×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

FAPTELE APOSTOLILOR

Capitolul 10

Din porunca îngerului chiiamă Cornilie, sutaşul, pre Petru, carele prin vedeniia pânzăturii, învăţindu-să a priimi limbile la Evanghelie, au venit la el, pogorându-Să Duhul Sfânt preste toţi cei ce auziia cuvântul lui de Hristos, le-au poruncit să se boteaze.

1 Iară un bărbat oarecarele era în Chesariia, anume Cornilie, sutaş din ceata ce să chema italienească.

2 Cucearnic şi temătoriu de Dumnezeu cu toată casa sa, şi făcând milostenii multe norodului şi rugându-să lui Dumnezeu totdeauna.

3 Au văzut în vedenie, aiavea, ca la al noaolea ceas din zi, pre îngerul lui Dumnezeu intrând la sine şi zicându-i: „Cornilie!”

4 Iară el, căutând la el şi înfricoşindu-să, au zis: „Ce e, Doamne?” Şi i-au zis lui: „Rugăciunile tale şi milosteniile tale s-au suit întru pomenire înaintea lui Dumnezeu.

5 Şi acum, trimite în Iopi bărbaţi şi chiiamă pre oarecare Simon, carele să poricleaşte Petru.

6 Acesta easte în sălaş la oarecare Simon, curălariul, a căruia easte casa lângă mare. Acesta va spune ţie ce trebuie să faci tu”.

7 Şi deaca s-au dus îngerul cel ce grăia lui Cornilie, chemând doao slugi ale sale şi pre un ostaş cucearnic din cei ce era supt ascultarea lui,

8 Şi spuindu-le lor toate, i-au trimis pre ei în Iopi.

9 Şi a doao zi, mergând ei pre cale şi apropiindu-să de cetate, s-au suit Petru în casa cea de sus să se roage, în ceasul al şasălea.

10 Şi fiind flămând, au vrut să guste şi, gătind ei, căzut-au preste el uimire.

11 Şi au văzut ceriul deschis şi pogorându-să preste sine un vas oarecare, ca o faţă de masă mare de pânză, de patru capete legată şi slobozită pre pământ.

12 Întru care era toate ceale cu patru picioare ale pământului şi fierile şi ceale ce să târăsc şi pasările ceriului.

13 Şi s-au făcut glas cătră el: „Sculându-te, Petre, junghe şi mănâncă”.

14 Iară Petru au zis: „Nicidecum, Doamne, că niciodată n-am mâncat tot ce e necurat sau spurcat”.

15 Şi glasul iarăşi, a doao oară, cătră el: „Ceale ce Dumnezeu au curăţit tu să nu le zici spurcate”.

16 Şi aceasta s-au făcut de trei ori şi iarăşi s-au rădicat vasul în ceriu.

17 Şi stând întru sine, îngăimăcit, Petru, ce ar putea să fie vedearea carea au văzut şi iată, bărbaţii cei trimişi de la Cornilie, întrebând şi găsind casa lui Simon, au stătut la poartă,

18 Şi strigând, întreba de easte în sălaş acolo Simon, ce să poricleaşte Petru?

19 Iară Petru, gândind de vedeare, i-au zis lui Domnul: „Iată, trei bărbaţi te caută pre tine.

20 Ci sculându-te, te pogoară şi mergi cu ei, nimica îndoindu-te, că Eu am trimis pre ei”.

21 Şi pogorându-să Petru cătră bărbaţii cei trimişi de la Cornilie, au zis cătră ei: „Iată, eu sânt pre carele căutaţi. Ce pricină easte pentru carea aţi venit?”

22 Iară ei au zis: „Cornilie, sutaşul, bărbat drept şi temătoriu de Dumnezeu şi mărturisit de toată mulţimea neamului jidovesc, răspuns au luoat de la înger sfânt să te chiiame în casa sa şi să auză cuvinte de la tine”.

23 Deci, băgând pre ei înlăuntru, i-au priimit în sălaş. Iară a doao zi, Petru au ieşit cu ei; şi unii din fraţii cei din Iopi au mers cu el.

24 Şi, în ceaealaltă zi, au întrat în Chesariia, iară Cornilie era aşteptând pre ei, chemându-şi rudeniile sale şi pre priiatinii cei iubiţi.

25 Şi au fost când au întrat Petru, l-au întâmpinat Cornilie şi, căzând la picioarele lui, s-au închinat lui.

26 Iară Petru l-au rădicat pre el, zicând: „Scoală, şi eu însumi om sânt!”

27 Şi vorbind cu el, au întrat şi au aflat pre mulţi carii să adunasă.

28 Şi au zis cătră ei: „Voi ştiţi că e necuvios bărbatului jidovesc să se lipească sau să se apropie cătră cel de alt neam; şi mie Dumne-zeu mi-au arătat ca pre nici un om să nu zic spurcat sau necurat.

29 Pentru aceaea, şi fără de îndoire am venit, fiind chemat. Întrebu-vă, dară, pentru ce pricină m-aţi chemat?”

30 Şi Cornilie au zis: „Din zioa a patra până întru acest ceas eram ajunând, şi în al noaolea ceas, rugându-mă în casa mea şi, iată, un bărbat au stătut înaintea mea în haină luminată.

31 Şi au zis: «Cornilie, auzitu-s-au rugăciunea ta şi milosteniile tale s-au pomenit înaintea lui Dumnezeu.

32 Trimite, dară, în Iopi şi chiiamă pre Simon, cel ce să poricleaşte Petru; acesta găzduiaşte în casa lui Simon, curălariul, lângă mare, care venind va spune ţie».

33 Deci, îndată am trimis la tine şi tu bine ai făcut venind. Acum, dară, noi toţi înaintea lui Dumnezeu sântem de faţă, să ascultăm toate câte sânt poruncite ţie de la Dumnezeu”.

34 Iară Petru, deşchizând gura, au zis: „Cu adevărat cunosc că Dumnezeu nu easte făţarnic.

35 Ci, în tot neamul, cel ce să teame de El şi face dreptate priimit easte înaintea Lui.

36 Cuvântul carele l-au trimis fiilor lui Israil, binevestind pace prin Iisus Hristos (Acesta easte al tuturor Domn).

37 Voi ştiţi cuvântul ce s-au făcut prin toată Iudeea, începând de la Galileea, după botezul carele l-au propoveduit Ioan.

38 Pre Iisus, Cel de la Nazaret, cum L-au uns Dumnezeu cu Duh Sfânt şi cu puteare, Carele au umblat bine făcând şi vindecând pre toţi cei împresuraţi de diiavolul, că Dumnezeu era cu Dânsul.

39 Şi noi sântem mărturii tuturor care le-au făcut şi în ţânutul iudeilor şi în Ierusalim, pre Carele L-au şi omorât, spânzurându-L pre lemn.

40 Pre Acesta Dumnezeu L-au înviiat a treia zi şi L-au dat să Se facă arătat.

41 Nu tot norodului, ci noao, mărturiilor celor mai înainte rânduite de la Dumnezeu, carii am mâncat şi am beut împreună cu El, după ce au înviiat din morţi.

42 Şi au poruncit noao să propoveduim norodului şi să mărturisim că El easte rânduit de la Dumnezeu, Judecătoriu a viilor şi a morţilor.

43 De Acesta toţi prorocii mărturisesc că va luoa iertare păcatelor prin numele Lui tot cel ce va creade întru Dânsul”.

44 Încă grăind Petru cuvintele aceastea, au căzut Duhul Sfânt preste toţi cei ce auzea cuvântul.

45 Şi s-au spăimântat credincioşii cei dintru tăiarea împrejur, carii venisă cu Petru, că şi preste păgâni darul Duhului Sfânt s-au vărsat.

46 Că auzea pre ei grăind în limbi şi mărind pre Dumnezeu. Atunci au răspuns Petru:

47 „Au, doară, poate cineva a opri apa ca să nu să boteaze aceştia carii au luoat Duhul Sfânt ca şi noi?”

48 Şi au poruncit lor să se boteaze în numele Domnului Iisus. Atunci L-au rugat pre El ca să rămâie la ei vro câteva zile.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.