×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

FAPTELE APOSTOLILOR

Capitolul 11

Întrebându-să fraţii, căci să apropiiase Petru cătră limbi, le povesteaşte întâmplarea. Prin propoveduirea ucenicilor, mulţi întorcându-să în Antiohiia. Să trimite la ei Varnava, de la besearica cea din Ierusalim. Carele mulţi întorcându-să, aduce acolo şi pre Saul din Tars, cu carele să trimite în Ierusalim să ducă fraţilor milostenie spre foametea cea de la Agav, mai nainte prorocită.

1 Şi au auzit apostolii şi fraţii carii era în Iudeea că şi păgânii au priimit cuvântul lui Dumnezeu.

2 Şi când s-au suit Petru în Ierusalim, să pricea cu el cei din tăiarea împrejur.

3 Zicând: „Căci ai întrat la oameni netăiaţi împrejur şi ai mâncat cu ei”.

4 Iară începând, Petru le spunea lor pre rând, zicând:

5 „Eu eram în cetatea Iopi, rugându-mă, şi am văzut întru uimirea minţii vedenie, pogorându-să un vas, ca o masă mare de pânză, de patru cornuri, slobozindu-să din ceriu, şi au venit până la mine.

6 În carele, uitându-mă, luoam sama şi am văzut ceale cu câte patru picioare ale pământului, şi fierile, şi ceale ce să târăsc, şi pasările ceriului.

7 Şi am auzit glas zicând mie: «Sculându-te, Petre, junghe şi mănâncă!»

8 Şi am zis: «Nicicum, Doamne, că tot ce e necurat sau spurcat niciodată n-au întrat în gura mea».

9 Şi mi-au răspuns mie glasul a doao oară din ceriu, zicând: «Ceale ce Dumnezeu le-au curăţit tu nu le spurca!»

10 Şi aceasta s-au făcut de trei ori; şi iarăşi s-au rădicat toate la ceriu.

11 Şi, iată, îndată trei bărbaţi veniră la casa în carea eram, trimişi de la Chesariia la mine.

12 Şi mi-au zis mie Duhul să mă duc cu ei, nimica îndoindu-mă. Iară au venit cu mine şi acesti şease fraţi şi am întrat în casa bărbatului.

13 Şi au spus noao cum au văzut pre înger în casa sa, stând şi zicându-i: «Trimite în Iopi bărbaţi şi chiiamă pre Simon, carele să poricleaşte Petru,

14 Carele va grăi cătră tine cuvinte cu care te vei mântui tu şi toată casa ta».

15 Şi când am început eu a grăi, au căzut Duhul Sfânt preste ei, ca şi preste noi în început.

16 Şi mi-am adus aminte de cuvântul Domnului, cum zicea: «Ioan au botezat cu apă, iară voi vă veţi boteza cu Duhul Sfânt».

17 Deci, dară, deacă acelaşi dar au dat Dumnezeu ca şi noao, celor ce am crezut în Domnul Iisus Hristos, eu cine eram, ca să pociu opri pre Dumnezeu?”

18 Şi, auzând aceastea, au tăcut şi au mărit pre Dumnezeu, zicând: „Adecă, şi neamurilor au dat Dumnezeu pocăinţă spre viiaţă?”

19 Iară cei ce se răsipise pentru turburarea ce s-au făcut pre vreamea lui Stefan au trecut până la Finichiia şi la Chipru şi la Antiohiia, nimănui grăind cuvântul, fără numai jidovilor.

20 Şi era unii din ei bărbaţi chipriiani şi chirinei, carii, întrând în Antiohiia, grăia cătră elini, binevestind pre Domnul Iisus.

21 Şi era mâna Domnului cu ei, spre vindecarea lor, şi mult număr crezând, s-au întors la Domnul.

22 Şi s-au auzit despre ei cuvântul în urechile adunării ceii din Ierusalim şi trimisără pre Varnava să treacă până la Antiohiia.

23 Carele, mergând şi văzând darul lui Dumnezeu, s-au bucurat şi îndemna pre toţi ca, precum au pus în inimile sale, să petreacă în Domnul.

24 Că era bărbat bun şi plin de Duhul Sfânt şi de credinţă; şi s-au adaos mulţime multă Domnului.

25 Şi s-au dus Varnava în Tars, să caute pre Saul, şi aflându-l, l-au dus în Antiohiia.

26 Şi acolo, un an întreg s-au adunat în besearică şi au învăţat norod mult şi s-au numit întâiu în Antiohiia ucenicii creştini.

27 Iară întru aceaste zile, s-au pogorât din Ierusalim proroci în Antiohiia.

28 Şi sculându-să unul dintr-înşii, anume Agav, însămna prin Duhul că foamete mare va să fie în toată lumea, carea au şi fost supt Claudie Chesariu.

29 Iară ucenicii, după cum cine avea, au aşezat ca fieştecarele din ei să trimită spre slujbă fraţilor celor ce lăcuiesc în Iudeea;

30 Carea au şi făcut, trimiţând la cei bătrâni, prin mâna Varnavei şi a lui Saul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.