×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA LUCA

Capitolul 2

Din porunca lui August, Iosif cu Mariia s-au suit în Vifleaem, unde ea au născut pre Mântuitoriul, a Căruia naştere auzindu-să de la înger, păstorii degrabă vin a-L vedea. Când să taie pruncul împrejur, Să chiiamă Iisus, pre Care, după zilele curăţeni(i)i, aducându-L în Ierusalim, să-L puie înaintea Domnului, bătrânul Simeon bine-L cuvintează. Şi despre durerile maicii în vreamea patimilor proroceaşte, şi bătrâna prorociţa Ana să mărturiseaşte Domnului. Iisus, de doisprăzeace ani, plin de înţelepciune şi de dar, pierzindu-Să de la părinţi, Să află în mijlocul dascalilor şi Să pogoară în Nazaret, făcându-Să lor supus.

1 Şi au fost în zilele acealea, ieşit-au poruncă de la chesariul August să se scrie toată lumea.

2 Această scrisoare întâiu s-au făcut domnind în Siriia Chirineu.

3 Şi mergea toţi să se scrie, fieştecarele în cetatea sa.

4 Suitu-s-au şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaretului, la Iudeea, în cetatea lui David (carea să cheamă Vifleaem), pentru că era el din casa şi din neamul lui David.

5 Să se scrie cu Mariia, cea logodită lui muiare, fiind grea.

6 Şi au fost fiind ei acolo, s-au umplut zilele ei să nască.

7 Şi-au născut pre Fiiul său Cel Întâiu Născut şi L-au înfăşat pre Dânsul şi L-au pus în iasle, pentru că nu avea ei loc în casă.

8 Şi păstorii era întru acelaşi ţinut priveghind şi păzind străji noaptea împrejurul turmei sale.

9 Şi, iată, îngerul Domnului au stătut lângă dânşii şi slava Domnului au strălucit împrejurul lor şi s-au înfricoşat cu frică mare.

10 Şi le-au zis lor îngerul: „Nu vă teamereţi, că, iată, vestesc voao bucurie mare, care va fi la tot norodul.

11 Că S-au născut voao astăzi Mântuitoriu, Carele easte Hristos Domnul, în cetatea lui David.

12 Şi acesta semn va fi voao: Afla-veţi un prunc, înfăşat, culcat în iasle”.

13 Şi îndatăşi s-au făcut, împreună cu îngerul, mulţime de oaste cerească, lăudând pre Dumnezeu şi zicând:

14 „Mărire lui Dumnezeu, întru cei de sus şi pre pământ pace, între oameni bunăvoire”.

15 Şi au fost deacă s-au dus de la dânşii îngerii la ceriu şi oamenii, păstorii, au zis unii cătră alţii: „Să meargem, dară, până la Vifleaem şi să vedem cuvântul acesta ce s-au făcut, carele Domnul au arătat noao”.

16 Şi au venit degrabă şi au aflat pre Mariia şi pre Iosif şi Pruncul, culcat în iasle.

17 Şi, văzând, au cunoscut chiar pentru graiul ce să grăisă lor de Pruncul acesta.

18 Şi toţi carii auzisă să mira de ceale ce zisease păstorii cătră dânşii.

19 Iară Mariia păziia toate cuvintele acealea, puindu-le întru inima sa.

20 Şi s-au întors păstorii, slăvind şi lăudând pre Dumnezeu de toate ceale ce auzisă şi văzusă, precum să ziseasă lor.

21 Şi, când s-au umplut opt zile ca să taie Pruncul împrejur, chemat-au numele Lui Iisus, carele au fost zis de înger mai înainte, până nu S-au zămislit El în pântece.

22 Şi, când s-au plinit zilele curăţiei ei, după Leagea lui Moisi, l-au dus pre El în Ierusalim, ca să-L puie înaintea Domnului.

23 Precum easte scris în Leagea Domnului că toată partea bărbătească carea deschide pântecele sfântul Domnului să va chema.

24 Şi ca să dea jertvă (precum s-au zis în Leagea Domnului) doao turtureale sau doi pui de porumbi.

25 Şi, iată, era un om în Ierusalim, anume Simeon. Şi omul acela era drept şi temătoriu de Dumnezeu, aşteptând mângăiarea lui Israil, şi Duhul Sfânt era într-însul.

26 Şi era lui făgăduit de Duhul Sfânt să nu vază moarte până ce va vedea pre Unsul Domnului.

27 Şi au venit cu Duhul în besearică; şi când au dus părinţii pre Iisus Pruncul să facă după obiceaiul Legii pentru El,

28 Şi acela L-au luoat pre Dânsul în braţăle sale şi au binecuvântat pre Dumnezeu şi au zis:

29 „Acuma, slobozeşti pre robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, cu pace;

30 Că văzură ochii miei mântuirea Ta,

31 Carea ai gătit înaintea feaţii tuturor noroadelor,

32 Lumină întru luminareaa limbilor şi slavă norodului Tău, Israil”.

33 Şi era Iosif şi cu muma Lui, mirându-să de ceale ce grăia pentru Dânsul.

34 Şi i-au blagoslovit pre dânşii Simeon şi au zis cătră Mariia, muma Lui: „Iată, Acesta easte pus spre cădearea şi scularea a mulţi din Israil şi spre sămnul căruia să va zice împotrivă.

35 Şi prin singur sufletul tău va treace sabie, ca să se descopere de la multe inimi cugetele”.

36 Şi era Ana, prorociţa, fata lui Fanuil, din neamul lui Asir; aceasta îmbătrânise în zile multe, carea lăcuise cu bărbatul său şeapte ani din ficioriia sa.

37 Şi au fost văduvă, ca la optzăci şi patru de ani, carea nu să depărta de besearică, cu posturi şi cu rugăciuni slujind zioa şi noaptea.

38 Şi aceasta, întru acela ceas viind, s-au mărturisit Domnului şi au grăit pentru Dânsul tuturor celora ce aştepta mântuire în Ierusalim.

39 Şi, după ce au săvârşit toate după Leagea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea sa, Nazaret.

40 Iară Pruncul creştea şi Să întărea cu duhul, umplându-Să de întălepciune şi darul lui Dumnezeu era pre Dânsul.

41 Şi să ducea părinţii Lui, în toţi anii, în Ierusalim, la praznicul Paştilor.

42 Şi, când au fost de doisprăzeace ani, suindu-să ei în Ierusalim după obiceaiul praznicului,

43 Şi sfârşindu-să zilele când s-au întors ei, au rămas Iisus Pruncul în Ierusalim şi nu au ştiut Iosif şi muma Lui.

44 Şi părându-li-se că easte El cu alte soţii, au venit cale de o zi şi L-au căutat pre Dânsul prin rudenii şi prin cunoscuţi.

45 Şi neaflându-L, s-au întors în Ierusalim, căutându-L pre El.

46 Şi au fost după trei zile, L-au aflat în besearică, şezând în mijlocul dascalilor şi ascultându-i şi întrebându-i pre ei.

47 Şi să minuna toţi ceia ce-L auziia pre Dânsul de înţelepciunea şi de răspunsurile Lui.

48 Şi văzându-L pre El, s-au mirat şi au zis cătră El muma Lui: „Fiiule, căci ai făcut noao aşa? Întristându-ne, iată, tatăl Tău şi eu Te-am căutat”.

49 Şi au zis cătră dânşii: „Ce easte că M-aţi căutat? Au n-aţi ştiut că întru ceale ce sânt ale Tatălui Mieu să cade Mie să fiu?”

50 Şi ei n-au înţeles graiul carele grăi lor.

51 Şi S-au pogorât cu dânşii şi au venit în Nazaret şi era supt ascultarea lor. Iară muma Lui ţinea toate cuvintele aceastea întru inima sa.

52 Şi Iisus creştea cu înţelepciunea şi cu vârsta şi cu dar de la Dumnezeu şi de la oameni.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.