×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA IOAN

Capitolul 1

Cuvânt e Dumnezeu, viiaţă şi lumină ce luminează pre tot omul, prin carele toate s-au făcut. De Carele mărturiseaşte Ioan, zicându-se pre sine a fi glasul şi nevreadnic a-I dezlega cureaoa încălţămintelor. Şi cum că-i mielul lui Dumnezeu, carele ia păcatul lumii. Andrei, unul din ucenicii Lui, carii au mers după Iisus, aduce la El şi pre Simon, fratele său. Şi Filip, fiind chemat de Iisus, aduce la El pe Natanail.

1 Întru început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.

2 Acesta, întru început, era la Dumnezeu.

3 Toate printr-Însul s-au făcut; şi fără de Dânsul nimic nu s-au făcut ce s-au făcut.

4 Întru Dânsul viiaţă era şi viiaţa era lumină oamenilor.

5 Şi lumina întru întunearec luminează şi întunearecul nu o au cuprins.

6 Fost-au om trimis de la Dumnezeu, numele lui Ioan.

7 Acesta au venit întru mărturie, ca se mărturisească de Lumină, ca toţi să crează prin el.

8 Nu era el Lumina, ci ca să mărturisească de Lumină.

9 Era Lumina cea adevărată, carea luminează pre tot omul ce vine în lume.

10 În lume era şi lumea printr-Însul s-au făcut şi lumea pre El nu L-au cunoscut.

11 Întru ale Sale au venit şi ai Săi pre Dânsul nu L-au priimit.

12 Iară când L-au priimit pre Dânsul, le-au dat lor puteare, ca se fie fiii lui Dumnezeu, celor ce cred întru numele Lui,

13 Carii nu din sânge, nici din voie trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut.

14 Şi Cuvântul trup S-au făcut şi S-au sălăşluit întru noi (şi am văzut mărirea Lui ca mărirea a Unui-Născut de la Tatăl) plin de dar şi de adevăr.

15 Ioan mărturisea de Dânsul şi striga, grăind: „Acesta era de Carele am zis: «Carele după mine vine, mai înainte de mine au fost, ca mai întâiu de mine era».

16 Şi, din plinirea Lui, noi toţi am luoat şi dar pentru dar.

17 Că Leagea prin Moisi au fost dată, iară darul şi adevărul prin Iisus Hristos au fost.

18 Pre Dumnezeu nimenea nu L-au văzut, nici odinioară; Unul-Născut Fiiul, Carele easte în sânul Tatălui, Acela au spus”.

19 Şi aceasta easte mărturiia lui Ioan, când au trimis jidovii din Ierusalim preoţi şi leviţi ca să-l întreabe pre dânsul: „Tu cine eşti?”

20 Şi au mărturisit şi nu au tăgăduit. Şi au mărturisit că: „Nu sânt eu Hristos”.

21 Şi l-au întrebat: „Dară cine eşti? Au, doară, Ilie eşti tu?” Şi au zis: „Nu sânt”. „Prorocul eşti tu?” Şi au răspuns: „Nu sânt”.

22 Deci, au zis lui: „Cine eşti? Ca să dăm răspuns celor ce ne-au trimis pre noi. Ce zici de tine însuţi?”

23 El au zis: „Eu sânt glasul celui ce strigă în pustie: «Gătiţi calea Domnului», precum au zis Isaiia Prorocul”.

24 Şi cei trimişi era din farisei.

25 Şi l-au întrebat pre el şi i-au zis lui: „Dară pentru ce botezi, deacă nu eşti tu Hristos, nici Ilie, nici prorocul?”

26 Răspuns-au lor Ioan, zicând: „Eu botez cu apă; iară în mijlocul vostru stă pre Carele voi nu-L ştiţi;

27 Acela easte Carele vine după mine, Carele mai înainte de mine au fost, Căruia nu sânt eu vreadnic să-I dezleg curealele încălţămintelor Lui”.

28 Aceastea au fost în Vitavara, de ceaea parte de Iordan, unde era Ioan botezind.

29 A doao zi, au văzut Ioan pre Iisus venind cătră sine şi au zis: „Iată, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce rădică păcatul lumii.

30 Acesta easte de Carele eu am zis: «După mine vine bărbat, Carele înaintea mea au fost, că înainte de mine era».

31 Şi eu nu L-am ştiut; ci ca să Se areate lui Israil, pentru aceasta am venit eu, cu apă botezind”.

32 Şi au mărturisit Ioan, zicând că: „Am văzut Duhul ca un porumb pogorând din ceriu şi au odihnit pre Dânsul.

33 Şi eu nu L-am ştiut pre El, ci Cel ce m-au trimis pre mine să botez cu apă, Acela mi-au zis mie: «Preste Carele vei vedea Duhul pogorând şi rămâind pre Dânsul, Acela easte Carele botează cu Duh Sfânt».

34 Şi eu am văzut şi am mărturisit că Acesta easte Fiiul lui Dumnezeu”.

35 A doao zi, iară sta Ioan şi doi din ucenicii lui.

36 Şi, văzând pre Iisus umblând, au zis: „Iată, Mielul lui Dumnezeu!”

37 Şi l-au auzit pre el cei doi ucenici grăind şi au mers după Iisus.

38 Iară întorcându-Să Iisus şi văzindu-i pre ei mergând după El, le-au zis lor:

39 „Ce căutaţi?” Iară ei au zis Lui: „(Ravvi) ce să zice, tâlcuindu-se, «Învăţătoriule», unde lăcuieşti?”

40 Zis-au lor: „Veniţi şi vedeţi”. Ei au venit şi au văzut unde lăcuia; şi la El au rămas în zioa aceaea. Şi era ca la zeace ceasuri.

41 Era Andrei, fratele lui Simon Petru, unul din cei doi, carii auzisă de la Ioan şi merseasă după Dânsul.

42 Aflat-au acesta întâiul pre Simon, fratele său, şi i-au zis lui: „Aflat-am pre Mesiia”, ce să tâlcuiaşte: Hristos.

43 Şi-l dusă pre dânsul cătră Iisus şi căutând la el, Iisus au zis: „Tu eşti Simon, feciorul lui Iona, tu te vei chema Chifa”, ce să tâlcuiaşte: Petru.

44 A doao zi, vrut-au Iisus să meargă în Galileea şi au aflat pre Filip şi i-au zis lui: „Vino după Mine”.

45 Şi era Filip din Vitsaida, din oraşul lui Andreiu şi al lui Petru.

46 Aflat-au Filip pre Natanail şi zisă lui: „De Carele au scris Moisi în Leage şi prorocii am aflat, pre Iisus, fiiul lui Iosif, Carele easte din Nazaret”.

47 Şi au zis Natanail lui: „Din Nazaret poate fi ceva bine?” Zise Filip lui: „Vino şi vezi”.

48 Şi au văzut Iisus pre Natanail viind cătră Dânsul şi au zis de dânsul: „Iată, cu adevărat israiltean, întru carele vicleşug nu easte”.

49 Zis-au Natanail Lui: „De unde mă cunoşti?” Răspuns-au Iisus şi i-au zis lui: „Mai nainte, până nu te-au chemat pre tine Filip, fiind supte smochin, te-am văzut”.

50 Răspuns-au Natanail şi au zis Lui: „Ravvi, Tu eşti Fiiul lui Dumnezeu? Tu eşti împăratul lui Israil?”

51 Răspuns-au Iisus şi au zis lui: „Pentru că am zis ţie că te-am văzut supt smochin, crezi? Mai mari de aceastea vei vedea”.

52 Şi i-au zis lui: „Adevăr, adevăr grăiesc voao, de acum veţi vedea ceriul deşchis şi îngerii lui Dumnezeu suindu-să şi pogorându-să pre Fiiul Omenesc”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.