×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

FAPTELE APOSTOLILOR

Capitolul 18

Pavel lucră cu meşteşugul său în Corit la Achila şi macar că hulea jidovii propoveduirea lui. Însă aude în vedenie că mult norod acolo să va întoarce la credinţă. Iară după de-a al doilea an să pâreaşte de la jidovi cătră Galion, deregătoriul, şi, după multe zile, vine în Efes şi, prin multe ţinuturi, întăreaşte fraţii. Apolo foarte învinge pre jidovi, arătând din Scripturi pre Iisus a fi Hristos, macar că numai botezul lui Ioan cunoscusă.

1 Iară după aceasta, ieşind Pavel din Atina, au venit la Corit.

2 Şi, aflând pre oarecarele jidov, anume Achila, de neam pontic, carele a doao zi venisă din Italiia, şi pre Prischila, muiarea lui (pentru că au fost poruncit Claudie să să ducă toţi jidovii de la Roma), au venit la ei.

3 Şi, pentru că un meşteşug avea, mânea le ei şi lucra (că era meşter făcătoriu de corturi).

4 Şi să întreba în sinagoga, în toată sâmbăta, şi îndemna pre jidovi şi pre elini.

5 Iară deacă au venit de la Machidoniia, Sila şi Timoteiu să strângă cu duhul, Pavel mărturisind jidovilor că Hristos easte Iisus.

6 Şi, stând ei împrotivă şi hulind, scuturând hainele sale, au zis cătră ei: „Sângele vostru preste capul vostru! Curat eu; de acum la neamuri mă voiu duce”.

7 Şi, mergând de acolo, au întrat în casa oarecărui, anume Iust, carele slujiia lui Dumnezeu, a căruia casă era lipită de sinagoga.

8 Iară Crisp, mai-marele sinagoghei, au crezut Domnului cu toată casa sa şi mulţi dintre coriteani, auzind, credea şi să boteza.

9 Şi au zis Domnul în vedenie, noaptea, lui Pavel: „Nu te teame, ci grăiaşte şi nu tăcea.

10 Pentru că Eu sânt cu tine şi nime nu se va cerca asupra ta, ca să facă rău ţie, pentru că popor mult easte Mie în cetatea aceasta”.

11 Şi au şezut un an şi şase luni, învăţind întru ei cuvântul lui Dumnezeu.

12 Şi fiind Galion mai-mare preste Ahaiia, s-au sculat cu o inimă jidovii asupra lui Pavel şi l-au adus pre el la divan,

13 Zicând că: „Împrotiva legii învaţă pre oameni să slujască lui Dumnezeu”.

14 Şi, vrând Pavel să-şi deşchidă gura, au zis Galion cătră jidovi: „De ar fi, dară, vreo nedreptate sau vreo faptă rea, o, jidovilor, după cuviinţă v-aş asculta pre voi.

15 Iară de easte întrebare de cuvânt şi de nume şi de leagea voastră, voi veţi vedea că eu nu vreau să fiu întru aceastea judecă-toriu”.

16 Şi i-au mânat pre ei de la divan.

17 Iară toţi elinii, prinzind pre Sostei, mai-marele sinagoghei, îl bătu înaintea divanului şi lui Galion nici o grijă nu era de aceastea.

18 Iară Pavel, mai aşteptând încă multe zile, luându-şi zioa bună de la fraţi, au corăbiiat în Siriia şi, împreună cu el, Prischila şi Achila, carele ş-au tuns capul în Cheahrees, că avea rugăciune.

19 Şi au sosit la Efes şi pre ei i-au lăsat Jos acolo, iară el, întrând în sinagoga, să întreba cu jidovii.

20 Iară ei rugându-l ca în mai multă vreame să rămână la ei, nu au voit.

21 Ci ş-au luat zioa bună de la ei, zicând că: „Să cade, cu adevărat, ca sărbătoarea ce vine să o fac în Ierusalim şi iarăşi mă voiu întoarce la voi, vrând Dumnezeu”. Şi au purces de la Efes.

22 Şi, pogorându-să în Chesaria, suindu-să şi întrebându-să de sănătate cu adunarea, s-au pogorât în Antiohiia.

23 Şi făcând acolo câtăva vreame, s-au dus, trecând de-a rândul prin ţinutul Galatiei şi Frighia, întărind pre toţi ucenicii.

24 Iară un jidov, anume Apolos, alexandrinean de neam, bărbat meşter la cuvânt, au venit în Efes, putearnic fiind în Scripturi.

25 Acesta era învăţat [în] calea Domnului şi, ferbând cu duhul, grăia şi învăţa cu deadinsul ceale ce sânt despre Domnul, ştiind numai botezul lui Ioan.

26 Şi acesta au început cu îndrăznire a grăi în sinagoga, iară auzindu-l pre el Achila şi Prischila, l-au luat şi mai chiiar i-au arătat lui calea lui Dumnezeu.

27 Şi vrând el să meargă în Ahaiia, mai înainte trimiţind fraţii, au scris ucenicilor să-l priimească pre el, carele, venind, mult au ajutat celor ce crezusă prin dar.

28 Că tare mustra pre jidovi, înaintea tuturor, arătându-le din Scripturi că Hristos easte Iisus.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.