×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

FAPTELE APOSTOLILOR

Capitolul 21

Lui Pavel, vrând a mearge în Ierusalim, după multe vânslări, proroceaşte Atav, prorocul, năcazurile ce era să paţă în Ierusalim. Nici cu lacrămile priiatinilor să poate întoarce să nu să suie în Ierusalim, gata fiind şi moarte a priimi pentru Hristos. Iară venind în Ierusalim, Iacov îl îndeamnă să se curăţască cu acei patru oameni ce avea făgăduinţă. Carea făcând să răpeaşte de jidovi, ci din mâinile lor îl apucă căpitanul, care, legându-l cu lanţuri, îl trimite în tabără. Însă dobândeaşte slobozenie a grăi cătră norod.

1 Şi au fost după ce am purece noi, despărţiţi de ei, drept mergând, am venit în Coum şi în ceaealaltă zi în Rod, şi de acolo în Patara.

2 Şi, aflând luntre care mergea în Finichiia, întrând în ea, ne-am dus.

3 Şi, ivindu-se la Chipru şi lăsându-l de-a stânga, am mers cu luntrea în Siriia, şi ne-am dus în Tir, că acolo era corabiia să se despovereze.

4 Şi aflând ucenicii, am rămas acolo şapte zile, carii zicea lui Pavel prin Duhul să nu să suie în Ierusalim.

5 Şi când am fost de am plinit noi zilele, ieşind, ne duceam petrecându-ne toţi pre noi cu muierile şi cu pruncii până afară din cetate şi, îngenunchind la ţărmure, ne-am rugat.

6 Şi, sărutându-ne unul pre altul, am întrat în corabie, iară ei s-au întors la ale sale.

7 Iară noi, săvârşind calea pre apă, de la Tir ne-am pogorât în Ctolomaida şi, sărutând pre fraţi, am rămas o zi la ei.

8 Iară a doao zi, ieşind cei ce eram cu Pavel, am venit în Chesariia şi, întrând în casa lui Filip, evanghelistul, carele era din cei şapte, am rămas la el.

9 Şi acestuia era patru feate fecioare, care prorocea.

10 Şi rămâind noi acolo zile multe, s-au pogorât din Iudeea un proroc, anume Agav.

11 Şi, venind la noi şi luând brâul lui Pavel şi legându-şi mâinile şi picioarele, au zis: „Aceastea zice Duhul Sfânt: Pre bărbatul a cui easte brâul acesta aşa îl vor lega în Ierusalim jidovii şi-l vor da în mâinile păgânilor”.

12 Iară deacă am auzit aceastea, îl rugam noi şi cei din locul acela ca să nu să suie în Ierusalim.

13 Şi au răspuns Pavel: „Ce faceţi de plângeţi şi-mi năcăjiţi inima mea? Că eu nu numai a mă lega, ci şi a muri în Ierusalim gata sânt pentru numele Domnului Iisus”.

14 Şi, neputându-l noi pleca pre el, am încetat, zicând: „Voia Domnului fie!”

15 Iară după zilele aceastea, gătindu-ne, ne suiam în Ierusalim.

16 Şi au venit şi din ucenicii cei din Chesariia cu noi şi aducând cu sine (la care să sălăşluim) pre oarecarele Iason, chiprean, vechiu ucenic.

17 Şi sosând noi în Ieusalim, cu bucurie ne-au priimit pre noi fraţii.

18 Iară a doao zi, au întrat Pavel cu noi la Iacov şi s-au adunat toţi bătrânii.

19 Şi, închinându-să lor, spunea câte una, pre rând, care au făcut Dumnezeu în neamuri prin slujba lui.

20 Şi unii, auzind, mărea pre Domnul şi au zis lui: „Vezi, frate, câte zăci de mii de jidovi sânt carii cred, şi toţi sânt răvnitori legii.

21 Şi au auzit de tine că înveţi pre jidovii cei dintre neamuri să se despărţească de la Moisi, zicând să nu-şi taie împrejur fiii săi, nici să umble după obiceaie.

22 Ce, dară, easte? Cu adevărat trebuie să se adune mulţimea, că vor auzi că ai venit.

23 Aceasta, dar, fă, care-ţi zicem ţie: sânt la noi patru bărbaţi, carii au făgăduinţă preste sine;

24 Pre aceştia, luându-i, te curăţă cu ei şi cheltuiaşte cu ei, ca să-şi radă capu, şi vor şti toţi că ceale ce au auzit de tine nimica nu sânt, ci umbli şi tu păzând Leagea.

25 Iară de neamurile care au crezut noi am scris, judecând nimica de aceastea să nu păzască ei, fără numai să să înfrâneaze e ce e jărtvit idolilor, şi de sânge şi de sugrumat şi de curvie”.

26 Atunci, Pavel, luând pre bărbaţii (aceia) a doao zi, curăţindu-să cu ei, au întrat în besearică, vestind plinirea zilelor curăţeniei, până ce s-au adus pentru unul, fieştecarele din ei, jertvă.

27 Şi când era să se plinească şeapte zile, jidovii cei din Asia, văzând pre el în besea-rică, au întărâtat toată gloata şi ş-au pus mâinile pre el,

28 Strigând: „Bărbaţi israilteani, ajutaţi! Acesta easte omul cel ce împrotiva noro-dului şi a Legii şi a locului acestuia pre toţi, pretutindinea, învaţă; şi încă şi pre elini au băgat în besearică şi au spurcat acest sfânt loc”.

29 Că văzusă pre Trofin Efesanul în cetate împreună cu el, pre carele gândea că l-au băgat Pavel în besearică.

30 Şi s-au pornit cetatea toată şi au alergat norodul şi, prinzind pre Pavel, îl trăgea afară din besearică şi îndată s-au închis uşile.

31 Şi căutându-l să-l ucidă pre el, au venit veastea la căpitanul oştii cum că s-au turburat tot Ierusalimul.

32 Carele, îndată, luând ostaşi şi sutaşi, au alergat la ei; iară ei, văzând pre căpitanul şi pre ostaşi, au încetat a bate pre Pavel.

33 Atunci, venind căpitanul, l-au prins pre el şi au poruncit să-l leage cu doao lanţuri, şi l-au întrebat cine easte şi ce au făcut?

34 Iară alţii altceva striga în gloată şi, neputând cunoaşte adevărul pentru gâlceavă, au poruncit să-l ducă pre el în tabără.

35 Şi când au sosit la treapte, s-au întâmplat de s-au purtat de ostaşi, pentru silniciia gloatei.

36 Că vinea după el mulţime de norod, strigând: „Omoară-l pre el!”

37 Şi când era să se bage în tabără, Pavel au zis căpitanului: „De easte mie slobod a zice ceva cătră tine?” Iară el au zis: „Elineaşte ştii?

38 Au nu tu eşti eghipteanul acela carele, mai nainte de zilele aceastea, te-ai sculat şi ai scos în pustie patru mii de bărbaţi de sicari?”

39 Iară Pavel au zis: „Eu om cu adevărat sânt jidov, tarsean a vestitei cetăţi a Chilichiei cetăţen, şi te rog pre tine lasă-mi mie să grăiesc cătră norod”.

40 Şi lăsându-l el, Pavel, stând pre treapte, au făcut cu mâna norodului şi, făcându-să mare tăceare, au grăit în limbă jidovească, zicând:

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.