×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

FAPTELE APOSTOLILOR

Capitolul 2

S-au pogorât Duhul Sfânt preste apostoli în zioa a cincizecilea. Să miră jidovii că apostolii grăiesc limbile tuturor şi zic că sânt beaţi. Iară Petru arată că rău zic, şi aducând prorociia lui Ioil, le arată că de la Duhul Sfânt au acest dar. Mulţi din jidovi să umilesc şi, ascultând de sfatul lui Petru, ca la trei mii s-au botezat şi împreună petrec întru învăţătura apostolilor, întru frângerea pâinii şi întru rugăciuni. Toate deopşte având.

1 Şi deacă s-au umplut zioa Rusaliilor, era toţi împreună adunaţi la un loc.

2 Şi s-au făxut reapede sunet din ceriu, ca de suflare silnică ce vine iute, şi au umplut toata casa unde şedea.

3 Şi s-au arătat limbi, împărţite, ca de foc, şi au ăezut pre unul fieştecarele din ei.

4 Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început a vorbi într-alte limbi, precum le da lor Duhul a grăia.

5 Şi era în Ierusalim lăcuitori jidovi, bărbaţi cucearnici din tot neamul ce easte supt ceriu.

6 Iară deaca s-au făcut glasul acesta, s-au adunat mulţimea şi s-au turburat, căci auzea unul fieştecarele pre ei grăind în limba sa.

7 Şi iară să spăimânta toţi şi să mira, zicând unul cătră altul: Au nu, iată, toţi aceştia carii grăiesc galileeani sânt?

8 Şi cum fieştecarele auzim limba noastră în carea ne-am născut,

9 Parteii şi mideii şi elamiteii şi cei ce lăcuiesc în Mesopotamiia, în Asiia,

10 Şi în Frighiia şi în Pamfiliia, în Eghipt şi în părţile Liviei, ceale de lângă Chirini. Şi nemearnicii romani şi jidovii şi veneticii,

11 Criteanii, aravii, auzim pre ei în limbile noastre grăind măririle lui Dumnezeu!”

12 Şi să spăimânta toţi şi să mira, unul cătră altul zicând: „Ce va să fie aceasta?”

13 Iară alţii, batjocorind, zicea că de must sânt plini.

14 Iară stând Petru cu cei unsprezeace, ş-au rădicat glasul său şi au răspuns lor: „Bărbaţi jidovi şi toţi cei ce lăcuiţi în Ierusalim, aceasta voao să vă fie în ştire şi luaţi în urechi cuvintele meale;

15 Că nu precum socotiţi voi aceştia sânt beaţi, că easte al treilea ceas din zi,

16 Ci aceasta easte ce s-au zis prin prorocul Ioil:

17 «Şi vor fi în zilele ceale de apoi (zice Dumnezeu), turna-voiu din Duhul Mieu preste tot trupul şi vor proroci feciorii voştri şi featele voastre; şi tinerii voştri vederib vor vedea şi bătrânii voştri visuri vor visa.

18 Încă şi preste slugile Meale şi preste slujnicile Meale, în zilele acealea, voiu turna din Duhul Mieu şi vor proroci.

19 Şi voiu da minuni în ceriu, sus, şi seamne pre pământ, jos: sânge şi foc şi abur de fum.

20 Soarele să va întoarce întru întunearec şi luna în sânge, mai înainte de ce va veni zioa Domnului cea mare şi luminată.

21 Şi va fi tot oricarele va chema numele Domnului să va mântui».

22 Bărbaţi israilteani, ascultaţi cuvintele aceastea: «Pre Iisus Nazarineanul, bărbatul cel arătat de la Dumnezeu între voi cu puteri şi cu minuni şi cu seamne care au făcut, prin El, Dumnezeu în mijlocul vostru, precum şi voi ştiţi,

23 Pre Acesta, după sfatul cel rânduit şi după mai înainte a lui Dumnezeu ştiinţă dat, luându-L prin mâinile celor fără de leage, răstignindu-L, L-aţi omorât,

24 Pre Care Dumnezeu L-au înviiat, dezlegând durerile morţii, fiind cum că nu era cu putinţă a fi El ţinut de dânsa.

25 Că David zice de Dânsul: ‚Mai înainte am văzut pre Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea easte, ca să nu mă clătesc.

26 Pentru aceaea s-au desfătat inima mea şi s-au bucurat limba mea şi încă şi trupul mieu să va odihni spre nădeajde.

27 Că nu vei lăsa sufletul mieu în iad, nici vei da pre sfântul Tău să vază stricăciune.

28 Cunoscute ai făcut mie căile vieţii; umplea-mă-vei de bucurie cu faţa Ta’.

29 Bărbaţi fraţi, să fie slobod cu îndrăznire a grăi cătră voi de patriarhul David, că au şi murit şi s-au îngropat, şi mormântul lui easte întră noi, până în zioa aceasta.

30 Proroc, drept aceaea, fiind el şi ştiind că cu jurământ S-au jurat Dumnezeu lui, că din rodul coapselor lui, după trup, va rădica pre Hristos să şează pre scaunul lui,

31 Mai înainte văzând, au grăit de înviiarea lui Hristos, că nu s-au lăsat sufletul Lui în iad, nici trupul Lui au văzut stricăciune.

32 Pre Acest Iisus L-au înviiat Dumnezeu, a Căruia noi toţi sântem mărturii.

33 Drept aceaea, cu dreapta lui Dumnezeu înălţându-Să şi făgăduinţa Sfântului Duh luând de la Tatăl, au turnat aceasta, carea acum voi vedeţi şi auziţi.

34 Că nu David s-au suit în ceriu, ci zice însuşi: ‚Zis-au Domnul Dumnezeului Mieu: ‚Şezi de-a dreapta Mea,

35 Până ce voiu pune pre vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale’».

36 Deci, cu adevărat să ştie toată casa lui Israil că şi Domn şi Hristos au făcut Dumnezeu pre Iisus Acesta, pre Carele voi L-aţi răstignit”.

37 Iară auzind, s-au umilit cu inima şi au zis cătră Petru şi cătră ceialalţi apostoli: „Ce vom face, bărbaţi fraţi?”

38 Iară Petru au zis cătră ei: „Pocăiţi-vă şi să se botează unul fieştecare dintre voi, în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor, şi veţi lua darul Sfântului Duh.

39 Că voao easte făgăduinţa şi fiilor voştri şi tuturor celor de departe, ori pre carii va chema Domnul Dumnezeul nostru”.

40 Şi cu alte cuvinte mai multe mărturisiia şi îndemnac pre dânşii, zicând: „Mântui-ţi-vă de acest neam îndărăptnic”.

41 Şi carii bucuros au priimit cuvântul lui s-au botezat; şi să adaoseră în zioa aceaea suflete ca la trei mii.

42 Şi petrecea întru învăţătura apostolilor, şi întru împărtăşirea şi întru frângerea pâinii şi în rugăciuni.

43 Şi să făcea la tot sufletul frică; şi multe minuni şi seamne prin apostoli să făcea.

44 Iară toţi cei ce credea era într-un loc şi avea toate de obşte.

45 Şi moşiile şi averile le vindea şi le împărţea tuturor, după cum fieştecarele avea lipsă.

46 Şi în toate zilele, petrecând cu toţii dimpreună în besearică şi frângând prin casă pâine, priimea hrană întru bucuriia şi întru prostiia inimii,

47 Lăudând pre Dumnezeu şi având har la tot norodul. Iară Domnul adăogea pre cei ce să mântuia în toate zilele la besearică.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.