×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA IOAN

Capitolul 9

Pre cel orb din naştere îl luminează sâmbăta. A cării minuni slavă cu multe meşteşugiri să nevoiesc fariseii a o huli. Şi, pentru că cel ce fusease orb pre Hristos apără, afară din sinagoga să leapădă. Ci, de la Hristos învăţindu-să, creade şi să închină Lui, Carele spre judecată a fi venit în lume pre Sine Să zice.

1 Şi trecând, au văzut pre un om orb din naştere.

2 Şi L-au întrebat pre El ucenicii Lui, zicând: „Ravi, cine au păcătuit? Acesta, au părinţii lui, de s-au născut orb?”

3 Răspuns-au Iisus: „Nici acesta nu au păcătuit, nici părinţii lui. Ci ca să se areate lucrurile lui Dumnezeu întru el.

4 Mie mi să cade a lucra lucrurile Celui ce M-au trimis pre Mine; până când easte ziuo, că va veni noaptea, când nimenea nu poate să lucrează.

5 Când sânt în lume, Lumină sânt lumii”.

6 Aceastea zicând, au scuipat pre pământ şi au făcut tină din scuipătură şi au uns ochii orbului cu tină.

7 Şi au zis lui: „Mergi de te spală în lacul Siluamului!”, care să tălmăceaşte: Trimis. Deci s-au dus şi s-au spălat şi au venit văzind.

8 Iară vecinii şi carii îl văzusă pre el mai înainte că era orb zicea: „Au, doară, nu easte acesta carele şedea şi cerea?”

9 Unii zicea că acesta easte. Iară alţii zicea că aseamenea lui easte. Iară el zicea că: „Eu sânt”.

10 Deci, i-au zis lui: „Dară cum ţi s-au deşchis ţie ochii?”

11 Răspuns-au el şi au zis: „Un Om, Carele să chiiamă Iisus, au făcut tină şi au uns ochii miei; şi au zis mie: «Mergi la lacul Siloamului şi te spală».

12 Şi, mergând şi spălându-mă, am văzut”. Deci, ei au zis lui: „Unde easte Acela?” Zis-au el: „Nu ştiu”.

13 Dusu-l-au pre dânsul la farisei, pre acela carele odinioară era orb.

14 Şi era sâmbătă când au făcut tina Iisus şi au deschis ochii lui.

15 Deci, iară l-au întrebat pre el fariseii, cum au văzut? Iară El au zis lor: „Tină au pus mie pre ochi şi m-am spălat şi văz”.

16 Deci, zicea unii din farisei: „Acest om nu easte de la Dumnezeu, că nu păzeaşte sâmbăta”. Alţii zicea: „Cum poate omul păcătos să facă acest fealiu de seamne?” Şi era price întră ei.

17 Deci, zicea orbului: „Tu ce zici de Dânsul, pentru că au deschis ochii tăi?” Iară El au zis că proroc easte.

18 Deci jidovii nu credea de dânsul că au fost orb şi au văzut, până când au chemat pre părinţii celui ce au văzut.

19 Şi i-au întrebat pre dânşii, zicând: „Au acesta easte feciorul vostru de carele ziceţi că s-au născut orb? Dară acum cum veade?”

20 Răspuns-au lor părinţii lui şi au zis: „Ştim că acesta easte feciorul nostru şi cum că s-au născut orb.

21 Iară acum cum veade nu ştim sau cine au deschis lui ochii noi nu ştim. Însuşi easte în vârstă, pre dânsul întrebaţi; însuşi de sine să grăiască”.

22 Aceastea au zis părinţii lui, pentru că să temea de jidovi, că aşea aşezase jidovii, ca, de-L va mărturisi cineva pre El Hristos, să fie lăpădat din sinagoga.

23 Pentru aceasta, părinţii lui au zis că: „În vârstă easte; pre dânsul întrebaţi”.

24 Deci, au chemat a doao oară pre omul carele fuseasă orb şi i-au zis lui: „Dă mărire lui Dumnezeu. Noi ştim pre Omul Acesta că easte păcătos”.

25 Iară el au răspuns şi au zis: „De easte păcătos nu ştiu. Una ştiu, că am fost orb şi acum văz”.

26 Deci, ei iară au zis lui: „Ce ţi-au făcut ţie? Cum ţ-au deschis ochii tăi?”

27 Răspuns-au el lor: „Iată, am spus voao şi nu aţi auzit. Ce voiţi iară să auziţi? Au, doară, voiţi şi voi să fiţi ucenicii Lui?”

28 Iară ei l-au ocărât pre el şi i-au zis: „Tu eşti ucenicul Aceluia, iară noi sântem ucenicii lui Moisi.

29 Noi ştim că lui Moisi au grăit Dumnezeu, iară pre Acesta nu ştim de unde easte”.

30 Răspuns-au omul şi au zis lor: „Că întru aceasta easte minune, că voi nu ştiţi de unde easte şi au deschis ochii miei.

31 Şi ştim că Dumnezeu pre păcătoşi nu-i ascultă, ci, de easte cineva cinstitoriu de Dumnezeu şi face voia Lui, pre acela îl ascultă.

32 Din veac nu s-au auzit că au deschis cineva ochii celui născut orb.

33 De nu ar fi Acesta de la Dumnezeu, nu ar fi putut face nimica”.

34 Răspuns-au ei şi au zis lui: „Întru păcate te-ai născut tu tot, şi tu ne înveţi pre noi?” Şi l-au gonit pre el afară.

35 Auzit-au Iisus că l-au gonit afară şi, aflându-l pre dânsul, i-au zis lui: „Tu crezi în Fiiul lui Dumnezeu?”

36 Răspuns-au el şi au zis: „Cine easte, Doamne, ca să crez întru Dânsul?”

37 Iară Iisus au zis lui: „Şi L-ai văzut pre El! Şi Cel ce grăiaşte cu Tine, Acela easte”.

38 Iară el au zis Lui: „Crez, Doamne”. Şi s-au închinat Lui.

39 Şi au zis Iisus: „Spre judecată am venit Eu în lumea aceasta, ca cei ce nu văd să vază şi cei ce văd să fie orbi”.

40 Şi au auzit aceastea fariseii, carii era cu Dânsul, şi au zis Lui: „Au, doară, şi noi sântem orbi?”

41 Iară Iisus le-au zis lor: „De aţi fi orbi, nu aţi avea păcat. Iară acum ziceţi că: «Vedem», şi păcatul vostru rămâne”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.