×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA IOAN

Capitolul 19

De la Pilat Să bate şi, în multe chipuri batjocorit, cu spini încununat spre moarte Să ceare. Şi iarăşi de Pilat Să întreabă. Arată că numai de sus are asupra Lui puteare. Pilat, îndoit, pre Iisus, pre Carele zicea împăratul jidovilor, spre moarte judecă. Iisus, purtându-Şi crucea, întră tălhari Să răstigneaşte. Puindu-se de Pilat deasupra scrisoarea şi împărţindu-să de ostaşi veşmintele şi aruncându-să soarte pentru îmbrăcămintea lui Iisus. Mumei, pre Ioan şi pre mumă-sa lui Ioan încredinţază. Şi, însătoşind, cu oţet Să adapă şi, săvârşind toate, Îşi dă sufletul, frângându-să fluierile tălharilor. Lui Hristos coasta I să împunge, din care curge sânge şi apă. Şi trupul Lui, cu mirhă şi aloie ungându-să, să îngroapă.

1 Deci, atunci au luat Pilat pre Iisus şi l-au bătut.

2 Şi ostaşii, împletind cunună. de spini, I-au pus Lui pre cap. Şi cu haină mohorâtă L-au îmbrăcat pre El.

3 Şi zicea: „Bucură-Te, împăratul jidovilor!”, şi-I da Lui pălmi.

4 Deci, Pilat iarăşi au ieşit afară şi au zis lor: „Iată-L, aduc voao pre El afară ca să cunoaşteţi că nici o vină nu aflu întru El”.

5 Deci, au ieşit Iisus afară purtând cununa cea de spini şi haina cea mohorâtă. Şi le-au zis lor: „Iată, Omul!”

6 Iară deaca L-au văzut pre El arhiereii şi slugile, au strigat, zicând: „Răstigneaşte-L! răstigneaşte-L pre El”. Zis-au lor Pilat: „Luoaţi-L voi pre El şi-L răstigniţi, că Eu nu aflu vină întru El”.

7 Răspuns-au jidovii: „Noi leage avem şi după leagea noastră trebuie să moară, că pre Sine Fiiul lui Dumnezeu S-au făcut”.

8 Iară deaca au auzit Pilat acest cuvânt, mai vârtos s-au temut.

9 Şi au întrat în divan iarăşi şi au zis lui Iisus: „De unde eşti Tu?” Iară Iisus răspuns nu i-au dat lui.

10 Deci, au zis Pilat Lui: „Mie nu-mi grăieşti? Nu ştii că puteare am să Te răstignesc şi puteare am să Te slobozesc?”

11 Răspuns-au Iisus: „Nu ai avea nici o puteare asupra Mea, de nu ţi s-ar fi dat ţie de sus. Pentru aceaea, cel ce M-au dat pre Mine ţie mai mare păcat are”.

12 Dintru aceaea căuta Pilat să-L sloboază pre El. Iară jidovii striga, zicând: „De vei slobozi pre acesta, nu eşti priiatin chesariului. Că tot cel ce să face pre sine împărat stă împrotivă chesariului”.

13 Iară Pilat, auzind cuvântul acesta, au scos pre Iisus afară şi au şezut la judecată în locul ce să zice „Pardosit cu pietri”, iară jidoveaşte Gavata.

14 Şi era Vinerea Paştilor, ca la al şeaselea ceas. Şi au zis jidovilor: „Iată împăratul vostru”.

15 Iară ei striga: „Ia-L, ia-L, răstigneaşte-L pre El!” Zis-au lor Pilat: „Dar răstigni-voiu pre Împăratul vostru?” Răspuns-au arhiereii: „Nu avem împărat, ci numai pre chesariul”.

16 Deci, atunci L-au dat lor să-L răstignească. Şi au luat pre Iisus şi L-au dus.

17 Şi, purtându-Şi crucea Sa, au ieşit la locul care să chiiamă al Căpăţinei, care să zice evreiaşte Golgota,

18 Unde L-au răstignit pre El şi împreună cu El şi pre alţi doi, de ceasta parte şi de ceaealaltă, şi în mijloc pre Iisus.

19 Scris-au şi tituluş Pilat şi l-au pus pre cruce şi era scris: „Iisus Nazarineanul, Împăratul jidovilor”.

20 Şi acest tituluş mulţi din jidovi l-au cetit, că locul unde Să răstignisă Iisus era aproape de oraş. Şi era scris jidoveaşte, elineaşte, romaneaşte.

21 Deci, zicea arhiereii jidovilor: „Nu scrie: «Împăratul jidovilor», ci pentru că El au zis: «Împăratul jidovilor sânt»”.

22 Răspuns-au Pilat: „Ce am scris, am scris”.

23 Deci, ostaşii, deacă au răstignit pre Iisus, au luat hainele Lui (şi le-au făcut patru părţi, fieştecăruia ostaş parte) şi cămaşa. Şi era cămaşa Lui necusută, de sus ţesută preste tot.

24 Deci, au zis între sine: „Să nu o sfâ-şiem, ci să aruncăm sorţi pentru ea, a cui va fi”. Ca să se plinească Scriptura, carea zice: „Împărţit-au hainele Meale loruşi şi pentru cămaşa Mea au aruncat soarte”. Şi ostaşii aceastea au făcut.

25 Şi sta lângă crucea lui Iisus muma Lui şi sora mumei Lui, Mariia a lui Cleopa şi Mariia Magdalina.

26 Deci, Iisus, vezind pre mumă-Sa şi pre ucenicul, pre carele iubea, stând, zis-au mumei Sale: „Muiare, iată fiiul tău!”

27 După aceaea, au zis ucenicului: „Iată, mumă-ta!” Şi dintru acel ceas o au luat ucenicul întru ale sale.

28 După aceaea, ştiind Iisus că toate s-au sfârşit, ca să se plinească Scriptura, au zis: „Mi-e seate”.

29 Şi un vas plin de oţet zăcea. Iară ei, umplând un bureate de oţet şi de isop şi puindu-l întru o trestie, l-au adus la gura Lui.

30 Iară deaca au luat oţătul, Iisus au zis: „Sfârşitu-s-au”. Şi, plecându-Şi capul, Ş-au dat sufletul.

31 Deci, jidovii, pentru ca să nu rămâie pre cruce trupurile sâmbătă (pentru că era vineri, că era mare zi aceaea a sâmbetei), rugat-au pre Pilat ca să se zdrobească fluierile lor şi să se ia.

32 Deci, au venit ostaşii şi celui dintâiu i-au sfărmat fluierile şi celuialalt, carele era răstignit cu el.

33 Iară la Iisus venind, deaca L-au văzut că au murit, nu I-au sfărmat Lui fluierile.

34 Ci unul din ostaşi cu suliţa coasta Lui au împuns şi îndatăşi au ieşit sânge şi apă.

35 Şi cel ce au văzut au mărturisit, şi adevărată easte mărturisirea lui. Şi acela ştiia că adevărat zice ca şi voi să creadeţi.

36 Că aceastea s-au făcut ca să se plinească Scriptura: „Os nu să va zdrobi dintr-Însul”.

37 Şi, iarăşi, altă Scriptură zice: „Vedea-vor pre Carele L-au împuns”.

38 După aceastea, rugat-au pre Pilat Iosif cel din Arimatea (fiind ucenic lui Iisus, pre ascuns, pentru frica jidovilor) ca să ia trupul lui Iisus. Şi au îngăduit Pilat. Deci, au venit şi au luat trupul lui Iisus.

39 Şi au venit şi Nicodim ( carele venisă la Iisus noaptea întâiu), aducând amestecătură de smirnă şi de aloi, ca la o sută de litre.

40 Şi luară trupul lui Iisus şi l-au înfăşurat pre el în giolgiu cu aromatele, cum easte obiceaiul jidovilor a să îngropa.

41 Şi era în locul acela, unde Să răstignise, grădină, şi în grădină mormânt nou întru care încă nimene nu s-au fost pus.

42 Deci, acolo, pentru vinerea jidovilor, că aproape era mormântul, au pus pre Iisus.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.