×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

FAPTELE APOSTOLILOR

Capitolul 20

Pavel, străbătând multe părţi a Machidonii şi a ţărâi greceşti, propoveduiaşte în Troada până la miazănoapte. Şi un tinăr, Eutihie, căzând din al treilea rând de căsi, au murit, pre carele Pavel l-au înviiat. Şi multe locuri stră-bătând, pre cei din Efes, chemaţi preoţi, îndeamnă să fie priveghind spre povăţuirea besearicii, vestindu-le că nu-l vor mai vedea.

1 Iară după ce au încetat turburarea, chemând Pavel pre ucenici şi luându-şi zioa bună, au ieşit să meargă în Machidonia.

2 Şi umblând prin părţile acealea şi mângăindu-i pre ei cu cuvinte multe, au venit în Eladaa.

3 Şi făcând trei luni, s-au făcut lui aleşuiri de la jidovi, când vrea el să meargă cu corabiia în Siriia, şi au făcut sfat ca să să întoarcă prin Machidoniia.

4 Şi au mers împreună cu el, până în Asiia, Sopatr Verianul şi, din tesaloneani, Aristarh şi Secund şi Gaie Derbeul şi Timoteiu, iară din Asiia, Tihic şi Trofim.

5 Aceştia, mergând înainte, ne-au aşteptat pre noi în Troada.

6 Iară noi, după zilele Azimelor, am mers cu corabiia de la Filipi şi, în cinci zile, am venit la ei, în Troada, unde am rămas şeapte zile.

7 Iară întru una de sâmbete, adunându-să ucenicii să frângă pâine, Pavel vorbea cu ei, vrând să purceadă a doao zi şi lungi vorba până la miezul nopţii.

8 Şi era candilele în casa de sus, unde eram adunaţi.

9 Şi şezând, un tinerel, anume Eutih, în fereastră, împresurat fiind de somn greu, vorbind Pavel, plecându-să de somn, au căzut jos din casa de sus, cea din rândul al treilea, şi l-au luoat mort.

10 Iară Pavel, pogorându-să, s-au plecat preste el şi, îmbrăţişindu-l, au zis: „Nu vă turburareţi, că sufletul lui în el easte”.

11 Şi, suindu-să şi frângând pâine şi gus-tând şi mult vorbind cu ei, până la ziuo, aşea au purces.

12 Iară pre prunc adusără viu şi s-au mângăiat, nu puţin.

13 Iară noi, venind la corabie, am mers în Ason, de acolo vrând să luoăm pre Pavel, pentru că aşea era rânduit, vrând el să meargă pedestru.

14 Şi deacă s-au întâlnit cu noi la Ason, luându-l pre el, am venit în Mitilin.

15 Şi de acolo, înotând cu corabiia, a doao zi am sosit în prejma Hiului; şi în ceaealaltă zi am ajuns în Sam şi, mâind într-o chilie, în ceaealaltă zi am venit în Milit.

16 Că socotisă Pavel să treacă Efesul, ca să nu se facă zăbavă din vreame în Asiia, că grăbea de ar putea în zioa de Rusalii să fie în Ierusalim.

17 Şi din Milit, trimiţând în Efes, au chemat pre presviterii besearicii.

18 Şi deacă au venit la el, au zis lor: „Voi ştiţi, din zioa cea dintâiu în care am întrat în Asiia, cum am fost cu voi în toată vreamea,

19 Slujind Domnului cu toată smereniia şi cu multe lacrămi şi ispite, care mi s-au întâmplat mie din pânditurile jidovilor.

20 Cum nimica n-am tăcut din ceale de folos, ca să nu vă vestesc voao şi să vă învăţ pre voi înaintea norodului şi prin căsi,

21 Mărturisând şi jidovilor şi elinilor pocăinţa cea întru Dumnezeu şi credinţa cea întru Domnul nostru Iisus Hristos.

22 Şi acum, iată, eu, legat cu Duhul, merg în Ierusalim, neştiind ceale ce mi să vor întâmpla în el.

23 Fără numai că Duhul Sfânt prin cetăţi mărturiseaşte mie, zicând că legături şi năcazuri mă aşteaptă pre mine.

24 Şi de nici una de aceastea nu bag samă, nici am sufletul mieu mai scump decât mine însumi, numai să plinesc calea mea cu bucurie şi slujba care am luoat de la Domnul Iisus, a mărturisi Evangheliia darului lui Dumnezeu.

25 Şi acum, iată, eu ştiu că mai mult nu veţi vedea faţa mea voi toţi, pre la care am trecut propoveduind împărăţiia lui Dumnezeu.

26 Pentru aceaea, mărturisesc voao în zioa de astăzi că curat sânt eu de sângele tuturor.

27 Că nu m-am ferit ca să nu vă vestesc voao tot sfatul lui Dumnezeu.

28 Luaţi, dară, aminte de voi şi de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-au pus pre voi episcopi, ca să paşteţi Besearica lui Dumnezeu, care o au căştigat cu sângele Său.

29 Că eu ştiu aceasta, că după ducerea mea vor întra lupi grei între voi, carii nu vor cruţa turma.

30 Şi dintre voi înşivă să vor scula bărbaţi carii vor grăi îndărătnicii, ca să tragă pre ucenici după sâne.

31 Pentru aceaea, priveghiiaţi, aducându-vă aminte că în trei ani, noaptea şi zioa, n-am încetat cu lacrămi învăţând pre unul fieşte-carele dintre voi.

32 Şi acum vă las pre voi, fraţilor, lui Dumnezeu şi cuvântului, darului Lui, care poate să zidească şi să dea voao moştenire între toţi cei sfinţi.

33 Argintul sau aurul sau haina nici a unuia n-am poftit.

34 Înşivă ştiţi că trebuinţelor meale şi celor ce sânt cu mine au slujit mâinile aceastea.

35 Toate am arătat voao, că aşea, oste-nindu-vă, să cade a ajuta pre cei neputincioşi şi a vă aduce aminte de cuvintele Domnului Iisus, că El au zis: «Mai fericit easte a da, decât a luoa»”.

36 Şi aceastea zicând, îngenunchind cu toţi, cu ei s-au rugat.

37 Şi mare plângere s-au întâmplat tuturor şi, plecându-să pre grumazii lui Pavel, îl săruta pre el,

38 Părându-le rău, mai vârtos de cuvântul carele au fost zis că mai mult nu vor vedea faţa lui. Şi petrecea pre el la corabie.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.