×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA IOAN

Capitolul 17

Rugăciunea lui Hristos cătră Tatăl. Amânduror proslăvire pentru ucenici şi pentru cei ce prin ei vor creade într-Însul. Să se păzască de rău şi toţi să fie una. Şi să cunoască lumea că El de la Tatăl au fost trimis.

1 Acestea au grăit Iisus şi Şi-au râdicat ochii Săi spre ceriu şi au zis: „Părinte, venit-au ceasul! Proslăveaşte pre Fiiul Tău, ca şi Fiiul Tău să Te proslăvească pre Tine.

2 Precum ai dat Lui puteare preste tot trupul, ca tot ce ai dat Lui să le dea lor viiaţă veacinică.

3 Şi aceasta easte viiaţa cea veacinică, ca să Te cunoască pre Tine, singur Dumnezeu adevărat, şi pre Carele ai trimis, pre Iisus Hristos.

4 Eu Te-am proslăvit pre pământ, lucrul am sfărşit, care Mi-ai dat Mie să fac.

5 Şi acum, proslăveaşte-Mă, Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu mărirea carea am avut la Tine, mai înainte până a nu fi lumea.

6 Arătat-am numele Tău oamenilor pre carii i-ai dat Mie din lume. Ai Tăi era şi Mie i-ai dat pre ei şi cuvântul Tău l-au păzit.

7 Acum au cunoscut cum că toate câte ai dat Mie de la Tine sânt.

8 Că cuvintele care Mi-ai dat Mie le-am dat lor şi ei le-au priimit. Şi au cunoscut adevărat că de la Tine am ieşit şi au crezut că Tu M-ai trimis.

9 Eu pentru acestia rog, nu pentru lume, ci pentru acestia pre carii i-ai dat Mie, că ai Tăi sânt.

10 Şi ale Meale toate ale Tale sânt. Şi ale Tale, ale Meale, şi M-am proslăvit într-înşii.

11 Şi de acum nu mai sânt în lume, iară aceştia în lume sânt şi Eu la Tine viu. Părinte Sfinte, păzeaşte pre ei în numele Tău, pre carii i-ai dat Mie ca să fie una, precum şi noi.

12 Când eram cu ei în lume, Eu păzeam pre ei întru numele Tău. Pre carii i-ai dat Mie i-am păzit; şi nici unul dintr-înşii nu au perit, fără numai fiiul pierzării, ca să se plinească Scriptura.

13 Iară acum, la Tine viu şi aceastea grăiesc în lume, ca să aibă bucuriia Mea deplin întru sâne.

14 Eu am dat lor cuvântul Tău şi lumea i-au urât pre ei, pentru că nu sânt din lume. Precum şi Eu nu sânt din lume.

15 Nu Mă rog ca să-i iai pre ei din lume, ci ca să-i păzeşti pre ei de cel rău.

16 Că ei din lume nu sânt, precum şi Eu din lume nu sânt.

17 Sfinţeşte-i pre ei întru adevărul Tău; cuvântul Tău adevăr easte.

18 Precum M-ai trimis pre Mine în lume, şi Eu i-am trimis pre ei în lume.

19 Şi pentru ei Eu Mă sfinţesc pre Mine Însumi, ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr.

20 Iară nu pentru aceştia numai Mă rog, ci şi pentru cei ce vor creade prin cuvântul lor întru Mine.

21 Ca toţi să fie una, precum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine. Ca şi ei întru Noi una să fie, ca lumea să crează că Tu M-ai trimis.

22 Şi Eu mărirea carea ai dat Mie o am dat lor, ca să fie una, cum şi Noi una sântem:

23 Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca să fie desăvârşit întru una şi ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi i-ai iubit pre ei, precum pre Mine M-ai iubit.

24 Părinte, pre carii i-ai dat Mie voiu ca, unde sânt Eu, şi ei să fie cu Mine, ca să vază mărirea Mea, carea Mi-ai dat Mie. Că M-ai iubit pre Mine mai înainte de întemeiarea lumii.

25 Părinte Dreapte, şi lumea pre Tine nu Te-au cunoscut, iară Eu Te-am cunoscut. Şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis pre Mine.

26 Şi am arătat lor numele Tău şi-l voiu arăta, ca dragostea cu carea M-ai iubit pre Mine întru ei să fie, şi Eu întru ei”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.