×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA LUCA

Capitolul 24

Muierilor, tânguindu-să că nu află trupul Lui, îngerii le vestesc că au înviiat. Şi eale, apostolilor, carii aceasta ca o minciună o socotesc. Alergând Petru la mormânt, să miră şi el că n-au aflat trupul. Iisus tâlcuiaşte Scriptura la doi ce mergea în Emaus. Şi întru frângerea pâinii Să cunoaşte de la ei. Fiind ucenicii adunaţi, Să dă să Se pipăiască şi, mâncând cu ei, le descopere simţirea, să înţăleagă Scripturile. Şi, făgăduind pre Duhul Sfânt, în ceriu Să înalţă.

1 Iară într-una de sâmbete,a foarte de dimineaţă, venit-au la mormânt, aducând mireazmele care le gătise şi altele împreună cu eale.

2 Şi au aflat piiatra răsturnată de pre mormânt.

3 Şi, întrând, nu au aflat trupul Domnului Iisus.

4 Şi au fost când să îndoia eale de aceasta. Şi, iată, doi bărbaţi au stătut înaintea lor, în vejminte strălucitoare.

5 Şi, înfricoşindu-se eale şi plecându-şi feaţele la pământ, au zis cătră eale: „Ce căutaţi pre Cel viu cu cei morţi?

6 Nu easte aici, ci S-au sculat. Aduceţi-vă aminte cum au zis voao, încă fiind în Galileea,

7 Zicând că trebuie să Să dea Fiiul Omenesc în mânile oamenilor păcătoşi şi să Se răstignească şi a treia zi să înviiază”.

8 Şi şi-au adus aminte de cuvintele Lui.

9 Şi, întorcându-se de la mormânt, spus-au aceastea toate celor unsprezeace şi tuturor celoralalţi.

10 Şi era Mariia Magdalina şi Ioana şi Mariia a lui Iacov şi cealelalte împreună cu dânsele, care zicea cătră apostoli aceastea.

11 Şi să arătară înaintea lor ca o minciunăb cuvintele lor şi nu le-au crezut pre dânsele.

12 Iară Petru, sculându-să, au alergat la mormânt şi, plecându-să, au văzut giolgiurile singure, zăcând. Şi s-au dus de acolo, mirându-să de ceale ce să făcuse.

13 Şi, iată, doi dintru ei mergea, întru aceaeaşi zi, la un sat, care era departe de Ierusalim, ca la şeasezeci de stadii, al căruia nume Emaus.

14 Şi aceia vorbea întru sine, de toate întâmplările aceastea.

15 Şi au fost când vorbea ei şi să întreba. Şi însuşi Iisus, apropiindu-Să, mergea împreună cu dânşii.

16 Iară ochii lor să ţinea ca să nu-L cunoască pre El.

17 Şi au zis cătră ei: „Ce sânt cuvintele aceastea, de care vă întrebaţi întră voi mergând şi sânteţi tristi?”

18 Şi, răspunzind, unul al căruia nume era Cleopa, au zis cătră El: „Tu singur eşti venit de airea în Ierusalim şi nu ştii ceale ce s-au făcut întru el în zilele aceastea?”

19 Şi El au zis lor: „Care?” Iară ei au zis Lui: „Ceale de Iisus Nazarineanul, Carele era om proroc, putearnic în faptă şi în cuvânt înaintea lui Dumnezeu şi a tot norodul.

20 Şi cum L-au dat arhiereii şi domnii noştri la judecată de moarte şi L-au răstignit pre Dânsul;

21 Iară noi nădăjduiam că Acela easte Cel ce va să izbăvească pre Israil; ci şi cu toate aceastea, a treia zi easte astăzi de când s-au făcut aceastea.

22 Ci şi nişte muieri, de ale noastre, ne-au spăimântat pre noi, care au fost de noapte la mormânt.

23 Şi, neaflând trupul Lui, au venit, zicând că şi vedeare de îngeri să fie văzut, carii zic că easte viu.

24 Şi s-au dus unii dintru noi la mormânt şi au aflat aşea precum şi muierile au zis. Iară pre El nu L-au văzut”.

25 Şi El au zis cătră ei: „O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima a creade toate câte au grăit prorocii!

26 Au nu să cădea să păţască Hristos aceastea şi să între întru mărirea Sa?”

27 Şi, începând de la Moisi şi de la toţi prorocii, tâlcuia lor toate Scripturile care era pentru El.

28 Şi s-au apropiiat de satul la care mergea şi El Să făcea a mearge mai departe.

29 Şi-L îndemna pre El, zicând: „Mâi cu noi, căci cătră seară easte şi s-au plecat zioa”. Şi au întrat, să mâie cu dânşii.

30 Şi au fost când au şezut El cu ei, luând pâne,au blagoslovit şi, frângând, o au dat lor.

31 Şi li s-au deşchis lor ochii; şi L-au cunoscut pre Dânsul şi El S-au făcut nevăzut de dânşii.

32 Şi ei au zis întră sine: „Au nu era inima nostră arzind întru noi, când grăia noao pre cale şi când ne tâlcuia Scripturile?”

33 Şi, sculându-să întru acelaşi ceas, s-au întors în Ierusalim şi au aflat adunaţi pre cei unsprezeace şi pre cei ce era cu dânşii,

34 Carii zicea că S-au sculat Domnul ade-vărat şi S-au arătat lui Simon.

35 Şi ei povestea ceale ce se făcuse pre cale. Cum L-au cunoscut pre El întru frângerea pânii.

36 Iară grăind ei aceastea, şi Însuşi Iisus 20, 19 au stătut în mijlocul lor şi le-au zis lor: „Pace voao!”

37 Iară ei, spăimântându-să şi înfricoşindu-să, le părea că văd duh.

38 Şi au zis lor: „Ce sânteţi turburaţi şi pentru ce întră gânduri în inimile voastre?

39 Vedeţi mânile şi picioarele Meale, că Însumi Eu sânt; pipăiţi-Mă şi vedeţi că duhul carne şi oase nu are, precum Mă vedeţi pre Mine având”.

40 Şi aceasta zicând, le-au arătat lor mânile şi picioarele.

41 Şi, încă necrezind ei de bucurie şi mirându-se, le-au zis lor: „Aveţi ceva de mâncare aici?”

42 Iară ei au dat Lui o parte de peaşte fript şi un fagur de miiare.

43 Şi, luând, înaintea lor au mâncat.

44 Şi au zis lor: „Aceastea sânt cuvintele care am grăit cătră voi, încă fiind cu voi, că să cade a să plini toate ceale scrisă în Leagea lui Moisi şi în proroci şi în psalmi, pentru Mine”.

45 Atunci, au deschis mintea lor, ca să înţeleagă Scripturile.

46 Şi au zis lor că: „Aşea s-au scris şi aşea trăbuia să paţă Hristos şi să înviiază din morţi a treia zi,

47 Şi să se propoveduiască întru numele Lui pocăinţa şi iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim.

48 Iară voi sânteţi mărturii acestora.

49 Şi, iată, Eu voiu trimite făgăduinţa Părintelui Mieu la voi; iară voi şedeţi în cetatea Ierusalimului, până când vă veţi îmbrăca cu puteare de sus”.

50 Şi i-au scos pre ei afară, în Vitaniia şi, rădicându-Şi mânile Sale, i-au blagoslovit pre dânşii.

51 Şi au fost când i-au blagoslovit pre ei, S-au depărtat de la dânşii şi S-au înălţat la ceriu.

52 Iară ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare.

53 Şi era pururea în besearică, lăudând şi binecuvântând pre Dumnezeu. Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.