×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA IOAN

Capitolul 11

Iisus înviiază pre Lazar, cel mort de patru zile, grăind multe cu ucenicii şi cu Marta. Pentru aceaea, mulţi crezind în Hristos. Pentru această minune, făcând sfat arhiereii şi fariseii, au rânduit să-L ucigă. Prorocind Caiafa, arhiereul, că trebuie să moară Iisus, ca nu tot norodul să piiară. Iară Iisus să departă în cetatea Efrem.

1 Şi era oarecare bolnav, Lazar, din Vitaniia, din satul Mariei şi al Martei, surorei ei.

2 Şi era Mariia, ceaea ce unseasă pre Domnul cu mir şi şterseasă picioarele Lui cu părul său, al căruia frate, Lazar, era bolnav).

3 Şi trimiseasă surorile lui la El, zicând: „Doamne, iată, acela pre carele iubeşti easte bolnav.

4 Iară Iisus, auzind, au zis: „Această boală nu easte spre moarte, ci pentru mărirea lui Dumnezeu, ca să Să mărească Fiiul lui Dumnezeu printr-însa”.

5 Că iubea Iisus pre Marta şi pre sora ei şi pre Lazar.

6 Deci, cât au auzit că easte bolnav, atunci S-au zăbovit întru acelaşi loc, unde era doao zile.

7 După aceaea, au zis ucenicilor Săi: „Să meargem iară în Iudeea”.

8 Zis-au Lui ucenicii: „Învăţătoriule, acum Te căuta jidovii să Te uciză cu pietri, şi iarăşi mergi acolo?”

9 Răspuns-au Iisus: „Au nu sânt doaosprăzeace ceasuri în zi? De va umbla cineva zioa, nu să va potigni, că veade lumina lumii acestiia.

10 Iară de va umbla cineva noaptea, potignisă-va, că lumină nu easte întru el”.

11 Aceastea au zis şi, după aceaea, au zis lor: „Lazar, priiatinul nostru, au adormit, ci merg să-l deştept pre el”.

12 Şi au zis ucenicii Lui: „Doamne, de au adormit, mântui-să-va”.

13 Aceasta au fost zis Iisus pentru moartea lui. Iară lor le părea că pentru adormirea somnului au fost zis.

14 Atunci, au zis lor de faţă: „Lazar au murit.

15 Şi Mă bucur pentru voi ca să creadeţi, pentru că nu am fost acolo. Ci să meargem la el”.

16 Şi Toma, carele să chema Geamăn, au zis celoralalţi ucenici: „Să meargem şi noi, ca să murim cu El”.

17 Deci, venind Iisus, l-au aflat pre el patru zile având în mormânt.

18 (Şi era Vitaniia aproape de Ierusalim, ca la cincisprăzeace stadii).

19 Şi mulţi din jidovi venisă la Marta şi la Mariia, să le mângâie pre eale pentru fratele lor.

20 Deci Marta, cât au auzit că Iisus vine, au ieşit înaintea Lui, iară Mariia şedea în casă.

21 Deci, au zis Marta cătră Iisus: „Doamne, de ai fi fost aici, fratele mieu nu ar fi murit.

22 Ci şi acum ştiu că, macar ce ai ceare de la Dumnezeu, da-va Ţie”.

23 Zis-au ei Iisus: „Înviia-va fratele tău”.

24 Zis-au Lui Marta: „Ştiu că va înviia, la înviiare, în zioa de apoi”.

25 Zis-au ei Iisus: „Eu sânt înviiarea şi viiaţa. Cel ce creade întru Mine, de va şi muri, va fi viu.

26 Şi tot cel ce e viu şi creade întru Mine nu va muri în veaci. Crezi aceasta?”

27 Zis-au Lui: „Aşea e, Doamne. Eu am crezut că Tu eşti Hristos, Fiiul lui Dumnezeu, Cel ce ai venit în lume”.

28 Şi aceastea zicând, au mers şi au chemat pre Mariia, soru-sa, în taină, zicând: „Învăţătoriul au venit şi te chiiamă”.

29 Ea, cât au auzit, s-au sculat degrab şi au mers la El.

30 (Că încă nu venisă Iisus în sat, ci era în locul unde-L întimpinasă pre El Marta).

31 Iară jidovii, carii era cu ea în casă şi o mângâia, văzând pre Mariia că curând s-au sculat şi au ieşit, mers-au după ea, zicând că: „Mearge la mormânt, ca să plângă acolo”.

32 Iară Mariia, venind unde era Iisus şi, văzindu-L pre El, au căzut la picioarele Lui, zicând Lui: „Doamne, de ai fi fost aici, nu ar fi murit fratele mieu”.

33 Iară Iisus, văzându-o pre ea plângând şi pre jidovii carii venise cu dânsa plângând, au suspinat cu duhul şi S-au turburat întru Sine.

34 Şi au zis: „Unde l-aţi pus pre el?” Zis-au Lui: „Doamne, vino şi vezi”.

35 Şi au lăcrămat Iisus.

36 Deci, zicea jidovii: „Vedeţi cum l-au fost iubit pre el?”

37 Iară unii dintru ei au zis: „Au nu putea Acesta, Carele au deschis ochii orbului, să facă şi pre acesta ca să nu moară?”.

38 Iisus, iarăşi turburându-Să în Sine, au mers la mormânt; şi era peşteră şi piiatră era pusă preste dânsa.

39 Şi au zis Iisus: „Luaţi piiatra”. Zis-au Lui sora mortului, Marta: „Doamne, pute, că easte a patra zi”.

40 Zis-au ei Iisus: „Au nu ţ-am spus că, de vei creade, vei vedea mărirea lui Dumnezeu?”

41 Deci, au luat piiatra de unde zăcea mortul. Iară Iisus Şi-au rădicat ochii în sus şi au zis:„Părinte, mulţămescu-Ţi că M-ai ascultat.

42 Şi Eu ştiiam că pururea Mă asculţi. Ci pentru norodul carele stă împregiur am zis, ca să crează că Tu M-ai trimis”.

43 Şi aceastea zicând cu glas mare, au strigat: „Lazare, vino afară!”

44 Şi au ieşit mortul înfăşurat de mâni şi de picioare cu faşe şi faţa lui cu măhramă era legată. Zis-au lor Iisus: „Dezlegaţi-l pre el şi-l lăsaţi să meargă”.

45 Şi mulţi din jidovii carii venise la Mariia, văzind ceale ce au făcut Iisus, au crezut într-Însul.

46 Iară unii dintru ei au mers la farisei şi le-au spus ceale ce au făcut Iisus.

47 Deci, arhiereii şi fariseii au adunat săbor şi zicea: „Ce facem, că Omul Acesta multe seamne face?

48 De-L vom lăsa pre El aşea, toţi vor creade întru El; şi vor veni romanii şi vor lua locul şi neamul nostru”.

49 Iară unul dintru ei, Caiafa, arhiereu fiind anului aceluia, au zis lor: „Voi nimica nu ştiţi.

50 Nici gândiţi că mai bine easte noao ca să moară un om pentru norod, iar să nu piiară tot neamul”.

51 Iară aceasta nu o au zis de la sine, ci, arhiereu fiind al anului aceluia, au prorocit că era să moară Iisus pentru norod.

52 Şi încă nu numai pentru norod, ci şi ca pre fiii lui Dumnezeu cei răsipiţi să-i adune întru una.

53 Deci, dintru acea zi să sfătuia ca să-L uciză pre El.

54 Iară Iisus nu mai umbla după aceaea de faţă întru jidovi, ci s-au dus de acolo întru o lature, aproape de pustie, întru o cetate, carea să chema Efraim, şi acolo petrecea cu ucenicii Săi.

55 Şi era aproape Paştile jidovilor şi s-au suit mulţi în Ierusalim, din laturea aceaea, mai înainte de Paşti, ca să se curăţească.

56 Deci, căuta pre Iisus şi zicea cătră sine, în besearică stând: „Ce să pare voao? Că nu vine la praznic?”

57 Şi dedease arhiereii şi fariseii poruncă ca oricine L-ar simţi pre Dânsul unde easte să spuie, ca să-L prinză pre El.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.