×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA LUCA

Capitolul 21

Mai mult laudă pre văduva carea au aruncat doi fileari, decât pre cei bogaţi carii aruncasă. Vesteaşte răsipirea besearicii şi multe războaie, năcazuri şi izgoniri, împrotiva cărora întăreaşte pre apostoli. Vesteaşte şi răsipirea Ierusalimului şi robiia jidovilor şi răsipirea. De seamnele ceale mai naintea judecăţii. A să feri de nesaţiu şi de beţeie şi de grijile aceştii vieţi şi a priveghiia.

1 Şi, căutând, au văzut pre cei bogaţi aruncând darurile sale în vistieriia besearicii.

2 Şi au văzut şi pre o văduvă săracă aruncând acolo doi fileari.

3 Şi au zis: „Adevărat zic voao că această văduvă săracă mai mult decât toţi au aruncat.

4 Că toţi aceştia din prisosinţa sa au aruncat la darurile lui Dumnezeu, iară aceasta, din lipsa ei, toată avearea câtă au avut au aruncat”.

5 Şi, grăind unii de besearică, că easte împodobită cu pietri frumoasă şi cu daruri, au zis:

6 „Aceastea carele vedeţi, veni-vor zile întru care nu va rămânea piiatră pre piiatră, carea să nu să risipească”.

7 Şi L-au întrebat pre El, zicând: „Învăţătoriule, dară când vor fi aceastea? Şi ce semn easte când vor să fie aceastea?”

8 Iară El au zis: „Căutaţi să nu vă înşelaţi, că mulţi vor veni întru numele Mieu, zicând că «Eu sânt», şi «Vreamea s-au apropiiat». Deci, să nu meargeţi după ei.

9 Şi, când veţi auzi oştiri şi răsmiriţi, nu vă spăimântaţi, că trebuie să fie aceastea întâiu, ci nu va fi îndată sfârşitul”.

10 Atunci, au zis lor: „Scula-să-va neam pre neam şi împărăţie pre împărăţie.

11 Şi vor fi cutremuri pre-alocurea şi foamete şi ciume, spaime şi seamne mari din ceriu vor fi.

12 Iară mai înainte de toate aceastea, pune-vor pre voi mânile sale şi vă vor goni, dându-vă prin săboară şi în temŢnţiţă, ducându-vă pre la împăraţi şi pre la domni pentru numele Mieu.

13 Şi să va întâmpla voao spre mărturie.

14 Puneţi, drept aceaea, întru inimile voastre, să nu gândiţi întâiu ce veţi răspunde.

15 Că Eu voiu da voao gură şi înţălepciune, căriia nu-i vor putea grăi împotrivă, nici nu vor putea sta împrotivă, toţi carii să vor pune împrotivă voao.

16 Şi vă veţi da de părinţi şi de fraţi şi de rudenii şi de priiatini, şi vă vor omorî pre unii din voi.

17 Şi vă vor urî pre voi toţi pentru numele Mieu.

18 Şi păr din capul vostru nu va peri.

19 Întru răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre.

20 Iară când veţi vedea Ierusalimul împrejurat de ostaşi, atunci să ştiţi că s-au apropiiat pustiirile lui.

21 Atunci, cei din Iudeea să fugă la munţi şi cei din mijlocul lui să iasă şi cei de prin ţeri să nu între într-însul.

22 Că zilele izbândirii sânt acealea, ca să se umple toate ceale scrise.

23 Iară vai de ceale ce vor avea în pântece şi de ceale ce vor apleca, întru aceale zile, că va fi nevoie mare pre pământ şi mânie pre norodul acesta.

24 Şi vor cădea întru ascuţitul sabiei şi să vor duce robi întru toate neamurile şi Ierusalimul să va călca de păgâni, până să vor umplea vremile neamurilor.

25 Şi vor fi seamne în soare şi în lună şi în steale şi pre pământ strâmtorire neamurilor de turburarea sunetului mării şi a valurilor.

26 Mai murind oamenii de frică şi de aşteptarea celor ce vor să vie în lume, că puterile ceriurilor să vor clăti.

27 Şi atunci vor vedea pre Fiiul Omenesc venind în nori cu puteare şi cu mărire multă.

28 Iară când vor înceape a fi aceastea, căutaţi şi râdicaţi capetele voastre, că să apropie răscumpărarea voastră”.

29 Şi le-au zis lor pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii?

30 Când înfrunzesc, văzind, înşivă ştiţi că aproape easte vara.

31 Aşea şi voi, când veţi vedea aceastea făcându-să, să ştiţi că aproape easte împărăţiia lui Dumnezeu.

32 Adevăr zic voao că nu va treace neamul acesta, până nu vor fi toate aceastea.

33 Ceriul şi pământul vor treace, iară cuvintele Meale nu vor treace.

34 Iară vă luoaţi aminte, ca se nu se îngreoiază inima voastră cu saţiul mâncării şi cu beţiia şi cu grijile lumii, şi fără de veaste să vie asupra voastră zioa aceaea,

35 Ca un laţ va veni asupra tuturor celor ce lăcuiesc pre faţa a tot pământul.

36 Drept aceaea, privegheaţi în toată vreamea, rugându-vă, ca să vă învredniciţi a scăpa de toate aceastea, care vor să fie, şi a sta înaintea Fiiului Omenesc”.

37 Şi era învăţând în besearică, zioa, iară noaptea, ieşind, să zăbovea în muntele, care să cheamă al Maslinilor.

38 Şi tot norodul mâneca la Dânsul, să-L auză în besearică.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.