×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

FAPTELE APOSTOLILOR

Capitolul 15

Făcându-să vrajbă în Antiohiia pentru jidovii carii vrea să se taie împrejur limbile care să întorcea cătră Dumnezeu, Pavel şi Varnava aduc lucrul la apostoli, carii, după sfatul lui Petru şi a lui Iacov, cu poruncă de obşte prin scrisori aşază cum că limbile ceale întoarse nu-s legate cu Leagea lui Moisi. Vrând Pavel din Antiohiia a cerceta locurile întru carele propoveduisă. Să osăbeaşte de Varnava, căci că nu vrea a luoa pre Ioan.

1 Şi oarecarii, coborându-să din Iudeea, învăţa pre fraţi că: „De nu vă veţi tăia împrejur după obiceaiul lui Moisi, nu vă puteţi mântui”.

2 Drept aceaea, făcându-să price şi întrebare nu puţină lui Pavel şi lui Varnava, împrotiva acelora au rânduit să se suie Pavel şi Varnava şi alţii oarecarii dintre ei la apostolic şi la presviteri în Ierusalim, pentru întrebarea aceasta.

3 Deci ei, trimişi fiind de besearică, trecea prin Finichiia şi Samariia, spuind întoarcerea păgânilor şi făcea bucurie mare tuturor fraţilor.

4 Şi deacă au venit în Ierusalim, au fost priimiţi de adunare şi de apostoli şi de bătrâni şi au spus câte Dumnezeu au făcut cu ei.

5 Iară s-au sculat oarecarii din ere-sul fariseilor, carii crezusă, zicând că trebuie a tăia împrejur pre ei şi a porunci să păzească Leagea lui Moisi.

6 Şi s-au adunat apostolii şi bătrânii să vază de cuvântul acesta.

7 Şi multă cercare făcându-să, sculându-să Petru, au zis cătră ei: „Bărbaţi fraţi, voi ştiţi că, din zilele ceale vechi, Dumnezeu întru noi au ales ca, prin gura mea, să auză păgânii cuvântul Evanghelii[i] şi să crează.

8 Şi cunoscătoriul de inimi, Dumnezeu, au mărturisit lor, dându-le lor pre Duhul Sfânt, ca şi noao.

9 Şi nimica n-au osăbit între noi, cu credinţa curăţind inimile lor.

10 Acum, dară, ce ispitiţi pre Dumnezeu a pune pre cerbicea ucenicilor jugul, care nici părinţii noştri, nici noi n-am putut să-l purtăm?

11 Ci prin darul Domnului nostru Iisus Hristos creadem că ne vom mântui, ca şi aceia”.

12 Şi au tăcut toată mulţimea şi asculta pre Varnava şi pre Pavel spuind câte seamne şi minuni au făcut Dumnezeu prin ei, întru păgâni.

13 Iară după ce au tăcut ei, răspunsă Iacov, zicând: „Bărbaţi fraţi, ascultaţi-mă pre mine!

14 Simeon au spus cum întâiu Dumnezeu au socotit să ia din păgâni popor numelui Său.

15 Şi cu aceasta să lovesc cuvintele prorocilor, precum easte scris:

16 «După aceasta Mă voiu întoarce şi voiu zidi cortul lui David, cel căzut, şi ceale surpate ale lui iarăşi le voiu zidi şi voiu rădica pre el,

17 Ca să cearce ceialalţi oameni pre Domnul şi toate neamurile preste care s-au chemat numele Mieu preste ei, zice Domnul, Cel ce face aceastea toate».

18 Cunoscute sânt din veaci lui Dumnezeu toate lucrurile Lui.

19 Pentru aceaea, eu judec ca să nu îngreoiaţi pre cei ce din păgâni să întorc la Dumnezeu.

20 Ci să trimiteţi lora ca să se înfrâneaze de pângăriciunile idolilor şi de curvie şi de sugrumat şi de sânge.

21 Că Moisi, din neamurile ceale vechi, are în toate cetăţile carele să-l propoveduiască pre el în sinagoguri, unde în toată sâmbăta să ceteaşte”.

22 Atunci s-au părut apostolilor şi bătrânilor, împreună cu toată adunarea, să aleagă bărbaţi dintru ei, să trimită la Antiohiia cu Pavel şi cu Varnava pre Iuda, cel ce să poricleaşte Varsava, şi pre Sila, bărbaţi povăţuitori întru fraţi.

23 Scriind prin mânile lor aceastea: „Apostolii şi bătrânii şi fraţii celor ce sânt în Antiohiia şi în Siria şi în Chilichiia, fraţilor celor din păgâni, bucurie.

24 Fiindcă am auzit că oarecarii dintre voi, ieşind, v-au turburat pre voi cu cuvinte slăbind sufletele voastre, zicând să vă tăiaţi împrejur şi să ţineţi leagea cărora nu le-am poruncit,

25 Părutu-s-au noao, adunaţi fiind împreună, a aleage bărbaţi şi a trimite la voi, cu iubiţii noştri, Varnava şi Pavel,

26 Oameni carii ş-au dat sufletele sale Hristos.

27 Drept aceaea, trimis-am pre Iuda şi pre Sila, carii şi ei, cu cuvântul, acealeaşi vor spune voao.

28 Că s-au părut Sfântului Duh şi noao ca mai mult nici o greutate să nu punem preste voi, fără numai aceaste de lipsă.

29 Ca să vă înfrânaţi de ceale jârtvite idolilor şi de sânge şi de sugrumat şi de curvie, de care păzindu-vă pre voi, bine veţi face. Fiţi sănătoşi”.

30 Deci aceştia, slobozindu-să, au venit la Antiohiia şi, adunând mulţimea, au dat cartea.

31 Şi cetindu-o, s-au bucurat pentru mângăiarea.

32 Şi Iuda şi Sila, fiind şi ei proroci, cu cuvântul mult au mângăiat pre fraţi şi i-au întărit.

33 Şi făcând acolo câtăva vreame, s-au slobozit cu pace de la fraţi cătră apostoli.

34 Iară lui Sila s-au părut să rămână acolo.

35 Iară Pavel şi Varnava să zăbovea în Antiohiia, învăţind şi binevestind, şi cu alţii mulţi, cuvântul Domnului.

36 Iară după câteva zile, au zis Pavel cătră Varnava: „Întorcându-ne, să cercetăm pre fraţii noştri, prin toate cetăţile în care am vestit cuvântul Domnului, cum petrec”.

37 Şi Varnava voia să ia cu sine pre Ioan, ce să chema Marco.

38 Iară Pavel zicea cum că pre cel ce s-au despărţit de ei de la Pamfiliia şi nu au venit cu ei la lucru nu trebuie să-l ia.

39 Şi s-au făcut împărecheare întră ei, cât s-au despărţit ei unul de altul, şi Varnava, luând pre Marco, au mers cu corabiia în Chipru.

40 Iară Pavel, alegând pre Sila, s-au dus, dat darului lui Dumnezeu de cătră fraţi.

41 Şi umbla prin Siriia şi Chilichiia, întărind besearicile.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.