×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA LUCA

Capitolul 3

Ioan să trimite de la Domnul a plini cu prorociia sa prorociia Isaiei. Şi gloatelor, publicanilor şi ostaşilor dă sfat, zicând ce trebuie fieştecarele a face. Şi mărturiseaşte mărirea lui Iisus şi a botezului Lui, pre Carele, de la dânsul botezându-Să, să pogoară porumbul. Şi glasul Tatălui să aude şi să urzeaşte neamul Lui, de la Iosif până la Adam suindu-să.

1 În anul al cincisprăzeacelea al împărăţiei lui Tiverie Chesariul, domnind Pilat din Pont în Iudeea şi Irod stăpânind a patra parte din Galileea, iară Filip, fratele lui, a patra parte din Ituriia şi din ţinutul Trahoniei şi Lisaniei, a patra parte biruind din Avilinea,

2 În zilele arhiereilor Anei şi Caiafei, fost-au cuvântul Domnului cătră Ioan, fiiul Zahariei, în pustie.

3 Şi au venit în tot ţinutul Iordanului, propoveduind botezul pocăinţii întru iertarea păcatelor.

4 Precum s-au scris în cartea cuvintelor Isaiei, prorocul, carele zicea: „Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, dreapte faceţi cărările Lui.

5 Toată valea să va umplea, şi tot muntele şi mâgura să va pleca şi ceale strâmbe vor fi dreapte şi ceale colţuroasă, căi neatede.

6 Şi va vedea tot trupul mântuirea lui Dumnezeu”.

7 Şi zicea celor ce mergea să se boteaze de la el: „Pui de năpârcă, cine v-au arătat voao să fugiţi de măniia cea viitoare?

8 Faceţi, dară, roduri vreadnice de pocăinţă şi nu înceapeţi a zice între voi: «Tată avem pre Avraam», că zic voao că poate rădica Dumnezeu din pietrile aceastea feciori lui Avraam.

9 Că, iată, şi săcurea la rădăcina pomilor zace; deci, tot pomul carele nu face roadă bună să taie şi în foc să aruncă”.

10 Şi-l întreba pre el noroadele, zicând: „Dară ce vom face?”

11 Şi, răspunzând, au zis lor: „Cel ce are doao haine să dea celui ce nu are, şi cela ce are bucate aşijderea să facă”.

12 Iară au venit şi vameşii să se boteaze de la dânsul şi au zis cătră el: „Dascale, ce vom face?”

13 Iară el au zis cătră dânşii: „Nimica mai mult decât easte rânduit voao să nu faceţi”.

14 Iară l-au întrebat şi ostaşii, zicând: „Dară noi ce vom face?” Şi au zis lor: „Pre nimene nu asupriţi, nici să grăiţi de rău, ci vă ajungă leafa voastră”.

15 Iară gândind norodul şi cugetând toţi întru inimile sale de Ioan, ca nu cumva el să fie Hristos.

16 Răspuns-au Ioan tuturor, zicând: „Eu cu apă vă botez pre voi, iară vine Cel mai tare decât mine, Căruia nu-I sânt vreadnic a-I dezlega curealele încălţămintelor Lui. Acela va boteza pre voi cu Duhul Sfânt şi cu foc,

17 Căruia easte lopata în mânile Lui şi va curăţi ariia Sa şi va strânge grâul în jigniţa Sa, iară paiele le va arde cu focul nestâns”.

18 Şi multe şi altele propoveduia norodului, mângâindu-l.

19 Iară Irod, al patrulea biruitoriu, fiind dojănit de el pentru Irodiada, muiarea frăţine-său, Fillip, şi pentru toate realele care le-au făcut Irod,

20 Au adaos şi aceasta preste toate şi au închis pre Ioan în temniţă.

21 Şi au fost deacă s-au botezat toţi oamenii şi, botezându-Să Iisus şi rugându-Să, s-au deşchis ceriul.

22 Şi S-au pogorât Duhul Sfânt, cu chip trupesc, ca un porumb, spre Dânsul, şi glas au fost din ceriu, grăind: „Tu eşti Fiiul Mieu cel iubit, întru Tine bine am voit”.

23 Şi Iisus, începând, era ca de treizeci de ani, fiind, precum să părea, fiiul lui Iosif, al lui Ili,

24 Al lui Matat, al lui Levi, al lui Melhi, al lui Iona, al lui Iosif,

25 Al lui Matatie, al lui Amos, al lui Naum, al lui Esli, al lui Nanghe,

26 Al lui Maat, al lui Matatie, al lui Semeiu, al lui Iosif, al Iudei,

27 Al lui Ioana, al lui Risa, al lui Zorovavel, al lui Salatiil, al lui Nirie,

28 Al lui Melhi, al lui Adi, al lui Cosam, al lui Elmodam, al lui Ir,

29 Al lui Iosi, al lui Eliezer, al lui Iorim, al lui Matat, al lui Levi,

30 Al lui Simeon, al Iudei, al lui Iosif, al lui Ionan, al lui Eliachim,

31 Al lui Melea, a lui Mainan, al lui Matata, al lui Natan, al lui David,

32 Al lui Iesei, al lui Ovid, a lui Vooz, al lui Salmon, al lui Naason,

33 Al lui Aminadav, al lui Aram, al lui Esrom, al lui Fares, al Iudei,

34 Al lui Iacov, al lui Isaac, al lui Avraam, al lui Tara, al lui Nahor,

35 Al lui Zaruh, al lui Ragav, al lui Falec, ai lui Ever, al lui Sala,

36 Al lui Cainan, al lui Arfaxad, al lui Sim, a lui Noe, al lui Lameh,

37 A lui Matusal, al lui Enoh, al lui Iared, al lui Maleleil, al lui Cainan,

38 Al lui Enos, al lui Sit, al lui Adam, al lui Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.