×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA LUCA

Capitolul 22

Să sfătuiesc căpeteniile popilor să ucidă pre Iisus, pre Carele Iuda Îl vinde. Porunceaşte a să găti paştile. Pâinea în trupul Său şi vinul în sânge prefăcându-le. Dă ucenicilor, poruncind să facă aşijderea. Pricirea ucenicilor, carele dintr-înşii ar fi mai mare. Vesteaşte tăgăduirea lui Petru, cea de trei ori. Poruncind a vinde îmbrăcămintea şi a cumpăra sabie, după rugăciunea cea lungă în luptă şi după sudoarea cea ca sângele care au curs pre pământ. Să prinde de jidovi, dintre carii, unuia, Petru i-au tăiat ureachiia. Ponosluiaşte căci au ieşit la El ca la un tâlhariu, să-L prinză. În casa arhiereului, de trei ori Să tăgăduiaşte de Petru şi de la jidovi Să bate şi Să batjocoreaşte şi, dimineaţa, întrebat fiind, Să mărturiseaşte a fi Fiiul lui Dumnezeu.

1 Iară să apropiia praznicul Azimelor, care să chiiamă Paşti.

2 Şi Şi arhiereii şi cărturarii căuta cum L-ar omorî pre El, că să temea de norod.

3 Iară satana au întrat în Iuda, carele să 26, 14 numea Iscariotean, fiind el din numărul celor doisprăzeace.

4 Şi, mergând, au grăit cu arhiereii şi cu cei mai mari cum L-ar da pre El lor.

5 Şi ei s-au bucurat şi s-au tocmit cu el să-i dea argint.

6 Şi el s-au făgăduit şi căuta prilej ca să-L dea lor, fără de norod.

7 Şi au venit zioa Azimelor, întru carea trebuia să se jertvească paştile.

8 Şi au trimis pre Petru şi pre Ioan, zicând: „Ducându-vă, gătiţi noao paştile, ca să mâncăm”.

9 Iară ei au zis Lui: „Unde vreai să le gătim?”

10 Iară El le-au zis lor: „Iată, întrând voi în oraş, va întâmpina pre voi un om, ducând un vas cu apă; meargeţi după el, în casa unde va întra.

11 Şi veţi zice stăpânului casii: «Zice ţie Învăţătoriul: ‚Unde easte sălaşul de oaspeţi, ca se mănânc paştile cu ucenicii Miei?’»

12 Şi El va arăta voao un foişor mare, aşternut; acolo gătiţi”.

13 Iară ei, mergând, au aflat cum zisease lor şi au gătit paştile.

14 Şi, viind ceasul, au şezut şi cei doi-sprăzeace apostoli cu El.

15 Şi au zis lor: „Cu dor am dorit să mănânc aceaste paşti cu voi, mai înainte de patima Mea.

16 Că zic voao că, de acum, nu voiu mai mânca dintru aceastea, până când să vor plini întru împărăţiia lui Dumnezeu”.

17 Şi, luând păharul, mulţămind, au zis: „Luaţi acesta şi împă(r)ţiţi întră voi.

18 Că zic voao că nu voiu bea din rodul viţei, până când va veni împărăţiia lui Dumnezeu”.

19 Şi, luând pâine, mulţămind, au frâmt şi le-au dat lor, zicând: „Acesta easte Trupul Mieu, care să dă pentru voi; aceasta să faceţi întru pomenirea Mea”.

20 Aşijderea, şi păharul după cină, zicând: „Acest păhar easte Leagea Noao, întru Sângele Mieu, care să varsă pentru voi.

21 Însă, iată, mâna celui ce Mă vinde pre Mine cu Mine easte la masă.

22 Şi Fiiul Omenesc mearge precum easte rânduit; dar vai omului aceluia prin carele să vinde”.

23 Şi ei au început a să întreba între sine care dintre ei ar fi, carele va să facă aceasta.

24 Şi s-au făcut şi pricire între dânşii, carele dintră ei s-ar părea a fi mai mare.

25 Iar El au zis lor: „Împăraţii neamurilor domnesc pre eale şi cei ce le stăpânesc pre eale făcători de bine să chiiamă.

26 Iar voi nu aşea, ci carele e mai mare întru voi să fie ca cel mai mic, şi cel mai de cinste, ca o slugă.

27 Că cine e mai mare? Cel ce şeade, au cel ce slugeaşte? Au nu cel ce şeade? Iar Eu sânt în mijlocul vostru, ca cel ce slugeaşte.

28 Iar voi sânteţi carii aţi rămas cu Mine întru ispitele Meale.

29 Şi Eu vă aşez voao cum Mi-au aşezat Mie Tatăl Mieu împărăţiia.

30 Ca să mâncaţi şi să beaţi la masa Mea, întru împărăţiia Mea, şi să şedeţi pre scaone, judecând doaosprăzeace neamuri a lui Israil.

31 Şi au zis Domnul: „Simone, Simone, iată, satana v-au cerut pre voi să vă cearnă ca grâul.

32 Iar Eu M-am rugat pentru tine să nu scază credinţa ta; şi tu, oarecând, întorcându-te, întăreaşte pre fraţii tăi”.

33 Iar el au zis Lui: „Doamne, cu Tine gata sânt şi în temniţă şi la moarte a mearge”.

34 Iară El au zis: „Zic ţie, Petre, nu va cânta astăzi cocoşul, până nu te vei lăpăda de trei ori, cum că nu Mă ştii”.

35 Şi le-au zis lor: „Când v-am trimis pre voi fără de pungă şi fără de traistă şi fără de încălţăminte, au avut-aţi lipsă de ceva?” Iar ei au zis: „Ba, de nimic”.

36 Zis-au, drept aceaea, lor: „Acum, dar, cel ce are pungă să o ia, aşijderea, şi straistă. Şi cel ce nu are să-şi vânză haina sa şi să-şi cumpere sabie.

37 Că zic voao că încă Scriptura aceasta trebuie să să plinească întru Mine, carea zice: «Şi cu cei făr’ de leage s-au socotit», că ceale ce sânt pentru Mine sfârşit au”.

38 Iar ei au zis: „Doamne, iată, aici doao sabii”. Iară El au zis lor: „Destul easte”.

39 Şi, ieşind, au mers după obiceaiu în Muntele Maslinilor; şi au mers după El şi ucenicii Lui.

40 Şi, sosând la loc, au zis lor: „Rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită”.

41 Şi El S-au depărtat de ei cât e o aruncare de piiatră şi, îngenunchind, Să ruga,

42 Zicând: „Părinte, de vei, să treacă păharul acesta de la Mine. Însă nu voia Mea, ci a Ta să fie”.

43 Şi s-au arătat Lui îngerul din ceriu, întărindu-L pre El.

44 Şi, fiind în luptă, mai cu deadinsul Să ruga. Şi sudoarea Lui s-au făcut ca picăturile de sânge care pică pre pământ.

45 Şi, sculându-Să de la rugăciune şi venind la ucenici, i-au aflat pre ei dormind de întristare.

46 Şi le-au zis lor: „Ce dormiţi? Sculaţi-vă şi vă rugaţi, ca să nu cădeţi în ispită”.

47 Iară, încă grăind El, iată, gloata, şi cel ce să chema Iuda, unul din cei doisprăzeace, mergea înaintea lor. Şi s-au apropiiat de Iisus ca să-L sărute.

48 Iară Iisus au zis lui: „Iudo, cu sărutare pre Fiiul Omenesc vinzi?”

49 Şi, văzind cei ce era pre lângă El ce era să fie, au zis Lui: „Doamne, lovi-vom cu sabiia”.

50 Şi unul dintru ei au lovit pre sluga arhiereului şi i-au tăiat lui ureachiia cea dreaptă.

51 Iar Iisus, răspunzind, au zis: „Lăsaţi, până aici”. Şi, atingându-Să de ureachiia lui, l-au vindecat pre el.

52 Şi au zis Iisus celor ce venisă asupra Lui, arhiereilor şi mai-marilor besearicii şi bătrânilor: „Au ca la un tălhariu aţi ieşit cu sabii şi cu leamne?

53 În toate zilele, fiind Eu cu voi în besearică, nu aţi tins mânile asupra Mea. Ci acesta easte ceasul vostru şi putearea întunearecului”.

54 Şi, prinzindu-L pre El, L-au dus şi L-au legat în casa arhiereului. Iară Petru mergea departe, după Dânsul.

55 Şi, făcând foc în mijlocul curţii şi şezind ei împreună, au şezut şi Petru în mijlocul lor.

56 Şi, văzindu-l pre el o slujnică, şezind la foc şi, căutând spre el, au zis: „Şi acesta cu El au fost”.

57 Iară el s-au lăpădat de Dânsul, zicând: „Muiare, nu-L ştiu pre El”.

58 Şi, după puţintel, văzindu-l pre el altul, au zis: „Şi tu dintru ei eşti”. Iară Petru au zis: „Omule, nu sânt”.

59 Şi, trecând ca un ceas, altul, oarecarele, întărea, zicând: „Adevărat, şi acesta cu ei au fost, că galileean easte”.

60 Iară Petru au zis: „Omule, nu ştiu ce zici”. Şi îndatăşi, încă grăind el, au cântat cocoşul.

61 Şi, întorcându-Să, Domnul au căutat spre Petru; şi şi-au adus aminte Petru de cuvântul Domnului, cum ziseasă lui că: „Mai înainte de ce va cânta cocoşul, de trei ori te vei lepăda de Mine”.

62 Şi, ieşind afară Petru, au plâns cu amar.

63 Iară bărbaţii cei ce ţinea pre Iisus batjocorea pre El, bătându-L.

64 Şi, acoperindu-L pre El, Îl bătea preste obraz şi-L întreba pre El, zicând: „Proroceaşte, cine easte cel ce Te-au lovit?”

65 Şi altele multe, hulind, zicea împrotiva Lui.

66 Şi, după ce s-au făcut ziuo, s-au adunat bătrânii norodului şi arhiereii şi cărturarii şi L-au dus pre El în săborul său,

67 Zicând: „De eşti Tu Hristos, spune-ne noao”. Şi le-au zis lor: „De voiu spune voao, nu veţi creade;

68 Iară de voiu şi întreba, nu-Mi veţi răspunde, nici Mă veţi slobozi.

69 De acum va fi Fiiul Omenesc şezind de-a dreapta puterii lui Dumnezeu”.

70 Şi au zis toţi: „Dară Tu eşti Fiiul lui Dumnezeu?” Iară El au zis cătră ei: „Voi ziceţi că Eu sânt”.

71 Iară ei au zis: „Ce ne mai trebuiaşte încă mărturie? Că noi înşine am auzit din gura Lui”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.