×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA IOAN

Capitolul 6

Cu cinci pâni şi cu doi peşti satură Iisus cinci mii de oameni. Fuge, vrând a-L face împărat. Umblă pre mare, cătră ucenici, ce să umfla de vânt. Învaţă despre pânea cea cerească şi că El e pâinea vieţii, şi trupul Lui bucata carea trebuie a o mânca, şi sângele Lui beutură carea trebuie a o bea. Nişte ucenici, smintindu-să de cuvintele Lui, Îl părăsesc, iară apostolii rămân cu El, însă dintră carii unul zice că-i diiavol.

1 După aceastea, au mers Iisus de ceaea parte de marea Galileii, a Tiveriiadei.

2 Şi mergea după El norod mult, că vedea seamnele Lui, carele făcea preste cei bolnavi.

3 Şi au mers în munte Iisus şi acolo şedea cu ucenicii Săi.

4 Şi era aproape Paştile, sărbătoarea jidovilor.

5 Deci, rădicându-şi Iisus ochii şi văzind că norod mult vine la Dânsul, au zis către Filip: „De unde vom cumpăra pâine, ca să mănânce aceştia?”

6 (Iară aceasta zicea ispitind pre el, că Însuşi ştiia ce va face).

7 Răspuns-au Filip: „Pâine de doao sute de dinari nu va ajunge lor, ca să ia unul fieştecarele din ei câte puţintel”.

8 Zis-au Lui unul din ucenicii Lui, Andrei, fratele lui Simon Petru:

9 „Easte un fecior aici, carele are cinci pâini de orz şi doi peşti. Dară ce sânt aceastea la atâţa?”

10 Iară Iisus au zis: „Faceţi pre oameni să şează”. Şi era iarbă multă întru acel loc. Deci, au şezut cu numărul ca cinci mii de bărbaţi.

11 Iară Iisus au luoat pâinile şi, mulţămind, au dat ucenicilor; iară ucenicii celor ce şedea, aşijderea, şi din peşti, cât au vrut.

12 Iară după ce s-au săturat, zis-au ucenicilor Săi: „Strângeţi sfărmiturile care au rămas, ca să nu piiară ceva”.

13 Deci, au strâns şi au umplut doaosprezeace coşniţe de sfârmituri din cinci pâini de orz, care au fost rămas de la cei ce mân-case.

14 Iară oamenii aceia, văzind semnul care-L făcusă Iisus, zicea că Acesta easte cu adevărat Prorocul, Carele va să vie în lume.

15 Iară Iisus cunoscând că vor să vie şi să-L răpească, ca să-L facă împărat, s-au dus iarăşi în munte, numai Însuşi sângur.

16 Şi, după ce s-au făcut seară, s-au pogorât ucenicii Lui la mare.

17 Şi, întrând în corabie, mergea de ceaea parte de mare, în Capernaum. Şi, iată, s-au făcut întunearec şi încă nu venisă la ei Iisus,

18 Iară marea să umfla, suflând vânt mare.

19 Şi, venind ei pre mare, ca la doaozeci şi cinci sau treizeci de stadii, văzut-au pre Iisus umblând pre mare şi aproape de corabie fiind, şi s-au înfricoşat.

20 Iară El au zis lor: „Eu sânt, nu vă teameţi!”

21 Deci, au vrut să-L ia pre Dânsul în corabie şi îndată corabiia au sosit la pământul în care mergea ei.

22 A doao zi, norodul care sta de ceaea parte de mare, văzând că altă corabie nu era acolo, fără numai una, întru carea întrase ucenicii Lui, şi cum că Iisus nu întrasă în corabie cu ucenicii Lui, ci numai sânguri ucenicii Lui s-au dus,

23 Iară alte corăbii venisă de la Tiveriiada, aproape de locul unde mâncase pâinea, mulţămind Domnul,

24 Iară văzând norodul că Iisus nu era acolo, nici ucenicii Lui, au întrat şi ei în corabie şi au mers în Capernaum, căutând pre Iisus.

25 Şi, aflându-L pre El de ceaea parte de mare, zis-au Lui: „Învăţătoriule, când ai venit aici?”

26 Răspuns-au lor Iisus şi au zis: „Amin, amin zic voao, Mă căutaţi, nu pentru că aţi văzut seamne, ci pentru că aţi mâncat din pâini şi v-aţi săturat.

27 Lucraţi nu mâncare peritoare, ci mâncarea carea rămâne în viiaţa veacilor, carea va da voao Fiiul Omenesc, că pre Acesta L-au însemnat Tatăl Dumnezeu”.

28 Deci, au zis cătră El: „Ce vom face să lucrăm lucrurile lui Dumnezeu?”

29 Răspuns-au Iisus şi au zis lor: „Acesta easte lucrul lui Dumnezeu, ca să creadeţi întru Acela pre Carele L-au trimis El”.

30 Deci, I-au zis Lui: „Ce semn faci Tu, ca să vedem şi să creadem Ţie? Ce lucrezi?

31 Părinţii noştri au mâncat mană în pustie, cum easte scris, pâine din ceriu le-au dat lor să mânce”.

32 Deci, le-au zis lor Iisus: „Amin, amin zic voao, nu Moisi au dat voao pâine din ceriu; ci Tatăl Mieu dă voao pâinea cea adevărată din ceriu.

33 Că pâinea lui Dumnezeu easte, carea pogoară din ceriu şi dă viiaţă lumii”.

34 Deci, au zis cătră El: „Doamne, pururea dă-ne noao pâinea aceasta”.

35 Şi le-au zis lor Iisus: „Eu sânt pâinea vieţii. Cel ce vine la Mine nu va flămânzi şi cel ce creade întru Mine nu va înseta niciodată.

36 Ci am zis voao că M-aţi şi văzut şi nu creadeţi.

37 Tot ce-Mi dă Mie Tatăl la Mine va veni, şi pre cel ce vine la Mine nu-l voiu scoate afară;

38 Că M-am pogorât din ceriu, nu ca să fac voia Mea, ci voia Celui ce M-au trimis pre Mine.

39 Iară aceasta easte voia Celui ce M-au trimis pre Mine, a Tatălui, ca tot ce Mi-au dat Mie să nu pierz dintr-însul, ci să-l înviez în zioa cea de apoi.

40 Iară aceasta easte voia Celui ce M-au trimis pre Mine, ca tot cine veade pre Fiiul şi creade întru El să aibă viiaţă de veaci. Şi Eu voiu înviia pre El în zioa cea de apoi”.

41 Deci, cârtea jidovii pentru El, căci au fost zis că: „Eu sânt pâinea carea au pogorât din ceriu”.

42 Şi zicea: „Au nu easte Acesta Iisus, fiiul lui Iosiv, al Căruia tată şi mumă îi ştim noi? Cum, dară, zice El că: «Din ceriu M-am pogorât?»”

43 Deci, au răspuns Iisus şi le-au zis lor: „Nu cârtiţi între voi.

44 Nimene nu poate veni la Mine, de nu-l va trage pre el Tatăl, Cel ce M-au trimis pre Mine. Şi Eu îl voiu înviia pre el în zioa cea de apoi.

45 Easte scris în proroci: «Şi vor fi toţi învăţaţii lui Dumnezeu». Drept aceaea, tot cel ce aude de la Tatăl şi învaţă vine la Mine.

46 Nu pentru că au văzut cineva pre Tatăl, fără numai Cel ce easte de la Dumnezeu; Acesta au văzut pre Tatăl.

47 Amin, amin zic voao, cel ce creade întru Mine are viiaţa de veaci.

48 Eu sânt pânea vieţii.

49 Părinţii voştri au mâncat mană în pustie şi au murit.

50 Aceasta easte pâinea carea pogoară din ceriu, ca cine va mânca din ea să nu moară.

51 Eu sânt pâinea cea vie, carea s-au pogorât din ceriu. De va mânca cineva din pâinea aceasta, va trăi în veaci; şi pâinea carea Eu o voiu da trupul Mieu easte, care îl voiu da Eu pentru viiaţa lumii”.

52 Deci, să pricea între sine jidovii, zicând: „Cum poate Acesta să-Şi dea noao trupul să-l mâncăm?”

53 Zis-au lor Iisus: „Amin, amin zic voao, de nu veţi mânca trupul Fiiului Omenesc şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viiaţă întru voi.

54 Cel ce mănâncă trupul Mieu şi bea sângele Mieu are viiaţa veacilor şi Eu îl voiu înviia pre El în zioa cea de apoi.

55 Că trupul Mieu cu adevărat easte mâncare şi sângele Mieu cu adevărat easte beutură.

56 Cel ce mănâncă trupul Mieu şi bea sângele Mieu întru Mine rămâne, şi Eu întru el.

57 Precum au trimis pre Mine Tatăl cel viu şi Eu viez prin Tatăl, şi cel ce Mă va mânca pre Mine, acela încă va fi viu prin Mine.

58 Aceasta easte pâinea carea s-au pogorât din ceriu, nu precum au mâncat părinţii voştri mană şi au murit. Cel ce va mânca pâinea aceasta viu va fi în veac”.

59 Aceastea au zis în sinagoga, învăţind în Capernaum.

60 Deci, mulţi auzind din ucenicii Lui, au zis: „Greu easte acest cuvânt! Cine poate a-l asculta?”

61 Iară Iisus, cunoscând întru Sâne că pentru aceasta cârtesc ucenicii Lui, zis-au lor: „Dar aceasta vă sminteaşte pre voi?

62 Dar de veţi vedea pre Fiiul Omenesc suindu-Să unde era întâiu?

63 Duhul easte carele înviiază; iară trupul nu foloseaşte nimic. Cuvintele care grăiesc Eu voao duh sânt şi viiaţă sânt.

64 Ci sânt dintru voi unii carii nu cred”. Că ştiia din început Iisus carii sânt cei ce nu cred şi cine easte cel ce va să-L vânză pre El.

65 Şi zicea: „Pentru aceasta am zis voao că nimene nu poate veni la Mine, de nu va fi dat lui de la Tatăl Mieu”.

66 Dintru aceasta mulţi din ucenicii Lui s-au dus înapoi şi mai mult cu El nu umbla.

67 Deci, zis-au Iisus celor doisprezeace: „Au, doară, şi voi veţi să vă duceţi?”

68 Răspuns-au Lui Simon Petru: „Doamne, la cine vom mearge? Cuvintele vieţii veacinice ai.

69 Şi noi am crezut şi am cunoscut că Tu eşti Hristos, Fiiul lui Dumnezeu Celui viu”.

70 Răspuns-au lor Iisus: „Au nu v-am ales Luca Eu pre voi doisprezeace şi dintru voi unul easte diavol?”

71 Iară zicea pre Iuda lui Simon Iscario-teanul, că acesta era carele să-L vânză pre El, unul fiind din cei doisprezeace.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.