×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

FAPTELE APOSTOLILOR

Capitolul 16

Pavel, în Listra, taie împrejur pre Timoteiu şi prin multe cetăţi vesteaşte a să ţinea dogmele apostolilor. Să opresc de Duhul Sfânt a propovedui în Aziia şi în Vituniia. Iară chemându-să Pavel, prin vedenie, să duc în Machidoniia, propoveduind întâiu în Filipis. Cu sălaş să priimesc la Lidiia. Iară scoţind Pavel pre duhul cel pitonicesc, bătuţi cu cureale, să trimit în temniţă, unde, făcându-să cutrămur de pământ şi dezlegându-să legăturile lor, s-au întors păzitorii temniţii. Şi a doao zi îl roagă mai-marii besearicii să iasă din cetate.

1 Şi au sosit în Dervi şi în Listra; şi, iată, un ucenic era acolo, anume Timoteiu, fiiul unii muieri jidovoaice, credincioasă, iară tattăl lui era elin,

2 De carele mărturisea toţi fraţii cei din Listra şi din Iconiia.

3 Pre acesta l-au vrut Pavel ca să meargă împreună cu sine şi, luându-l, l-au tăiat împrejur pentru jidovii cei ce era în locurile acealea, că ştiia toţi cum că tatăl lui era elin.

4 Şi trecând prin cetăţi, învăţa pre ei să păzească poruncile ceale aşezate de la apostoli şi de la bătrânii cei din Ierusalim.

5 Deci, besearicile să întărea cu credinţa şi prisosea cu numărul în toate zilele.

6 Şi trecând prin Frighiia şi prin ţara galiteanilor, au fost opriţi de la Duhul Sfânt a grăi cuvântul în Asiia.

7 Venind spre Misia, ispitea a mearge spre Vitiniia şi nu i-au lăsat pre ei Duhul.

8 Deci, trecând prin Misiia, s-au pogorât în Troada.

9 Şi vedenie noaptea s-au arătat lui Pavel: un bărbat machidonean era stând şi rugându-l pre el şi zicând: „Trecând în Machidonia, ajută-ne noao!”

10 Iară deaca au văzut vedeniia, îndată am cercat să ne ducem în Machidonia, socotind că ne cheamă pre noi Domnul, ca să le binevestim lor.

11 Drept aceaea, pornind de la Troada, am mers drept în Samotrachiia şi, în ceaealaltă zi, în Neapol.

12 Şi de acolo în Filipi, carea easte întâia cetate a părţii Machidoniei, coloniia. Şi eram întru această cetate, petrecând câteva zile.

13 Iară într-o zi de sâmbete, am ieşit afară de cetate, lângă râu, unde să obicinuia a fi rugăciune, şi, şezând, grăiam muierilor ce să adunasă.

14 Şi o muiare, anume Lidia, vânzătoare de porfiră, din Cetatea Tiatirilor, carea cinstea pre Dumnezeu, au ascultat, a căriia inimă o au deschis Domnul ca să ia aminte celor ce să zicea de la Pavel.

15 Şi dacă s-au botezat ea şi casa ei, s-au rugat, zicând: „De m-aţi judecat pre mine a fi credincioasă Domnului, întrând în casa mea, mâneţi!” Şi ne-au silit pre noi.

16 Şi au fost când mergeam noi la rugăciune, o slujnică având duh pitonicesc ne-au întimpinat pre noi, carea dobândă multă da stăpânilor săi, vrăjind.

17 Aceasta, urmând lui Pavel şi noao, striga, zicând: „Aceşti oameni slugile Dumnezeului celui de Sus sânt, carii vestesc noao calea mântuirii”.

18 Şi aceasta făcea în multe zile. Iară, supărându-să Pavel şi întorcându-să, au zis duhului: „Poruncesc ţie în numele lui Iisus Hristos să ieşi din ea!” Şi au ieşit într-acelaşi ceas.

19 Iară văzind stăpânii ei că au ieşit nădeajdea câştigului lor, prinzind pre Pavel şi pre Sila, i-au tras în târg la cei mai mari.

20 Şi ducându-i pre ei la mai-marii cetăţii, au zis: „Aceşti oameni turbură cetatea noastră, jidovi fiind.

21 Şi vestesc obiceaiuri care nu easte noao slobod a le primi, nici a le face, romani fiind noi”.

22 Şi s-au sculat gloata asupra lor şi mai-marii cetăţii, rumpându-le hainele lor, au poruncit să-i bată cu toiage.

23 Şi multe lovituri dându-le lor, i-au băgat în temniţă, poruncind temniceariului prea bine să păzească pre ei;

24 Carele luând poruncă ca aceasta, i-au băgat pre ei în temniţa cea mai dinlăuntru şi picioarele lor le-au strâns în gros.

25 Iară în miezul nopţii, Pavel şi Sila, rugându-să, lăuda pre Dumnezeu şi auzea pre ei cei legaţi.

26 Şi degrabă s-au făcut cutrămur mare de pământ, aşea cât s-au clătit temeliile temniţii; şi îndată s-au deschis toate uşile şi legăturile tuturor s-au dezlegat.

27 Iară deacă s-au deşteptat temniceariul şi văzând deschise uşile temniţii, scoţind sabiia, vrea să se omoară, socotind că au fugit legaţii.

28 Iară Pavel au strigat cu glas mare, zicând: „Nimica rău să nu-ţi faci ţie, că toţi sântem aici!”

29 Şi, cerând luminare, au sărit înlăuntru şi, tremurând, au căzut înaintea lui Pavel şi a Silii.

30 Şi, scoţindu-i pre ei afară, au zis: „Domnilor, ce mi să cade să fac ca să mă mântuiesc?”

31 Iară ei au zis: „Creade în Domnul Iisus Hristos şi te vei mântui tu şi casa ta”.

32 Şi i-au grăit lui cuvântul Domnului şi tuturor celor ce era în casa lui.

33 Şi, luându-i pre ei întru acel ceas al nopţii, i-au spălat de rane şi s-au botezat el şi a lui, toţi îndată.

34 Şi, ducându-i pre ei în casa sa, le-au pus lor masă şi s-au bucurat cu toată casa, crezând lui Dumnezeu.

35 Şi făcându-să zio, au trimis mai-marii cetăţii pre purtătorii de toiage, zicând: „Slobozi pre oamenii aceia”.

36 Şi au spus temniceariul cuvintele aceas-tea cătră Pavel, că: „Au trimis mai-marii cetăţii ca să vă sloboziţi; acum, dară, ieşind, meargeţi în pace”.

37 Iară Pavel au zis cătră ei: „Ne-au bătut înaintea tuturor, fără de judecată, pre noi, oameni romani fiind, şi ne-au băgat în temniţă; şi acum pre ascuns ne scot? Că nu e aşea, ci să vină ei însuşi se ne scoată”.

38 Şi purtătorii de toiage au spus mai-marilor cetăţii cuvintele aceastea. Şi s-au temut, auzind că sânt romani.

39 Şi venind, ş-au cerut iertăciune de la ei şi, scoţindu-i, să ruga să iasă din cetate.

40 Şi ieşind din temniţă, au întrat la Lidiia şi, văzind pre fraţi, i-au mângăiat pre ei şi au ieşit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.