×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA IOAN

Capitolul 13

Iisus să scoală de la cină şi, cu fota încingându-se, spală picioarele ucenicilor. Apărându-să întâiu Petru, îi îndeamnă ca, aşijderea, întră sâneşi să facă. Descopere pre vânzătoriul Său lui Ioan, după a cărui îmbucare şi ieşire afară, Să zice pre Sine a fi proslăvit. De porunca cea noao a dragostii. Spune lui Petru că de trei ori Îl va tăgădui.

1 Iară înainte de zioa praznicului Paştilor, ştiind Iisus că au venit ceasul Lui, ca să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubind pre ai Săi, carii era în lume, până în sfârşit i-au iubit pre ei.

2 Şi, făcând cină, iată, diiavolul au întrat în inima Iudei, a lui Simon, din Iscariotul, ca să-L vânză pre El.

3 Ştiind Iisus că toate I-au dat Lui Tatăl în mâni şi cum că de la Dumnezeu au ieşit şi la Dumnezeu mearge,

4 S-au sculat de la cină şi Şi-au pus veş-mintele Sale, şi, luând ştergătoarea, S-au încins.

5 După aceaea, au turnat apă în spălătoare şi au început a spăla picioarele ucenicilor şi a le ştearge cu ştergătoarea cu carea era încins.

6 Deci, au venit la Simon Petru. Şi acela I-au zis Lui: „Doamne, au Tu vei să speli picioarele meale?”

7 Răspuns-au Iisus şi i-au zis lui: „Ce fac Eu tu nu ştii acum. Iară vei şti după aceastea”.

8 Zis-au Petru Lui: „Nu vei spăla picioarele meale în veac”. Răspuns-au Iisus lui: „De nu te voiu spăla pre tine, nu ai parte cu Mine”.

9 Zis-au Simon Petru Lui: „Doamne, nu numai picioarele meale, ci şi mâinile şi capul”.

10 Zis-au Iisus: „Cel ce easte spălat nu trebuiaşte a-l spăla, fără numai pre picioare, că easte curat tot. Şi voi curaţi sânteţi, ci nu toţi”.

11 Că ştiia pre cel ce era să-L vânză pre El, pentru aceaea au zis: „Nu sânteţi toţi curaţi”.

12 Iară după ce au spălat picioarele lor şi Şi-au luoat hainele Sale, şezind, iarăşi au zis: „Ştiţi ce am făcut voao?

13 Voi pre Mine Mă chemaţi Domn şi Învăţătoriu. Şi bine ziceţi, că sânt.

14 Deci, deacă Eu am spălat picioarele voastre, Domnul şi Învăţătoriul, şi voi deatori sânteţi unul altuia a spăla picioarele.

15 Că pildă v-am dat voao, ca, precum am făcut Eu voao, şi voi să faceţi.

16 Amin, amin zic voao: Nu easte sluga mai mare decât domnul său, nici solul mai mare decât cel ce l-au trimis pre el.

17 Deaca ştiţi aceastea, fericiţi veţi fi de le veţi face.

18 Nu de toţi voi zic, Eu ştiu pre carii i-am ales, ci ca să se plinească Scriptura: «Cel ce mâncă cu Mine pâine au rădicat asupra mea călcâiul său».

19 De-acum vă spuiu voao mai înainte de a fi, ca, când va fi, să creadeţi că Eu sânt.

20 Amin, amin zic voao, cel ce priimeaşte pre cel ce-l voiu trimite Eu pre Mine Mă priimeaşte. Iară cel ce Mă priimeaşte pre Mine priimeaşte pre Cel ce M-au trimis pre Mine”.

21 Aceastea zicând Iisus, S-au turburat cu duhul şi au mărturisit şi au zis: „Amin, amin zic voao că unul din voi Mă va vinde pre Marco Mine”.

22 Deci, căuta unul la altul ucenicii, neştiind de cine zice.

23 Iară unul din ucenicii Lui, pre carele-l iubea Iisus, s-au culcat în sânul lui Iisus.

24 Deci, acestuia i-au făcut sămn Simon Petru ca să întreabe cine easte de carele zice.

25 Iară cel ce să culcase pre pieptul lui Iisus au zis Lui: „Doamne, cine easte?”

26 Răspuns-au Iisus: „Acela easte cui Eu, întingând îmbucătura, o voiu da”. Şi, întingând îmbucătura, o au dat Iudei, a lui Simon Iscarioteanul.

27 Şi, după îmbucătură, au întrat în el satana. Deci, au zis Iisus lui: „Ce faci fă mai curând!”

28 Iară aceasta nimene din cei ce şedea nu au ştiut, pentru ce i-au zis lui.

29 Că unii gândea că, fiindcă punga o avea Iuda, zice Iisus lui: „Cumpără ceale ce avem de lipsă la praznic” sau să dea ceva săracilor.

30 Deci, luând el îmbucătura, îndată au ieşit. Şi era noapte.

31 După ce au ieşit el, au zis Iisus: „Acum S-au proslăvit Fiiul Omenesc şi Dumnezeu S-au proslăvit întru El.

32 Iară deaca S-au proslăvit Dumnezeu întru El şi Dumnezeu va proslăvi pre El întru Sine şi îndatăşi Îl va proslăvi pre El.

33 Fiilor, încă puţin cu voi sânt. Căuta-Mă-veţi şi, precum am zis jidovilor că: «Unde merg Eu, voi nu puteţi veni», acum zic şi voao:

34 Poruncă noao dau voao ca să vă iubiţi unul cu altul. Cum am iubit Eu pre voi şi voi să vă iubiţi unul cu altul.

35 Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sânteţi ai Miei ucenici, de veţi avea dragoste între voi”.

36 Zis-au Simon Petru Lui: „Doamne, unde mergi?” Răspuns-au Iisus lui: „Unde merg Eu, nu poţi veni acum după Mine, iară mai pre urmă vei veni”.

37 Zis-au Lui Petru: „Doamne, pentru ce nu pociu mearge după Tine acum? Sufletul mieu pentru Tine voiu pune”.

38 Răspuns-au Iisus lui: „Sufletul tău pentru Mine vei pune? Amin, amin zic ţie: Nu va cânta cocoşul, până nu te vei lăpăda Luca de Mine de trei ori”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.