×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

FAPTELE APOSTOLILOR

Capitolul 1

Iisus făgăduiaşte apostolilor pre Duhul Sfânt. Zice că nu easte a lor a şti vremile lucrurilor viitoare şi cum că vor luoa putearea Duhului Sfânt, ca să fie mărturii învierii Lui în toată lumea. Să înalţă în ceriu şi după înălţare să arată îngerii, carii zic că Iisus iară aşa va veni. Numele apostolilor, cuvântul lui Petru, ca să aleagă pre unul în locul vânzătoriului Iuda. Apoi, rugându-să şi aruncând sorţi, s-au ales Matiia.

1 Cuvântul cel dintâiu am făcut, o, Teofile, de toate care au început Iisus a face şi a învăţa,

2 Până în zioa în care, poruncind apostolilor prin Duhul Sfânt, pre carii i-au ales, S-au înălţat,

3 Cărora S-au şi pus înainte pre Sine viu, după patima Sa, în multe seamen adevărate, în patruzeci de zile arătându-Să lor şi grăind ceale de împărăţiia lui Dumnezeu.

4 Şi împreună petrecând, le-au poruncit lor de la Ierusalim să nu să ducă, ci să aşteapte făgăduinţa Tatălui: „carea aţi auzit de la Mine,

5 Că Ioan au botezat cu apă, iară voi vă veţi boteza cu Duhul Sfânt, nu după multe aceaste zile”.

6 Iară cei ce să adunasă întreba pre El, zicând: „Doamne, au în vreame vei să întorci împărăţiia lui Israil?”

7 Iară El au zis cătră ei: „Nu easte voao a şti anii sau timpurile care Tatăl le-au pus întru a Sa puteare.

8 Ci veţi luoa putearea Sfântului Duh, Carele va veni preste voi, şi veţi fi Mie mărturii în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samariia, până la marginea pământului”.

9 Şi aceastea zicând, văzind ei, S-au înălţat şi nor L-au luoat pre El de la ochii lor.

10 Şi, uitându-să ei la El mergând în ceriu, iată, doi bărbaţi au stătut lângă ei în veşminte albe,

11 Carii au şi zis: „Bărbaţi galileeani, ce staţi uitându-vă spre ceriu? Acest Iisus, Carele S-au înălţat de la voi în ceriu, aşea va veni precum L-aţi văzut pre El mergând în ceriu”.

12 Atunci, s-au întors în Ierusalim din muntele ce să numea Eleon, care easte aproape de Ierusalim, calea sâmbetei având.

13 Şi, întrând, s-au suit în casa de sus, unde lăcuia Petru şi Iacov şi Ioan şi Andreiu, Filip şi Toma, Vartolomeiu, Mateiu, Iacov, a lui Alfeiu, Simon Zilot şi Iuda, a lui Iacov.

14 Aceştia toţi petrecea cu o inimăa în rugăciune şi în cearere cu muierile şi cu Mariia, muma lui Iisus, şi cu fraţii Lui.

15 Şi în zilele acealea, sculându-să Petru în mijlocul ucenicilor, au zis (şi era mulţime de nume împreună, ca la o sută şi doaozeci):

16 „Bărbaţi fraţi, să cădea a să plini Scriptura aceasta, carea mai înainte au zis Duhul Sfânt prin gura lui David, de Iuda, cel ce s-au făcutb povăţuitoriu celor ce au prins pre Iisus.

17 Că numărat era cu noi şi luoasă soartea slujbei aceştiia.

18 Deci, acesta cu adevărat au căştigat ţarină din plata nedreptăţii şi, spânzurându-să, au crepat pre mijloc şi s-au vărsat toate măruntăile lui.

19 Şi s-au făcut aceasta cunoscută la toţi cei ce lăcuia în Ierusalim, aşea cât s-au chemat ţarina aceaea, în limba lor, Acheldama, adecă Ţarina Sângelui.

20 Că scris easte în Cartea Psalmilor: «Facă-să lăcaşul lui pustiiu şi să nu fie cine să lăcuiască în el. Episcopiia lui să o ia altul».

21 Deci, trebuie, dintru aceşti bărbaţi, carii să aduna cu noi în toată vreamea, în carea au întrat şi au ieşit între noi Domnul Iisus,

22 Începând de la botezul lui Ioan, până la zioa în carea S-au înălţat de la noi, să fie cu noi mărturie învierii Lui unul dintru aceştia”.

23 Şi au pus pre doi, pre Iosiv, cel ce să chema Varsava, carele s-au numit Iust, şi pre Matiia.

24 Şi rugându-să, au zis: „Tu, Doamne, Cel ce ştii inimile tuturor, arată dintru aceşti doi pre unul, pre carele ai ales,

25 A luoa soartea slujbei aceştiia şi a apostoliei, dintru carea au rătăcit Iuda, ca să meargă în locul său”.

26 Şi au dat lor sorţi şi au căzut soartea pre Matia şi împreună s-au numărat cu cei unsprezeace apostoli.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.