×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA LUCA

Capitolul 17

Amar celui ce sminteaşte pre prunci. Fratele ce greşeaşte asupra noastră trebuie certat şi, pocăindu-să, iertat. Învaţă pre apostoli putearea credinţii. Şi, deacă vor face toate ceale poruncite, să se zică a fi slugi netreabnice. Zeace leproşi s-au curăţit şi numai unul samarinean, întorcându-să, au mulţămit. Zice că venirea Fiiului Omenesc nu va fi tăinuită, ci luminată, şi va sosi când nu să va aştepta, precum au venit potopul lumii şi răsipirea Sodomului.

1 Iară au zis cătră ucenicii Săi: „Nu poate fi ca să nu vie sminteale, iară vai de acela prin carele vin.

2 Mai bine ar fi lui de s-ar lega o piiatră de moară de grumazii lui şi să să arunce în mare, decât să smintească pre unul dintr-aceşti mai mici.

3 Socotiţi-vă pre voi. De va greşi ţie fratele tău, ceartă-l pre el şi, deaca se va pocăi, iartă-l.

4 Şi, măcar de şeapte ori în zi de va greşi ţie şi de şeapte ori de să va întoarce la tine, zicând: «Pare-mi rău», iartă-l pre el”.

5 Şi au zis apostolii Domnului: „Adaoge-ne noao credinţă”.

6 Iară Domnul au zis: „De-aţi avea credinţă ca un grăunţ de muştariu, aţi zice murului acestuia: «Dezrădăcinează-te şi te sădeaşte în mare», şi v-ar asculta.

7 Şi cine dintru voi are slugă arând sau păscând şi, venind din câmp, va zice lui numaidecât: «Treci de şezi»?

8 Ci au nu-i va zice lui: «Gată-mi ce voiu cina şi, încingându-te, slujeaşte-mi până voiu mânca şi voiu bea şi după aceaea vei mânca şi vei bea şi tu»?

9 Au, doară, va lăuda pre sluga aceaea, pentru că au făcut ce i-au poruncit? Nu Mi să pare.

10 Aşea şi voi. Când faceţi toate ceale ce s-au poruncit voao, ziceţi: «Slugi netreabnici sântem, că ce am fost deatori a face am făcut»”.

11 Şi au fost când mergea El în Ierusalim şi trecea prin mijlocul Samariei şi a Galileii.

12 Şi, întrând El într-un sat, L-au întâmpinat pre El zeace bărbaţi buboşi, carii sta de departe.

13 Şi aceia au rădicat glas, zicând: „Iisuse, Învăţătoriule, miluiaşte-ne pre noi”.

14 Şi, văzându-i, le-au zis lor: „Meargeţi de vă arătaţi preoţilor”. Şi au fost când mergea ei, s-au curăţit.

15 Iară unul dintru dânşii, văzind că s-au vindecat, s-au întors cu glas mare, mărind pre Dumnezeu.

16 Şi au căzut cu faţa la picioarele Lui, mulţemindu-I. Şi acela era samarinean.

17 Iară Iisus, răspunzind, au zis: „Au nu zeace s-au curăţit? Dară cei noao unde sânt?

18 Nu s-au aflat să se întoarcă, să dea mărire lui Dumnezeu, fără numai acest străin?”

19 Şi i-au zis lui: „Scoală şi te du. Credinţa ta te-au mântuit”.

20 Şi, întrebat fiind de farisei când va veni împărăţiia lui Dumnezeu, răspuns-au lor şi au zis: „Nu va veni împărăţiia lui Dumnezeu în ceas ştiut.

21 Nici vor zice: «Iată, aici sau, iată, acolo». Că, iată, împărăţiia lui Dumnezeu între voi easte”.

22 Şi au zis cătră ucenicii Săi: „Veni-vor zile când veţi pofti una din zilele Fiiului Omenesc să vedeţi, şi nu veţi vedea.

23 Şi vor zice voao: «Iată, aici, sau, iată, acolo»; să nu meargeţi, nici să urmaţi.

24 Că, precum fulgerul, care fulgeră din ceale de supt ceriu, luminează preste ceale ce sânt supt ceriu, aşea va fi şi Fiiul Omenesc în zioa Sa.

25 Iară întâiu să cade Lui mult a pătimi şi a fi lepădat de neamul acesta.

26 Şi precum au fost în zilele lui Noe, aşea va fi şi în zilele Fiiului Omenesc.

27 Mănca, bea, să însura, să mărita, până în zioa în carea au întrat Noe în corabie şi au venit potopul şi au pierdut pre toţi.

28 Aşijderea, şi precum au fost în zilele lui Lot: mânca, bea, cumpăra, vindea, sădea şi zidea.

29 Iară în ce zi au ieşit Lot din Sodoma au ploat foc şi piiatră pucioasă din ceriu şi au pierdut pre toţi.

30 Întru acest chip va fi şi în zioa în care să va arăta Fiiul Omenesc.

31 În zioa aceaea, cel ce va fi deasupra casăi şi vasele lui în casă să nu să pogoară să le ia; şi cel din câmp, aşijderea, să nu se întoarcă înapoi.

32 Aduceţi-vă aminte de muiarea lui Lot.

33 Oricine va căuta sufletul său să-l mântuiască piiarde-l-va; şi cine-l va piiarde înviia-l-va.

34 Zic voao: În noaptea aceaea vor fi doi într-un pat; unul să va lua şi altul să va lăsa.

35 Doao vor măcina împreună; una să va luoa şi alta să va lăsa.

36 Doi vor fi în câmp. Unul să va lua şi altul să va lăsa”.

37 Şi, răspunzind, au zis Lui: „Unde, Doamne?” Iară El au zis lor: „Unde va fi trupul, acolo să vor aduna şi vulturii”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.