×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA IOAN

Capitolul 14

Mângăind pre ucenici, zice că multe lăcaşuri sânt în Casa Părintelui şi că El iarăşi îi va lua. Zice Tomei că El easte Calea, Adevărul şi Viiaţa. Iară lui Filip, că Tatăl în Fiiul Să veade şi că vor dobândi orice vor ceare în numele Său. Şi alt Mângăitoriu de la Tatăl le va trimite. Învaţă cine trebuie să se zică că-L iubeaşte şi ce pace lasă ucenicilor, carii de meargerea Sa ar trebui adevărat a să bucura.

1 „Să nu nu să turbure inima voastră; creadeţi în Dumnezeu şi întru Mine creadeţi.

2 În Casa Tatălui Mieu sălaşuri multe sânt. Iară de nu, aş fi spus voao. Voiu să merg să gătesc voao loc.

3 Şi, de voiu mearge şi voiu găti voao loc, iară voiu veni şi voiu luoa pre voi la Mine. Ca, unde sânt Eu, şi voi să fiţi.

4 Şi unde merg Eu ştiţi, şi calea ştiţi”.

5 Zis-au Lui Toma: „Doamne, nu ştim unde mergi; şi cum putem şti calea?”

6 Zis-au lui Iisus: „Eu sânt Calea şi Adevărul şi Viiaţa. Nimene nu vine la Tatăl, fără numai prin Mine.

7 De M-aţi fi cunoscut pre Mine, şi pre Tatăl Mieu aţi fi cunoscut; şi de acum ştiţi pre El şi L-aţi văzut”.

8 Zis-au Filip Lui: „Doamne, arată noao pre Tatăl şi ne ajunge noao”.

9 Zis-au Iisus lui: „De atâta vreame cu voi sânt şi nu M-aţi cunoscut, Filipe? Cel ce veade pre Mine veade pre Tatăl. Şi cum zici tu: «Arată noao pre Tatăl»?

10 Nu crezi că Eu în Tatăl şi Tatăl în Mine easte? Cuvintele care Eu grăiesc voao de la Mine nu le grăiesc. Iară Tatăl, Cel ce lăcuiaşte în Mine, Acela face lucrurile.

11 Creadeţi Mie, că Eu sânt în Tatăl şi Tatăl în Mine, iară de nu, pentru faptele aceastea creadeţi Mie.

12 Amin, amin zic voao: Cel ce creade întru Mine faptele care Eu le fac şi acela le va face. Şi mai mari decât aceastea va face. Că Eu la Tatăl Mieu merg.

13 Şi orice aţi ceare de la Tatăl întru numele Mieu, aceaea voiu face, ca să Se mărească Tatăl întru Fiiul.

14 De veţi ceare ceva întru numele Mieu, Eu voiu face.

15 De Mă iubiţi pre Mine, poruncile Meale păziţi.

16 Şi Eu voiu ruga pre Tatăl şi alt Mângăitoriu va da voao, ca să rămâie cu voi în veac.

17 Duhul Adevărului, pre Carele lumea nu-L poate luoa, pentru că nu-L veade pre El, nici-L cunoaşte pre El; iară voi veţi cu-noaşte pre El, că întru voi va lăcui şi întru voi va fi.

18 Nu voiu lăsa pre voi săraci, ci voiu veni la voi.

19 Încă puţintel şi lumea nu Mă va mai vedea, iară voi Mă veţi vedea, că Eu sânt viu şi voi veţi fi vii.

20 În zioa aceaea, veţi cunoaşte că Eu sânt întru Tatăl Mieu, şi voi întru Mine şi Eu întru voi.

21 Cel ce are poruncile Meale şi le păzeaşte, acela easte carele Mă iubeaşte. Şi cel ce Mă iubeaşte, iubi-să-va de Tatăl Mieu şi Eu voiu iubi pre el şi Mă voiu arăta lui”.

22 Zis-au Lui Iuda (nu cel din Iscariot): „Doamne, ce s-au făcut, că noao vei să Te arăţi, iară nu lumii?”

23 Răspuns-au Iisus şi au zis lui: „De Mă iubeaşte cineva, cuvântul Mieu va păzi şi Tatăl Mieu va iubi pre El. Şi la el vom veni şi sălaş la el vom face.

24 Cel ce nu Mă iubeaşte pre Mine cuvin-tele Meale nu le păzeaşte. Şi cuvântul care l-aţi auzit nu easte al Mieu, ci al Tatălui, Celui ce M-au trimis pre Mine.

25 Aceastea am grăit voao, la voi lăcuind.

26 Iară Mângăitoriul, Duhul cel Sfânt, pre Carele va trimite Tatăl întru numele Mieu, Acela pre voi va învăţa toate. Şi va aduce aminte voao toate care am zis voao.

27 Pace las voao, pacea Mea dau voao, nu cum dă lumea dau voao. Să nu să turbure inima voastră, nici să se spăimânteaze.

28 Auzit-aţi că Eu am zis voao: «Merg şi voiu veni la voi». De M-aţi iubi, v-aţi bucura pentru că am zis: «Merg la Tatăl, că Tatăl Mieu mai mare decât Mine easte».

29 Şi acum am zis voao, mai înainte decât a fi, ca, după ce va fi, să creadeţi.

30 Nu voiu grăi acum multe cu voi, că vine stăpânul lumii aceştiia şi întru Mine nu are nimica;

31 Ci ca să cunoască lumea că iubesc pre Tatăl. Şi cum Mi-au poruncit Tatăl, aşea fac. Sculaţi-vă, să meargem de aici!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.