×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA LUCA

Capitolul 23

Pârât fiind înaintea lui Pilat, Să trimite la Irod, carele, urgisându-L, L-au batjocorit. Pilat să sârguiaşte a-L slobozi, cerând înainte pre Barava, ucigaşul, şi făgăduind că-l va certa. Însă, strâgând jidovii, Să judecă spre moarte. Şi, ducându-L la perire, opreaşte muierile să nu plângă pentru Sine. Răstignindu-Să cu tâlharii, Să roagă Tatălui pentru ucigaşi. Să batjocoreaşte de căpetenii şi de ostaşi, dându-I oţet. Puindu-să scrisoare deasupra, Să huleaşte de un tâlhariu, iară celuialalt îi făgăduiaşte împărtăşirea sa, în raiu. După întunearec, sutaşul drept a fi îl propoveduiaşte şi Iosif trupul Lui îl îngroapă.

1 Şi, sculându-să toată mulţimea lor, L-au dus pre El la Pliat.

2 Şi au început a-L pârî pre El, zicând: „Pre acesta L-am aflat răzvrătind neamul nostru” şi oprind să nu dea dajde împăratului, zicându-Să pre Sâne că easte Hristos, împărat”.

3 Iară Pilat L-au întrebat pre El, zicând: „Tu eşti împăratul jidovilor?” El, răspun-zind, au zis lui: „Tu zici”.

4 Iară Pilat au zis cătră arhierei şi cătră norod: „Nici o vină nu aflu întru acest Om”.

5 Iară ei mai vârtos să întărea, zicând că: „Turbură norodul, învăţind prin toată Iudeea, începând din Galileea până aici”.

6 Iară Pilat, auzind de Galileea, au întrebat: „Au om galileean easte?”

7 Şi, înţălegând că din ţinutul lui Irod easte, L-au trimis pre El la Irod, fiind şi el în Ierusalim, întru aceale zile.

8 Iară Irod, văzând pre Iisus, s-au bucurat foarte, că de multă vreame voia să-L vază pre El, pentru că auziia multe de El şi nădăjduia să vază vreun semn de la El făcându-să.

9 Şi L-au întrebat pre El cu cuvinte multe. Iară El nimic nu au răspuns lui.

10 Şi sta arhiereii şi cărturarii, cu dea-dinsul, pârându-L pre El.

11 Iară nesocotindu-L pre El Irod cu ostaşii săi şi batjocorindu-L şi îmbrăcându-L în vejmânt luminat, L-au trimis iarăşi la Pilat.

12 Şi s-au făcut priiatini Pilat şi Irod întru acea zi unul cu altul, că mai înainte era vrajbă între ei.

13 Iară Pilat, chemând arhiereii şi boiarii şi norodul,

14 Au zis cătră ei: „Aţi adus mie pre Omul acesta, ca pre un turburătoriu de norod; şi, iată, eu înaintea voastră, întrebându-L, nici o vină n-am aflat în Omul acesta, din ceale ce pârâţi pre El.

15 Ci nici Irod, că v-am trimis pre voi la el; şi, iată, nimic vreadnic de moarte nu I s-au făcut Lui.

16 Deci, pedepsindu-L, Îl voiu slobozi”.

17 Şi trebuia să le slobozească, la praznic, un vinovat.

18 Şi au strigat toată gloata, zicând: „Ia-L pre Acesta, şi ne slobozi noao pre Varava”,

19 Carele pentru o sfadă şi ucidere ce să făcusă în oraş era aruncat în temniţă.

20 Şi iarăşi au grăit Pilat cătră ei, vrând să sloboază pre Iisus.

21 Iară ei striga, zicând: „Răstigneaşte-L! Răstigneaşte-L pre El!

22 Iară el, a treia oară, au zis cătră ei: „Dară ce rău au făcut Acesta? Nici o vină de moarte nu aflu întru El. Deci, pedepsindu-L, Îl voiu slobozi pre El”.

23 Iară ei striga cu glasuri mari, cerând să-L răstignească pre El, şi să întărea glasurile lor şi ale arhiereilor.

24 Iară Pilat au judecat să se facă cearerea lor.

25 Şi au slobozit lor pre cel băgat în tem-niţă pentru sfada şi uciderea, pre carele-l cerea. Iară pre Iisus L-au dat voiei lor.

26 Şi, cându-L ducea pre El, prinzind pre un Simon Chirineu, carele veniia de la ţarină, au pus crucea pre el, ca să o ducă după Iisus.

27 Şi după El mergea multă gloată de norod şi de muieri, care plângea şi-L tânguia pre El.

28 Şi, întorcându-Să cătră eale, Iisus au zis: „Fiicele Ierusalimului, nu Mă plângeţi pre Mine, ci vă plângeţi pre voi şi pre fiii voştri.

29 Că, iată, vor veni zile în care vor zice: «Ferice de ceale stearpe şi de pântecele care nu au născut şi de ţiţele care nu au aplecat!»

30 Atunci, vor înceape a zice munţilor: «Cădeţi preste noi!» Şi măgurilor: «Acoperiţi-ne pre noi!»

31 Că de fac aceastea în lemn vearde, dară în cel uscat ce va fi?”

32 Şi ducea, împreună cu El, şi alţi doi făcători de rău, să-i piiarză.

33 Şi, deacă au venit la locul care să chiiamă al Căpăţinilor, acolo L-au răstignit pre El şi pre tâlhari. Pre unul de-a dreapta şi pre altul de-a stânga.

34 Iară Iisus zicea: „Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac”. Iară cei ce împărţea hainele Lui au aruncat sorţi.

35 Şi sta norodul de priviia şi-şi bătea joc de Dânsul şi boiarii împreună cu ei, zicând: „Pre alţii au mântuit, mântuiască-Să pre Sâne Însuşi, de easte Acesta Hristos, Cel ales al lui Dumnezeu”.

36 Şi râdea de El şi ostaşii, apropiindu-să, şi oţăt dându-I Lui,

37 Şi zicând: „De eşti Tu împăratul jidovilor, mântuiaşte-Te pre Tine Însuţi”.

38 Şi era şi scrisoare deasupra Lui, cu slove elineşti şi romaneşti şi evreieşti: „Acesta easte împăratul jidovilor”.

39 Iară unul din făcătorii de rău cei răstigniţi hulea pre Dânsul, zicând: „De eşti Tu Hristos, mântuiaşte-Te pre Tine şi pre noi”.

40 Iară, răspunzind, celalalt l-au certat pre el, zicând: „Nu te temi tu de Dumnezeu că întru aceaeaşi osândă eşti?

41 Şi noi cu dreptul, că ceale vreadnice de faptele noastre luom. Iară Acesta nici un rău n-au făcut”.

42 Şi au zis lui Iisus: „Pomeneaşte-Mă, Doamne, când vei veni întru împărăţiia Ta”.

43 Şi au zis Iisus lui: „Amin, zic ţie, astăzi vei fi cu Mine în raiu”.

44 Şi era ca la al şeaselea ceas şi întu-nearec s-au făcut preste tot pământul, până la al noaolea ceas,

45 Şi s-au întunecat soarele şi s-au rupt catapeteasma besearicii pre mijoc.

46 Şi, strigând cu glas mare, Iisus au zis: „Părinte, în mânile Tale dau Duhul Mieu”. Aceastea zicând, au răposat.

47 Iară văzind sutaşul ceale ce să făcusă, au mărit pre Dumnezeu, zicând: „Cu adevărat, Omul Acesta drept au fost”.

48 Şi tot norodul, care venisă la priveala aceasta, văzând ceale ce s-au făcut, bătându-şi piepturile sale, s-au întors.

49 Şi sta toţi cunoscuţii Lui departe, şi muierile care venise după El din Galileea, văzind aceastea.

50 Şi, iată, un bărbat, anume Iosif, sfeatnic fiind, om bun şi drept,

51 (Acesta nu să însoţisă în sfatul şi în Marco lucrul lor) Din Arimateea, cetatea jidovilor, carele şi acela aştepta împărăţiia lui Dumnezeu,

52 Acesta, venind la Pilat, au cerut trupul lui Iisus.

53 Şi, pogorându-L, L-au înfăşurat în giolgiu şi L-au pus într-un mormânt, care era săpat în piiatră, întru care nu au fost pus niciodată nimenea.

54 Şi zioa era vineri şi să lumina spre sâmbătă.

55 Şi, mergând după El şi muierile care venisă cu Dânsul din Galileea, au văzut mormântul şi cum era pus trupul Lui.

56 Şi, întorcându-să, au gătit aromate şi unsori; şi sâmbătă au odihnit după poruncă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.