×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA IOAN

Capitolul 7

La praznicul corturilor, ca în taină suindu-Să, învinge cu învăţătura Sa pre jidovi, că nedrept L-ar fi hulit pentru ce au vindecat omul sâmbăta. Pre cei însetaţi la Sine chiiamă şi de El gloata în multe chipuri grăiaşte. Slujitorii cei trimişi a-L prinde, auzind propoveduirea Lui, Îl laudă. Ci şi Nicodim, mântuindu-l, rău aude de la aŢrţhierei şi farisei.

1 Şi după aceastea, umbla Iisus în Galileea, că nu vrea să umble în Iudeea, că-L căuta pre El jidovii să-L ucidă.

2 Şi era aproape praznicul jidovesc, înfigerea corturilor.

3 Şi au zis cătră Dânsul fraţii Lui: „Treci de aici şi mergi în Iudeea, ca să vază şi ucenicii Tăi lucrurile Tale, care le faci.

4 Că nimene nu face întru ascuns ceva şi caută să fie însuşi arătat. Deaca faci aceastea, arată-Te pre Tine lumii”.

5 Că nici fraţii Lui nu credea întru Dânsul.

6 Deci au zis lor Iisus: „Vreamea Mea încă nu au venit; iară vreamea voastră pururea gata easte.

7 Nu poate lumea să vă urască pre voi, iară pre Mine Mă uraşte, că Eu mărturisesc de dânsa că lucrurile ei sânt reale.

8 Voi vă suiţi la praznicul acesta; iară Eu încă nu Mă suiu la praznicul acesta, că vreamea Mea încă nu s-au umplut”.

9 Şi aceastea zicând lor, au rămas în Galileea.

10 Iară după ce s-au suit fraţii Lui, atunci S-au suit şi El la praznic, nu de faţă, ci cam pre ascuns.

11 Iară jidovii căuta pre El la praznic şi zicea: „Unde easte Acela?”

12 Şi cârtire multă era întră gloate pentru El, că unii zicea că bun easte. Alţii zicea: „Ba, ci înşeală norodul”.

13 Însă nimene nu grăia pentru Dânsul de faţă, că se temea de jidovi.

14 Iară la înjumătăţarea praznicului S-au suit Iisus în besearică şi învăţa.

15 Şi să mira jidovii, zicând: „Cum ştie Acesta carte, şi nu au învăţat?”

16 Deci, le-au răspuns lor Iisus şi au zis: „A Mea învăţătură nu easte a Mea, ci a Celuia ce M-au trimis pre Mine.

17 De va vrea cineva să facă voia Lui, va cunoaşte din învăţătură de easte de la Dumnezeu, au Eu de la Mine grăiesc.

18 Cel ce grăiaşte de la sine mărirea sa caută; iară cel ce caută mărirea celui ce l-au trimis pre el, acesta adevărat easte şi nedreptate nu easte întru el.

19 Au nu Moisi v-au dat voao Leagea şi nimene dintru voi nu face Leagea? Ce Mă căutaţi să Mă ucideţi?”

20 Răspuns-au gloata şi au zis: „Drac ai. Cine Te caută să Te uciză?”

21 Răspuns-au Iisus şi au zis lor: „Un lucru am făcut şi vă miraţi toţi.

22 Pentru aceasta v-au dat voao Moisi tăiarea împrejur (nu pentru că de la Moisi easte, ci de la părinţi). Şi sâmbăta tăiaţi împrejur pre om.

23 Deacă ia omul tăiarea împrejur sâmbăta, ca să nu se strice Leagea lui Moisi, pre Mine vă măniiaţi pentru că am făcut omul tot sănătos, sâmbăta?

24 Nu judecaţi după faţă, ci judecată dreaptă judecaţi”.

25 Deci, zicea unii din ierusalimleani: „Dar nu easte Acesta pre Carele caută să-L uciză?

26 Şi, iată, de faţă grăiaşte şi nimica nu-I zic Lui. Au, doară, cu adevărat au cunoscut domnii că Acesta easte adevărat Hristos?

27 Ci pre Acesta noi Îl ştim de unde easte, iară pre Hristos, când va veni, nimene nu va şti de unde easte”.

28 Deci, au strigat Iisus în besearică, învăţind şi zicând: „Şi pre Mine Mă ştiţi şi ştiţi de unde sânt. Şi de la Mine nu am venit, ci easte adevărat Cel ce M-au trimis pre Mine, pre Carele voi nu-L ştiţi.

29 Iară Eu Îl ştiu pre El, că de la El sânt şi El M-au trimis pre Mine”.

30 Deci, căuta să-L prinză pre El şi nimene nu au pus mânile pre Dânsul, că încă nu venisă ceasul Lui.

31 Iară mulţi din norod au crezut în El şi zicea că: „Hristos, când va veni, au mai multe seamne va face decât aceastea, care Acesta le-au făcut?”

32 Auzit-au fariseii gloata cârtind despre Dânsul aceastea şi au trimis fariseii şi arhiereii slujitori ca să-L prinză pre El.

33 Deci, au zis Iisus lor: Încă puţină vreame sânt cu voi şi merg la Cel ce M-au trimis pre Mine.

34 Căuta-Mă-veţi pre Mine şi nu Mă veţi afla; şi unde sânt Eu, voi nu puteţi veni”.

35 Deci, au zis jidovii întră sine: „Unde se va duce Acesta, că noi nu-L vom afla pre El? Au, doară, întru râsipirea elinilor Să va duce şi va învăţa pre elini?

36 Care easte cuvântul care l-au zis: «Căuta-Mă-veţi pre Mine şi nu Mă veţi afla. Şi unde sânt Eu, voi nu puteţi veni»?”

37 Iară în zioa cea mai de pre urmă, cea mare a praznicului, sta Iisus şi striga, zicând: „De însătoşează cineva, să vie la Mine şi să bea.

38 Cel ce creade întru Mine, cum zice Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui”.

39 (Iară aceasta au zis de Duhul, Carele era să-L priimească cei ce cred întru Dânsul, că încă nu era Duh Sfânt, că Iisus încă nu era proslăvit).

40 Deci, mulţi din norod, auzind cuvântul, zicea: „Acesta easte cu adevărat Prorocul”.

41 Alţii zicea: „Acesta easte Hristos”. Iară alţii zicea: „Au, doară, din Galileea vine Hristos?

42 Au nu zice Scriptura că din sămânţa lui David şi din oraşul Vitleemului, unde era David, va să vie Hristos?”

43 Şi s-au făcut price în norod pentru El.

44 Iară unii dintră ei vrea să-L prinză pre Dânsul, ci nimenea nu şi-au pus mâinile pre El.

45 Şi au venit slugile la arhierei şi la farisei şi le-au zis lor aceia: „Pentru ce nu L-aţi adus pre Dânsul?”

46 Răspuns-au slugile: „Niciodată nu au grăit om ca Acest Om”.

47 Deci, au răspuns lor fariseii: „Au, doară, şi voi v-aţi înşelat?

48 Au, doară, cineva din domni au crezut într-Însul, sau din farisei?

49 Ci norodul acesta, carele nu ştie Leagea, blăstămat easte!”

50 Zis-au cătră dânşii Nicodim, carele venisă la El, noaptea, unul fiind dintru dânşii:

51 „Au, doară, Leagea noastră judecă pre om de nu va auzi de la Dânsul mai înainte şi va cunoaşte ce să facă?”

52 Răspuns-au şi i-au zis lui: „Au, doară, şi tu eşti din Galileea? Ispiteaşte şi vezi că proroc din Galileea nu s-au sculat”.

53 Şi s-au dus fieştecarele la casa sa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.