×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

FAPTELE APOSTOLILOR

Capitolul 22

Povestind Pavel, spre mântuinţa sa, curgerea întoarcerei sale, strigă jidovii să-l ia de pre pământ, pentru că să zice a fi trimis de la Dumnezeu a propovedui limbilor. Iară căpitanul au poruncit să-l bată şi să-l chinuiască. Ci s-au mântuit, zicându-să a fi cetăţean râmlean.

1 „Bărbaţi fraţi şi părinţi, ascultaţi acuma răspunsul mieu cătră voi!”

2 Iară ei, auzind că cu limba jidovească grăia cătră ei, mai mult au tăcut.

3 Şi au zis: „Eu sânt bărbat jidov, născut în Tarsul Chilichiei şi crescut în cetatea aceasta, lângă picioarele lui Gamaliil, învăţat pre amănuntul Leagea părintească, râvnitoriu fiind lui Dumnezeu, precum toţi voi sânteţi astăzi.

4 Cel ce calea aceasta o am gonit până la moarte, legând şi dând în temniţă şi pre bărbaţi şi pre muieri,

5 Precum arhiereul mărturie easte mie şi toată bătrânimea, de la carii şi cărţi luând la fraţi, în Damasc mă duceam, ca şi pre cei ce era acolo să-i aduc legaţi în Ieusalim, ca să se pedepsească.

6 Şi au fost când mergeam eu şi mă apropiiam de Damasc, la amiiazăzi, degrabă, din ceriu au strălucit împrejurul mieu lumină multă.

7 Şi am căzut pre pământ şi am auzit glas zicând mie: «Saule, Saule, ce Mă goneşti?»

8 Iară eu am răspuns: «Cine eşti, Doamne?» Şi au zis către mine: «Eu sânt Iisus Nazarineanul, pre Carele tu goneşti».

9 Iară cei ce era cu mine lumina o vedea şi s-au spăimântat, iară glasul Celui ce grăia mie nu l-au auzit.

10 Şi am zis: Ce voiu face, Doamne? Iară Domnul au zis cătră mine: «Sculându-te, mergi în Damasc şi acolo să va zice ţie de toate care sânt rânduite ţie să le faci».

11 Şi nevăzând eu, de mărirea luminii aceiia, purtat de mână de cei ce era cu mine, am venit în Damasc.

12 Iară oarecarele, Ananiia, bărbat bun, credincios după Leage, având mărturie de la toţi jidovii carii lăcuiesc în Damasc,

13 Venind la mine şi stând înainte, au zis mie: „Saule frate, uită-te!» Şi eu întru acel ceas m-am uitat la el.

14 Iară el au zis: «Dumnezeul părinţilor noştri mai înainte te-au ales pre tine ca să cunoşti voia Lui şi se vezi pre Cel Drept şi să auzi glas din gura Lui.

15 Că vei fi Lui mărturie la toţi oamenii de ceale ce ai văzut şi ai auzit.

16 Şi acum, ce zăboveşti? Sculându-te, te botează şi-ţi spală păcatele tale, chemând numele Domnului».

17 Şi au fost mie, întorcându-mă în Ierusalim şi rugându-mă eu în besearică, m-am răpit cu mintea

18 Şi L-am văzut pre El, zicând mie: «Grăbeaş-te şi ieşi curând din Ierusalim, că nu vor priimi mărturiia ta despre Mine».

19 Şi eu am zis: «Doamne, ei ştiu că eu eram băgând în temniţă şi bătând pre la sinagoguri pre cei ce credea întru Tine.

20 Şi când să vărsa sângele lui Stefan, întâiului Tău martor, şi eu eram sfătuitoriu şi împreună voitoriu morţii lui şi păzitoriu hainelor celor ce-l omorea pre el».

21 Şi au zis către mine: «Pasă, că Eu la neamuri departe te voiu trimite pre tine»”.

22 Şi-l asculta până la cuvântul acesta şi şi-au rădicat glasul său, zicând: „Ia-l de pre pământ pre unul ca acesta, că nu-i bine ca să trăiască!”

23 Şi strigând ei şi sfăşiindu-şi hainele şi pulbere aruncând în aer,

24 Au poruncit căpitanul să-l ducă în tabără, zicând cu bătaie să se chinuiască, ca să ştie pentru ce pricină strigă aşa asupra lui.

25 Şi strângându-l pre el cu cureale, au zis Pavel cătră sutaşul cel ce sta de faţă: „De easte slobod voao a bate pre om roman şi nejudecat?”

26 Iară sutaşul auzind, mergând, au spus căpitanului, zicând: „Vezi ce vei să faci, că omul acesta easte roman”.

27 Şi venind căpitanul, i-au zis lui: „Spune-mi de eşti tu roman?” Iară el au zis: „Aşea”.

28 Şi au răspuns căpitanul: „Eu cu multă cheltuială cetăţăniia aceasta o am căpătat”. Iară Pavel au zis: „Iară eu şi născut sânt”.

29 Deci, îndată s-au dus de la el cei ce era să-l chinuiască; şi căpitanul s-au temut după ce au ştiut că easte romani şi căci că-l legasă pre el.

30 Şi a doao zi, vrând să ştie adevărul pentru ce să pâreaşte de la jidovi, l-au dezlegat de legături şi au poruncit să vină arhiereii şi tot săborul lor şi, scoţind pre Pavel, l-au pus întră ei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.