4 Iară cei ce sta aci zisără: „Pre arhiereul lui Dumnezeu blastămi?”

5 Şi au zis Pavel: „N-am ştiut, fraţilor, că easte arhiereu, că scris easte: «Pre mai-marele norodului tău să nu-l grăieşti de rău!»”

6 Şi, ştiind Pavel că o parte era de saduchei şi alta de farisei, au strigat în adunare: „Bărbaţi fraţi, eu fariseu sânt, fecior de fariseu. Pentru nădeajdea şi înviiarea morţilor să mă judec!”

7 Şi grăind el aceasta, s-au făcut împăre-chiiare între farisei şi între saduchei şi s-au despărţit mulţimea.

8 Că saducheii zic că nu easte înviiare, nici înger, nici duh, iară fariseii le mărturisesc amândoao.

9 Şi s-au făcut strigare mare şi, sculându-să cărturarii din partea fariseilor, să pricea, zicând: „Nici un rău nu aflăm în omul acesta, iară de au grăit lui duhul sau înger, să nu ne împrotivim lui Dumnezeu”.

10 Şi făcându-să multă gâlceavă, temându-să căpitanul să nu rumpă ei pre Pavel, au poruncit ostaşilor să se pogoară şi să ia pre el din mijlocul lor şi să-l ducă în tabără.

11 Iară înainte ce vinisă, stându-i Dumnezeu înainte, au zis: „Îndrăzneaşte, Pavele, că precum ai mărturisit ceale ce sânt de Mine în Ierusalim, aşa să cade şi în Roma să mărturiseşti”.

12 Şi deacă s-au făcut ziuo, adunându-să oarecarii jidovi, s-au jurat pre sine însuşi, zicând că nici vor mânca, nici vor bea, până nu vor omorî pre Pavel.

13 Şi era mai mulţi de patruzeci carii făcusă jurământul acesta;

14 Carii, mergând la arhierei şi la bătrâni, au zis: „Cu blăstăm ne-am jurat pre noi înşine, ca nimica să nu gustăm, până nu vom omorî pre Pavel.

15 Acum, dară, voi grăiţi căpitanului, împreună cu săborul, ca mâne să-l scoaţă la voi, ca cum aţi vrea a cunoaşte mai pre amăruntul despre dânsul, iară noi, mai înainte de ce să va apropiia el, gata sântem să-l omorâm pre el”.

16 Şi auzind feciorul surorii lui Pavel vicleşugul, viind şi întrând în tabără, au spus lui Pavel.

17 Şi chemând Pavel pre unul din sutaşi, au zis: „Pre tinerelul acesta du-l la căpitanul, că are oarece să spuie lui”.

18 Deci, el luându-l pre dânsul, l-au dus la căpitanul şi au zis: „Legatul Pavel, chemându-mă pre mine, m-au rugat să aduc pre acest tinerel la tine, că are oarece să-ţi spună ţie”.

19 Iară căpitanul, luându-l de mână şi ducându-să de o lature, l-au întrebat: „Ce easte care ai să-mi spui mie?”

20 Iară el au zis că: „Jidovii s-au vorbit să te roage pre tine ca mâine la adunare să scoţi pre Pavel, ca cum ceva mai de amăruntul ar vrea să întreabe de el.

21 Tu, dară, să nu le crezi lor, că-l pândesc pre el dintru ei mai mult decât patruzeci de bărbaţi, carii s-au blăstămat pre sine însuşi că nici vor mânca, nici vor bea, până nu-l vor omorî pre el. Şi acum sânt gata, aşteptând de la tine să le făgăduieşti”.

22 Deci, căpitanul au slobozit pre tinerelul, poruncindu-i ca nimănui să nu grăiască că: „Aceastea mi-ai spus mie”.

23 Şi chemând pre doi sutaşi, le-au zis: „Gătiţi doao sute de ostaşi ca să meargă până la Chesariia, şi şaptezeci de călăraşi şi doao sute de fustaşi, de la al treilea ceas al nopţii.

24 Şi dobitoace gătiţi, ca, puind pre Pavel, sănătos să-l ducă la Felix, deregătoriul”.

25 Scriind carte, care aceastea cuprinde:

26 „Claudie Lisie, prea bunului deregătoriu Felix, sănătate!

27 Pre acest bărbat, pre carele l-au prins jidovii şi era să-l omoară, venind eu preste ei cu oastea, l-am scos, înţălegând că easte roman.

28 Şi vrând să ştiu pricina pentru care-l pârăsc ei pre el, l-am dus pre el la săborul lor.

29 Precarele l-am aflat pârându-l pentru întrebările legii lor, iară nici o vină vreadnică de moarte au de legături având.

30 Şi făcându-să mie ştire despre pânditurile carii gătisă lui jidovii, îndată l-am trimis la tine, poruncind şi pârâtorilor să spuie despre el înaintea ta. Fii sănătos”.

31 Deci, ostaşii, după cum li să poruncisă, luând pre Pavel, l-au dus noaptea în Antipatrida.

32 Iară a doao zi, lăsând pre călăreţi să se ducă cu el, ei s-au întors în tabără;

33 Carii, întrând în Chesariia şi dând cartea deregătoriului, au pus şi pre Pavel înaintea lui.

34 Şi cetind deregătoriul cartea şi întrebân-du-l din ce ţară easte şi înţălegând că easte din Chilichiia:

35 „Te voiu asculta, zice, când şi pârâşii tăi vor veni”. Şi au poruncit ca să se păzească în divanul lui Irod.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.