×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA LUCA

Capitolul 4

Iisus, după patruzăci de zile de post, biruiaşte ispitele satanii. În sinagoga Nazaretului, ceteaşte prorociia cea despre Sâne, a Isaiei. Şi zice a nu fi cinstit prorocul în moşiia sa. Pentru aceaea, vreau a-l răpezi din munte. În Capernaum scoate dracul şi tămăduiaşte pre soacra lui Simon şi pre alţii mulţi, de multe fealiuri de boale. Şi scoate draci.

1 Iară Iisus, umplându-Să de Duhul Sfânt, S-au întors de la Iordan şi S-au dus cu Duhul în pustie,

2 Patruzeci de zile ispitindu-Se de diiavolul. Şi nu au mâncat nimica în zilele acealea. Şi, sfârşindu-se acealea, mai pre urmă au flămânzit.

3 Şi I-au zis diiavolul: „De eşti Fiiul lui Dumnezeu, zi pietrii aceştiia să se facă pâne”.

4 Şi au răspuns Iisus cătră el, grăind: „Scris easte că nu numai cu singură pânea va trăi omul, ci cu tot cuvântul lui Dumnezeu”.

5 Şi, suindu-L pre El diiavolul la un munte înalt, I-au arătat Lui toate împărăţiile lumii, întru o clipă de ceas.

6 Şi I-au zis Lui diiavolul: „Ţie voiu da putearea aceasta toată şi slava lor, că mie easte dată şi oricăruia voiu vrea o voiu da.

7 Deci, de Te vei închina înaintea mea, vor fi toate ale Tale”.

8 Şi, răspunzind, Iisus, i-au zis lui: „Fugi de la Mine, satano, că scris easte: «Domnu-lui Dumnezeului Tău să te închini şi Aceluia unuia să slujeşti»”.

9 Şi L-au dus pre El în Ierusalim şi L-au pus pre Dânsul pre aripa besearicii şi I-au zis Lui: „De eşti Fiiul lui Dumnezeu, aruncă-Te de aicea jos.

10 Că scris easte că îngerilor Săi va porunci pentru Tine să Te păzască.

11 Şi, pentru că pre mâni Te vor lua, ca să nu-Ţi împiiadeci de piiatră piciorul Tău”.

12 Şi, răspunzind Iisus, au zis lui că: „Scris easte să nu ispiteşti pre Domnul Dumnezeul Tău”.

13 Şi, sfârşind diiavolul, toată ispita au fugit de la Dânsul, până la o vreame.

14 Şi S-au întors Iisus cu putearea Duhului în Galileea şi au ieşit veaste de El preste toată laturea aceaea.

15 Şi El învăţa în săboarăle lor, fiind slăvit de toţi.

16 Şi au venit în Nazaret, unde crescusă, şi au întrat, după obiceaiul Său, în zioa sâmbetei, în sinagoga, şi S-au sculat să cetească.

17 Şi I s-au dat Lui cartea Isaiei, prorocului. Şi, deschizind cartea, au aflat locul unde era scris:

18 „Duhul Domnului preste Mine, pentru care M-au uns. Bine a vesti săracilor M-au trimis, a tămădui pre cei zdrobiţi cu inima, a propovedui robilor slobozire şi orbilor vedeare, a slobozi pre cei sfărmaţi întru uşurare,

19 A propovedui anul Domnului priimit”.

20 Şi, închizind cartea, o au dat slugii şi au şezut. Şi ochii tuturor din sinagoga era privind la El.

21 Şi au început a zice cătră ei că: „Astăzi s-au umplut Scriptura aceasta întru urechile voastre”.

22 Şi toţi mărturisiia Lui şi să mira de cuvintele darului care ieşea din gura Lui. Şi zicea: „Au nu easte Acesta fiiul lui Iosif?”

23 Şi au zis cătră ei: „Cu adevărat veţi zice Mie această pildă: «Doftore, vindecă-Te pre Tine însuţi! Câte am auzit că ai făcut în Capernaum fă şi aici, în moşiia ta»”.

24 Şi au zis: „Adevăr grăiesc voao că nici un proroc nu easte priimit în moşiia sa.

25 Adevăr zic voao, multe văduve era în zilele lui Ilie în Israil, când s-au încuiat ceriul trei ani şi şeasă luni, cât au fost foamete mare preste tot pământul.

26 Şi cătră nici una dintru acealea nu au fost trimis Ilie, ci numai la Sarepta Sidonului, la o muiare văduvă.

27 Şi mulţi buboşi era în zilele lui Elisei, proroc, întru Israil, şi nici unul dintr-înşii nu s-au curăţit, fără numai Neeman Siriianul”.

28 Şi s-au umplut toţi de mănie în sinagoga auzind aceastea.

29 Şi, sculându-să, L-au scos pre El afară din cetate şi L-au dus pre El până în vârful muntelui pre care era zidită cetatea lor, ca să-L arunce jos.

30 Iară El, trecând prin mijlocul lor, S-au dus.

31 Şi S-au pogorât în Capernaum, cetatea Galileii, şi-i învăţa pre dânşii sâmbăta.

32 Şi să mira de învăţătura Lui, că era cu puteare cuvântul Lui.

33 Şi, în sinagoga, era un om carele avea duh de drac necurat şi au strigat cu glas mare,

34 Zicând: „Lasă, ce e noao şi Ţie, Iisuse Nazarineane? Ai venit să ne pierzi pre noi? Ştiu-Te pre Tine cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu”.

35 Şi l-au certat pre el Iisus, zicând: „Taci, şi ieşi dintr-însul”. Şi, aruncând pre el dracul în mijloc, au ieşit dintr-însul, nimica vătămând pre el.

36 Şi s-au făcut spaimă spre toţi şi să întreba unul cu altul, zicând: „Ce easte cuvântul acesta? Că cu biruinţă şi cu puteare porun-ceaşte duhurilor necurate şi ies?”

37 Şi au ieşit veaste de El în tot locul, prim-prejur.

38 Şi, sculându-Să din sinagoga, au mers în casa lui Simon. Iară soacra lui Simon era prinsă de friguri mari şi L-au rugat pre El pentru dânsa.

39 Şi stând lângă ea au poruncit frigurilor şi o au lăsat pre ea. Şi îndată, sculându-Să, slujea lor.

40 Şi, apuind soarele, toţi câţi avea bolnavi cu multe fealiuri de boale îi aducea la Dânsul; iară El, pre fieştecarele puindu-Şi mânile, îi tămăduia.

41 Şi ieşea şi draci dintru mulţi, strigând şi zicând că: – Tu eşti Hristos, Fiiul lui Dumnezeu”. Şi, certându-i pre ei, nu-i lăsa să grăiască, căci-L ştiia pre El că easte Hristos.

42 Iară făcându-să ziuo, ieşind, au mers în loc pustiiu, şi noroadele căuta pre El şi au venit la El şi-L ţinea pre El, ca să nu Să ducă de la ei.

43 Iară El au zis cătră ei că: „Să cade Mie să vestesc împărăţiia lui Dumnezeu şi altor cetăţi, că spre aceasta sânt trimis”.

44 Şi propoveduia în săboarăle Galileii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.