×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA LUCA

Capitolul 5

După ce învăţasă din corabiia lui Petru, aruncând El năvodul, după porunca Lui, au prins mulţime de peaşte. Vindecând pre cel lepros, îl trimite la preoţi. Slăbănogului, iertându-i întâiu păcatele, porunceaşte să-şi ia patul. Şezând la masă cu Levi, pre carele de la vamă chemasă. De pricina fariseilor ce cârtea, pentru ce cu păcătoşii petreace şi pentru ce nu postesc ucenicii Lui.

1 Şi au fost când năvălea mulţimea la El, ca să auză cuvântul lui Dumnezeu, şi El era lângă lacul Ghenisaretului.

2 Şi au văzut doao corăbii stand lângă lac, iară pescarii, ieşind dintr-însele, spăla mreji.

3 Şi, suindu-Să întru o corabie, carea era a lui Simon, l-au rugat pre dânsul să o depărtează puţinel de la pământ şi, şezând, învăţa pre noroade din corabie.

4 Iară după ce au încetat a grăi, zis-au cătră Simon: „Depărtează-o la adânc şi aruncaţi mrejile voastre spre pescuit”.

5 Şi, răspunzind Simon, au zis Lui: „Învăţătoriule, toată noaptea ne-am trudit şi nimica nu am prins, iară după cuvântul Tău voiu arunca mreajea”.

6 Şi, făcând aşea, prins-au mulţime multă de peşti şi să rumpea mreajea lor.

7 Şi au făcut semn soţiilor sale, care era într-altă corabie, ca să vie să le ajute lor. Şi au venit şi au umplut amândoao corăbiile, cât să afunda eale.

8 Iară Simon Petru văzind, au căzut la genunchele lui Iisus, zicând: „Ieşi de la mine, că om păcătos sânt eu, Doamne.

9 Că-l cuprinseasă pre el spaimă, şi pre toţi cei ce era cu dânsul, de vânarea peştilor care prinsease.

10 Aşijderea, şi pre Iacov şi pre Ioan, feciorii lui Zevedeiu, carii era soţii lui Simon. Şi au zis Iisus cătră Simon: „Nu te teame, de acum vei vâna oameni”.

11 Şi, scoţind amândoao corăbiile, la pământ lăsând toate, au mers după El.

12 Şi au fost când era El întru o cetate şi, iată, un om plin de lepră şi, văzând pre Iisus au căzut cu faţa în jos şi să ruga Lui, zicând: „Doamne, de vreai, poţi să mă curăţăşti”.

13 Şi, tinzind mâna, S-au atins de dânsul, zicând: „Voiu, curăţeaşte-te”. Şi îndată lepra s-au dus de la el.

14 Şi El i-au poruncit să nu spuie nimărui: „Ci mergând, te arată preotului şi du darul pentru curăţeniia ta, precum au poruncit Moisi, spre mărturie lor”.

15 Iară cuvântul despre Dânsul mai vârtos străbătea şi să aduna noroade multe ca să auză şi să se tămăduiască de la Dânsul de boalele sale.

16 Iară El Să ducea în pustie şi Să ruga.

17 Şi au fost întru o zi, şi El învăţa, şi şedea fariseii şi învăţătorii legii, carii venisă din toate satele Galileii şi a Iudeii şi a Ierusalimului, şi putearea Domnului îi tămăduia pre ei.

18 Şi, iată, nişte bărbaţi purtând în pat pre un om, carele era slăbănog, şi căuta să-l ducă înlăuntru şi să-l puie înaintea Lui.

19 Şi, neaflând pre unde l-ar duce, pentru norod, suindu-se deasupra acoperemântului, l-au slobozit cu patul prin cărămizi în mijloc, înaintea lui Iisus.

20 Şi, văzind Iisus credinţa lor, au zis lui: „Omule, iartă-să ţie păcatele tale”.

21 Şi au început cărturarii şi fariseii a cugeta, grăind: „Cine easte Acesta, Carele grăiaşte hule? Cine poate să iarte păcatele, fără numai unul Dumnezeu?”

22 Iară Iisus, ştiind gândurile lor, răspunzind, au zis cătră ei: „Ce gândiţi întru inimile voastre?

23 Ce easte mai lezne a zice: «Iartă-să ţie păcatele tale», au a zice: «Scoală şi umblă»?

24 Iară ca să ştiţi că puteare are Fiiul Ome-nesc pre pământ a ierta păcatele (zis-au slăbănogului): «Ţie grăiesc: Scoală şi ia patul tău şi te du în casa ta»”.

25 Şi îndatăşi sculându-să înaintea lor, au luat patul pre care zăcea şi s-au dus în casa sa, lăudând pre Dumnezeu.

26 Şi au cuprins spaimă pre toţi şi mărea pre Dumnezeu. Şi s-au umplut de frică, zicând că: „Am văzut lucruri minunate astăzi”.

27 Şi, după aceastea, au ieşit şi au văzut pre un vameş, anume Levi, şezând la vamă, şi i-au zis lui: – Vino după Mine”.

28 Şi lăsând toate, s-au sculat şi au mers după Dânsul.

29 Şi I-au făcut Levi Lui ospăţ mare în casa sa; şi era gloată multă de vameşi şi de alţii, carii şedea cu ei.

30 Şi cârtea asupra lor cărturarii şi fariseii, zicând cătră ucenicii Lui: „Pentru ce mâncaţi şi beaţi cu vameşii şi cu păcătoşii?”

31 Şi, răspunzind, Iisus au zis lor: „Nu trebuie doftor sânătoşilor, ci bolnavilor.

32 Nu am venit să chem pre cei drepţi, ci pre cei păcătoşi, la pocăinţă”.

33 Iară ei au zis cătră El: „Pentru ce ucenicii lui Ioan postesc des şi să roagă, aşijderea, şi ai fariseilor, iară ai Tăi mănâncă şi beau?”

34 Iară El au zis cătră dânşii: „Au, doară, puteţi pre fiii nunţii să-i faceţi să postească, până când easte Mirele cu ei?

35 Iată, vor veni zile şi, deacă să va luoa Mirele de la ei, atunci vor posti întru aceale zile”.

36 Şi grăia şi pildă cătră dânşii, că: „Nimene nu pune peatec de la haină noao la haină veachie, că într-alt chip şi cea noao să strică şi la cea veachie nu să potriveaşte cel ce easte de la cea noao.

37 Şi nimene nu bagă vin nou în foi vechi, iară într-alt chip rumpe vinul cel nou foii şi el să varsă şi foii vor peri.

38 Ci vinul cel nou să cade să-l bage în foi noi şi amândoi să vor ţinea.

39 Şi nimene carele bea vechiu îndată va de cel nou, că zice: «Cel vechiu mai bun easte»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.