×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

FAPTELE APOSTOLILOR

Capitolul 14

Mulţi dintre jidovi şi dintre păgâni, în Iconiia, priimind credinţa lui Hristos. Să întărâtă vrajbă de jidovi asupra apostolilor, carii fug în Listra, unde vindecă Pavel pre cel şchiop din naştere. Şi pre norod pentru aceasta vrând a le jirtvi ca dumnezeilor, de-abiia îi opresc. Iară, întărâtându-să gloata de jidovii carii venisă, Pavel să împroaşcă cu pietri şi ca un mort să lasă. Şi sculându-să el şi Varnava, îndemnând ucenicii prin multe locuri şi rânduind preoţi, să întorc în Antiohiia.

1 Şi au fost în Iconiia, întrând ei în sinagoga jidovilor şi grăind aşea, cât şi dintre jidovi şi dintre elini multă mulţime au crezut.

2 Iară jidovii cei ce n-au crezut au întărâtat şi au pornit spre mânie sufletele neamurilor, împrotiva fraţilor.

3 Deci, în multă vreame au rămas cu îndrăzneală, grăind în Domnul, Cel ce mărturisea de cuvântul darului Său, dând seamne şi minuni a să face prin mâinile lor.

4 Şi s-au împărţit mulţimea cetăţii, şi unii era cu jidovii, iară unii cu apostolii.

5 Şi făcând năvală şi neamurile şi jidovii, împreună cu domnii săi, ca să-i ocărască şi să-i ucidă cu pietri,

6 Înţălegând ei, au fugit la cetăţile Licaoniei, în Listra şi în Dervi şi în ţinutul de primprejur, şi acolo era binevestind.

7 Şi un bărbat oarecarele, în Listra, neputincios de picioare, şedea, şchiop din pântecele mumei sale fiind, carele niciodată nu umblasă.

8 Acesta asculta pre Pavel grăind, carele, căutând la el şi văzând că are credinţă a să mântui,

9 Zis-au cu glas mare: „Scoală pre picioarele tale, drept!” Şi au sărit şi umbla.

10 Iară gloatele, văzând ceaea ce făcusă Pavel, râdicat-au glasul său licaoneaşte, zicând: „Dumnezeii asămănându-să oamenilor s-au pogorât la noi”.

11 Şi chema pre Varnava Diaa, iară pre Pavel, Ermib, pentru că el era povăţuitoriul cuvântului.

12 Iară popa lui Dia, celui ce era înaintea cetăţii lor, tauri şi cununi înaintea porţilor aducând, împreună cu gloatele vrea să le jărtvească.

13 Iară auzind apostolii Varnava şi Pavel, rumpând hainele sale, au sărit în gloată, strigând

14 Şi zicând: „Bărbaţi, ce faceţi aceastea? Că şi noi oameni sântem, aseamenea voao, pătimaşi, carii vestim voao ca să vă întoarceţi de la aceaste deşearte la Dumnezeul cel viu, Carele au făcut ceriul şi pământul şi marea şi toate câte sânt într-însăle,

15 Cel ce în trecutele neamuric lăsasă toate limbile să umble în căile sale,

16 Însă nu S-au lăsat pre Sine nemărturisit, că, bine făcând, din ceriu au dat noao ploi şi timpuri roditoare, umplând de hrană şi de vesălii inimile noastre”.

17 Şi aceastea zicând, abiia au aşezat gloatele de nu le-au jertvit lor.

18 Şi au venit de la Antiohiia şi de la Iconiia jidovi şi, îndemnând pre gloate şi împroşcând cu pietri pre Pavel, l-au tras afară din cetate, gândind că au murit.

19 Iară încunjurându-l pre el ucenicii, sculându-să, au întrat în cetate şi a doao zi s-au dus cu Varnava în Dervi.

20 Şi binevestind cetăţii aceiia şi învăţind pre mulţi, s-au întors în Listra şi Iconiia şi în Antiohiia,

21 Întărind sufletele ucenicilor, îndemnân-du-i să rămână în credinţă şi cum că prin multe năcazuri trebuie să întrăm noi întru împărăţiia lui Dumnezeu.

22 Şi hirotonindu-le lor preoţi pre la besearici, rugându-să cu ajunări, i-au lăsat pre ei Domnului, întru Carele au crezut.

23 Şi trecând prin Pisidiia, au venit în Pamfiliia.

24 Şi grăind în Perghi cuvântul, s-au pogorât în Atalia.

25 Şi de acolo au corăbiiat în Antiohiia, de unde era daţi darului lui Dumnezeu, spre lucrul carele l-au plinit.

26 Şi venind şi adunând besearica, au spus câte au făcut Dumnezeu cu ei şi cum că au deşchis păgânilor uşea credinţei.

27 Şi au rămas acolo vreame nu puţină cu ucenicii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.