×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA IOAN

Capitolul 3

Învaţă noaptea pre Nicodim de a doao naştere din apă şi din Duh şi de a Sa înălţare ca a şearpelui celui de aramă. Şi cum că Dumnezeu au trimis pre Fiiul Său a mântui lumea. Făcându-să întrebare de curăţire. Ioan, ucenicilor săi ce cârtea de Hristos, laudă pre Hristos, zicând că Aceluia Îi trebuie a creaşte, iară pre sine a să micşora. Şi cum că Tatăl toate I-au dat în mâna Lui, ca cel ce creade într-Însul să aibă viiaţa de veaci, iară cel ce nu va creade să rămâie măniia lui Dumnezeu preste el.

1 Iară era un om din farisei, Nicodim numele lui, domn jidovesc.

2 Acesta au venit cătră Iisus, noaptea, şi au zis Lui: „Ravvi, ştim că de la Dumnezeu ai venit învăţătoriu; că nime nu poate aceaste seamne să facă, care le faci Tu, de nu va fi Dumnezeu cu dânsul”.

3 Răspuns-au Iisus şi au zis lui: „Adevărat, adevărat grăiesc ţie, de nu să va naşte cineva de sus, nu va putea vedea împărăţiia lui Dumnezeu”.

4 Zis-au cătră El Nicodim: „Cum poate omul să să nască, fiind bătrân? Au, doară, poate a doao oară să între în pântecile mumei sale şi să să nască?”

5 Răspuns-au Iisus: „Adevăr, adevăr grăiesc ţie, de nu să va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să între întru împărăţiia lui Dumnezeu.

6 Ce easte născut din trup trup easte; şi ce easte născut din Duh duh easte.

7 Nu te mira căci zic ţie: Cade-să voao a vă naşte de sus.

8 Duhul, unde-i easte voia, suflă şi glasul lui auzi, ci nu ştii de unde vine şi unde mearge. Aşa easte tot carele easte născut din Duhul”.

9 Răspuns-au Nicodim şi I-au zis Lui: „Cum pot să fie aceastea?”

10 Răspuns-au Iisus şi i-au zis lui: „Tu eşti învăţătoriu lui Israil şi aceastea nu le ştii.

11 Adevăr, adevăr grăiesc ţie, că ce ştim grăim şi ce am văzut mărturisim, şi mărturiia noastră nu priimiţi.

12 De am zis voao ceale pământeşti şi nu creadeţi, dară de voiu zice voao ceale cereşti, cum veţi creade?

13 Şi nime nu s-au suit în ceriu, numai Cela ce S-au pogorât din ceriu, Fiiul Omenesc, Carele easte în ceriu.

14 Şi, precum Moisi au înălţat şarpele în pustie, aşa să cade a Să înălţa Fiiul Omenesc.

15 Ca tot cel ce creade întru El să nu piiară, ci să aibă viiaţa veacinică.

16 Că aşa au iubit Dumnezeu lumea, cât şi pre Fiiul Său Cel Unul-Născut L-au dat, ca tot cel ce creade întru Dânsul să nu piiară, ci să aibă viiaţa de veaci.

17 Că n-au trimis Dumnezeu pre Fiiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să să mântuiască lumea prin El.

18 Cela ce creade întru El nu să va osândi, iară carele nu creade, iată, osândit easte, că nu au crezut întru numele a Unuia-Născut, Fiiului lui Dumnezeu.

19 Iară aceasta easte judecata, că Lumina au venit în lume şi au iubit oamenii mai vârtos întunearecul decât Lumina, că erafaptele lor reale.

20 Că tot cela ce lucrează rău uraşte Lu-mina şi nu vine la Lumină, ca să nu să vedească lucrurile lui.

21 Iară cela ce face adevăr mearge spre Lumină, ca să se areate lucrurile lui, că întru Dumnezeu sânt lucrate”.

22 După aceaea, au venit Iisus şi ucenicii Lui în pământul Iudeii şi acolo petrecea cu ei şi boteza.

23 Şi era şi Ioan, botezând în Enon, aproape de Salim, că era acolo ape multe şi veniia şi să boteza.

24 Că încă nu era Ioan închis în temniţă.

25 Şi au fost întrebare de ucenicii lui Ioan cu jidovii de curăţănie.

26 Şi au venit cătră Ioan şi au zis lui: „Învăţătoriule, Cel ce era cu tine, de ceaea parte de Iordan, de Carele tu mărturisiiai, iată, şi El botează şi toţi merg cătră Dânsul”.

27 Răspuns-au Ioan şi au zis: „Nu poate omul lua nimic, de nu va fi lui dat din ceriu.

28 Voi înşivă mărturisiţi mie că am zis: «Nu sânt eu Iisus, ci cum sânt trimis înaintea Aceluia».

29 Cela ce are nevastă jinere easte. Iară priiatinul ginerelui, carele stă şi ascultă pre el, cu bucurie să bucură de glasul ginerelui. Deci această bucurie a mea s-au umplut.

30 Aceluia să cade să crească, iară mie a mă micşora.

31 Cela ce au venit de sus deasupra tuturor easte; cel ce easte din pământ din pământ easte şi din pământ grăiaşte. Carele vine din ceriu deasupra tuturor easte.

32 Şi ce au văzut şi au auzit aceaea mărturiseaşte, şi mărturiia Lui nimenea nu o priimeaşte.

33 Cela ce priimeaşte mărturiia Lui au însămnat că Dumnezeu adevărat easte.

34 Că pre Carele L-au trimis Dumnezeu cuvintele lui Dumnezeu grăiaşte, că nu cu măsură dă Dumnezeu Duhul.

35 Tatăl iubeaşte pre Fiiul şi toate le-au dat în mâna Lui.

36 Cel ce creade în Fiiul are viiaţa de veaci; iară cel ce nu creade Fiiului nu va vedea viiaţă, ci măniia lui Dumnezeu rămâne preste el”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.